Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 4

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 634 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
45
45
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
T
T
ö
ö
C
C
H
H
U
U
Û
Û
T
T
R
R
Ì
Ì
C
C
O
O
Â
Â
N
N
G
G
Ñ
Ñ
A
A
Ï
Ï
O
O
oân Kieám laø ngöôøi bình sinh gheùt nhaát nhöõng keû haønh söï khoâng döùt khoaùt,
vì haén thích laøm vieäc gì laø phaûi tôùi nôi tôùi choán.
Laõo Baù leänh cho haén ñeán tìm Mao Uy, theá laø haén cöù töø nhaø ñeán thaúng tö thaát
cuûa Mao Uy, khoâng taït ngang reõ taét.
Mao Uy ñang ngoài trong ñaïi saûnh uoáng röôïu vôùi moät thuoäc haï teân laø Trí
Töông thì coù moät teân moân ñinh mang vaøo moät taám danh thieáp treân maët chæ vieát hai
chöõ: Toân Kieám.
Mao Uy nhíu maøy hoûi:
Ngöôi ñaõ töøng nghe thaáy teân naøy chöa?
Trí Töông ñaùp:
Hình nhö laø nhò töû cuûa Toân Ngoïc Baù.
Mao Uy caøng nhíu ñoâi maøy laïi chaët hôn, hoûi tieáp:
Toân Ngoïc Baù ö? Coù phaûi ñoù laø nhaân vaät ñöôïc meänh danh laø Laõo Baù khoâng?
Trí Töông gaät ñaàu:
Khoâng sai! Haén thích ngöôøi khaùc goïi mình laø Laõo Baù.
Mao Uy laïi hoûi:
Nhi töû cuûa haén ñeán tìm ta coù vieäc gì?
Trí Töông traàm ngaâm noùi:
Nghe ñaâu laõo raát thích keát giao baèng höõu. Raát coù khaû naêng laõo muoán giao
haûo vôùi laõo gia.
Thaät ra Trí Töông ñoaùn raèng taát coù nguyeân nhaân gì ñoù khaùc thöôøng, nhöng
thaáy chaúng vieäc gì maø phaûi noùi ra nhöõng ñieàu chuû nhaân khoâng muoán ñeå gaùnh laáy
côn thònh noä voâ ích.
Mao Uy cöôøi noùi:
Neáu theá thì cho môøi haén vaøo ñi.
Toân Kieám khoâng ñôïi phaûi môøi ñaõ töï ñi vaøo, vì haén khoâng thích ñöùng chôø
tröôùc coång nhaø ngöôøi khaùc.
Khoâng ai ngaên caûn haén. Thaät tình cuõng coù vaøi ngöôøi ñònh ngaên laïi nhöng ñeàu
bò ñaùnh boø leâ ra caû roài.
Mao Uy ñöùng baät daäy tröøng maét nhìn khaùch.
T
T
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 4 - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 4 9 10 639