Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 26

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 531 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
411
411
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
H
H
a
a
i
i
M
M
ö
ö
ô
ô
i
i
S
S
a
a
ù
ù
u
u
H
H
A
A
I
I
L
L
A
A
À
À
N
N
L
L
U
U
N
N
G
G
L
L
A
A
Ï
Ï
C
C
ao laáp laùnh ñaày trôøi.
Khoâng thaáy veät sao baêng naøo caû!
Sao baêng tuy röïc rôõ nhöng chæ trong choác laùt laø vuït taét. Chæ nhöõng vì sao coá
ñònh môùi vónh haèng, caøng lu môø caøng vónh cöûu. Maëc duø nhöõng vì sao ñoù khoâng laøm
ai ñeå yù tôùi, nhöng noù seõ toàn taïi maõi maõi nhö haøng trieäu naêm nay noù vaãn toàn taïi.
Coù leõ ñieàu naøy cuõng ñuùng khi noùi veà con ngöôøi?
Maïnh Tinh Hoàn ngaång leân nhìn baàu trôøi ñaày sao, taâm hoàn boãng nhieân laéng
dòu laïi.
Moät naêm qua, daàn daàn chaøng hoïc ñöôïc caùch chòu ñöïng maø tröôùc ñaây chaøng
khoâng laøm ñöôïc.
Khi ñaõ thaáy loøng mình hoaøn toaøn bình tónh, Maïnh Tinh Hoàn môùi daùm nhìn laïi
thieáu nöõ.
Bôûi vì tröôùc ñoù chaøng thaáy trong mình ñaõ hieän saùt cô, töôûng chöøng saép gieát
tieän nöõ kia ñeå traû hôøn cho Laõo Baù.
Nhöng sau ñoù Maïnh Tinh Hoàn hieåu raèng chuyeän naøy khaù phöùc taïp, vì chaøng
ñaâu ñuû tö caùch ñeå laøm vieäc ñoù?
Neáu tieän nöõ kia noùi thaät thì chaøng khoâng theå xen vaøo moái quan heä cuûa hai
ngöôøi vaø khoâng ñuû quyeàn phaùn xeùt, chæ coù theå thöøa nhaän quan heä giöõa hoï hay
khoâng maø thoâi.
Maïnh Tinh Hoàn thôû ra moät hôi roài chaäm raõi noùi:
Ta hieåu yù coâ. Baây giôø coâ coù theå daãn ta ñeán gaëp Laõo Baù ñöôïc roài chöù?
Phöôïng Phöôïng hôi lay ñoäng laøn thu ba, hoûi:
Anh buoäc toâi phaûi daãn tôùi gaëp Laõo Baù cho baèng ñöôïc môùi thoâi sao?
Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu:
Phaûi!
Phöôïng Phöôïng chôït thôû daøi noùi:
Thaät ra toâi cho raèng anh khoâng neân gaëp oâng ta thì toát hôn.
Vì sao vaäy?
Phöôïng Phöôïng traû lôøi:
Coù leõ anh coøn chöa bieát raèng töø baây giôø Toân Ngoïc Baù khoâng coøn gì ñeå cho
S
S
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 26 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 26 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 26 9 10 736