Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 5

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 407 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
59
59
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
N
N
a
a
ê
ê
m
m
K
K
Ì
Ì
N
N
H
H
Ñ
Ñ
Ò
Ò
C
C
H
H
Ñ
Ñ
O
O
Á
Á
I
I
Ñ
Ñ
A
A
À
À
U
U
hieác xe ngöïa ñöôïc keát caáu thaät tieän lôïi, beân trong nhö moät chieác giöôøng
coù theå naèm nghæ raát thoaûi maùi.
Luïc Höông Xuyeân ñi treân chieác xe ngöïa naøy suoát maáy traêm daëm cuõng nhö
naèm nghæ ôû nhaø khoâng chuùt meät moûi.
Laõo Baù daønh cho Luïc Höông Xuyeân söï chaêm soùc ñaëc bieät ñoù ñeå y coù theå doàn
taâm trí cho vieäc ñoái phoù vôùi Vaïn Baèng Vöông.
Chæ chöøng ñoù cuõng ñuû bieát nhieäm vuï saép tôùi cuûa y quan troïng ñeán möùc naøo.
Chaéc raèng nhieàu ngöôøi khoâng hieåu vì leõ gì maø Laõo Baù chæ do chieàu loøng moät
vò baèng höõu laïi maïo hieåm caû cô nghieäp cuûa mình, hôn nöõa chung qui chæ vì loøng si
meâ cuûa moät nam nhaân vôùi moät nöõ nhi.
Laõo Baù thöôøng noùi raèng moät nam nhaân vì aùi tình maø meâ muoäi laø khoâng ñaùng
ñöôïc troïng thò, theá maø nay nhi töû cuûa Vuõ Laõo Ñao khoâng laáy ñöôïc moät thieáu nöõ teân
laø Maëc Maëc cuõng sinh troïng beänh, oâng laïi khoâng ngaàn ngaïi can thieäp vaøo moät theá
löïc lôùn nhö Vaïn Baèng Vöông, haù chaúng maâu thuaãn?
Nhöng hôn ai heát, Luïc Höông Xuyeân hieåu taâm yù cuûa Laõo Baù trong vieäc naøy.
Vaïn Baèng Vöông töø laâu ñaõ laø ñoái töôïng cuûa Laõo Baù.
Thaäp Nhò Phi Baèng Bang laø moân phaùi lôùn baäc nhaát cuûa voõ laâm ôû vuøng Giang
Hoaøi, chæ xem bieåu hieän beân ngoaøi thì huøng haäu gaáp traêm laàn theá löïc cuûa Laõo Baù.
Chæ moät soá ít ngöôøi saønh soûi môùi bieát raèng treân thöïc teá theá löïc cuûa Laõo Baù
khoâng heà thua keùm Thaäp Nhò Phi Baèng Bang.
Cuõng nhö moät röøng khoâng theå toàn taïi hai chuùa sôn laâm, hai theá löïc huøng haäu
nhö vaäy khoâng huøng baù suoát vuøng Giang Hoaøi roäng lôùn, bôûi theá tröôùc sau gì cuõng
phaûi bieåu hieän thaùi ñoä.
Laàn naøy neáu Vaïn Baèng Vöông chòu traû laïi vò coâ nöông cho Vuõ Laõo Ñao nghóa
laø song phöông seõ trôû thaønh baèng höõu cuûa nhau vaø hai theá löïc seõ cuøng toàn taïi trong
tình höõu haûo.
Neáu traùi laïi, Thaäp Nhò Phi Baèng Bang seõ laø thuø ñòch cuûa Laõo Baù.
Veà quan nieäm naøy Laõo Baù coù thaùi ñoä voâ cuøng döùt khoaùt. Neáu khoâng phaûi
baèng höõu töùc ñòch nhaân chöù khoâng coøn con ñöôøng naøo khaùc.
Treân thöïc teá ngöôøi ta khoâng coù nhieàu cô hoäi ñeå löïa choïn, vì neáu ñaõ töï coi
mình laø ñòch nhaân cuûa Laõo Baù thì cuõng coù nghóa laø saün saøng chaáp nhaän caùi cheát.
Nhöng vaán ñeà ôû ñaây khoâng ñôn giaûn, vì Vaïn Baèng Vöông khoâng phaûi ngöôøi
C
C
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 5 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 5 9 10 346