Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 25

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 783 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
393
393
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
L
L
a
a
ê
ê
m
m
T
T
I
I
E
E
Å
Å
U
U
N
N
H
H
A
A
Â
Â
N
N
Ñ
Ñ
A
A
É
É
C
C
C
C
H
H
Í
Í
aõo Baù cuùi thaáp ñaàu, loøng nhö xaùt muoái.
Baây giôø trong oâng coù caû noãi hoái haän, söï caêm thuø vaø nieàm thoáng khoå.
Phöôïng Phöôïng cuõng cuùi ñaàu traàm maëc hoài laâu roài ngaäp ngöøng hoûi:
Ñeå huaán luyeän nhöõng thanh nieân ñoù... coù leõ chaøng ñaõ phí raát nhieàu taâm löïc?
Laõo Baù khoâng traû lôøi, tay naém chaët ñeán noãi nhöõng moùng tay ñaâm saâu vaøo da
thòt.
Hoài laâu, Phöôïng Phöôïng chôït ngaång leân nhìn thaúng vaøo maét Laõo Baù, hoûi
baèng gioïng kieân quyeát.
Chaúng leõ baây giôø chaøng ñaønh boû maëc hoï bò tieâu dieät?
Laõo Baù raàu ró ñaùp:
Bieát laøm sao ñöôïc?
Khoâng coù caùch gì chuyeån baïi thaønh thaéng hay sao?
Laõo Baù laéc ñaàu:
Khoâng coù.
Phöôïng Phöôïng boãng xaüng gioïng noùi raát töï tin:
Coù! Nhaát ñònh coù! Chaøng queân maát raèng mình töøng noùi treân ñôøi khoâng coù
vieäc gì laø tuyeät ñoái hay sao?
Ta khoâng queân, nhöng...
Phöôïng Phöôïng ngaét lôøi:
Cho duø khoâng hy voïng Hoå toå ñoäc löïc chuyeån baïi thaønh thaéng thì cuõng nghó
caùch cöùu hoï ñeå baûo toaøn löïc löôïng chôø cô hoäi khaùc...
Nhöng ta ôû ñaây...
Taïi sao chaøng khoâng baûo Maõ Phöông Trung baùo cho hoï bieát keá hoaïch ñaõ
thay ñoåi?
Bôûi vì baây giôø ta khoâng theå maïo hieåm nöõa.
Vieäc ñoù ñaâu phaûi maïo hieåm? Chaúng phaûi chaøng raát tín nhieäm ngöôøi ñoù hay
sao?
Laõo Baù khoâng traû lôøi.
Vì oâng khoâng muoán Phöôïng Phöôïng tham gia quaù nhieàu vaøo vieäc ñoù.
L
L
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 25 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 25 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 25 9 10 827