Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 6

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
75
75
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
S
S
a
a
ù
ù
u
u
L
L
A
A
À
À
N
N
Ñ
Ñ
A
A
À
À
U
U
N
N
G
G
H
H
I
I
N
N
G
G
A
A
Ï
Ï
I
I
aïnh Tinh Hoàn naèm moät mình trong khaùch ñieám.
Haén choïn moät khaùch ñieám vöøa phaûi ñeå khoâng gaây neân söï chuù yù cuûa baát cöù ai.
Ngay töø khi baét ñaàu böôùc vaøo nghieäp saùt nhaân, Cao laõo ñaïi ñaõ giaùo huaán nhö vaäy.
Baây giôø haén chæ coøn thôøi gian chín möôi moát ngaøy ñeå gieát Laõo Baù.
Rieâng trong vuï naøy, Maïnh Tinh Hoàn bieát raèng trong thôøi gian moät thaùng theo
döï ñònh, haén chöa ñuû ñeå xaùc ñònh veà tính caùch Laõo Baù laø ñoái töôïng haén caàn tieâu
dieät.
Chöa bao giôø Maïnh Tinh Hoàn thaáy thôøi gian khoâng ñuû cho moät cuoäc saùt nhaân
nhö luùc naøy.
Ñöông nhieân tröôùc khi nhaän leänh töø Cao laõo ñaïi, haén bieát raèng nhieäm vuï
khoâng deã daøng, nhöng maõi tôùi baây giôø, sau vaøi cuoäc trinh saùt, haén môùi hieåu roõ raèng
nhieäm vuï haén phaûi hoaøn thaønh hoaøn toaøn khoâng ñôn giaûn.
Coù leõ ñaây laø laàn ñaàu tieân trong ñôøi Maïnh Tinh Hoàn nghó tôùi ñieàu naøy.
Ñaõ laø keû saùt nhaân chuyeân nghieäp, ñöông nhieân khoâng caàn nghó tôùi haäu quaû,
coát sao mình löôïng ñònh tröôùc taát caû nhöõng tình huoáng coù theå phaùt sinh vaø saün saøng
öùng phoù vôùi nhöõng baát traéc coù theå xaûy ra.
Nhöng laàn naøy Maïnh Tinh Hoàn khoâng theå tin chaéc raèng mình coù theå thöïc
hieän ñöôïc nhieäm vuï.
Cuõng laø laàn ñaàu tieân, Maïnh Tinh Hoàn khoâng tin raèng ngöôøi coù voõ coâng cao
hôn laø chaéc thaéng.
Söï thaät, haén coù tin chaéc raèng veà voõ coâng mình hôn ñoái phöông khoâng?
Khoâng phaûi theá.
Maïnh Tinh Hoàn thöøa hieåu muoán gieát ngöôøi, haén chæ nhôø vaøo söï leàu lónh laø coát
yeáu, nöûa kia môùi laø voõ coâng.
Nhöng söï lieàu lónh baét nguoàn töø nieàm tin vaøo chính mình. Chæ caàn coù söï nghi
ngôø vaøo naêng löïc cuûa baûn thaân töùc söï töï tin bò haïn cheá, cuõng laø haønh ñoäng maát moät
nöûa hieäu quaû.
Vieäc naøy Maïnh Tinh Hoàn chöa töøng gaëp vì haén tin raèng ñoái thuû töø tröôùc tôùi
nay xöa nay chöa bao giôø laøm haén maát loøng tin vaøo chính baûn thaân mình.
Rieâng laàn naøy, ñoái thuû laø Laõo Baù laøm cho Maïnh Tinh Hoàn phaûi do döï vaø hoaøi
nghi veà taát caû nhöõng gì tröôùc ñaây haén ñaõ hoaøn thaønh troùt loït.
M
M
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 6 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 6 9 10 925