Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 7

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
97
97
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
B
B
a
a
û
û
y
y
L
L
O
O
N
N
G
G
H
H
O
O
Å
Å
K
K
H
H
A
A
I
I
C
C
H
H
I
I
E
E
Á
Á
N
N
uõ Laõo Ñao ñaõ say maáy phaàn, nhöng trong loøng voâ cuøng cao höùng.
Hoâm nay coù theå coi laø ngaøy haïnh phuùc nhaát trong ñôøi laõo.
Suoát töø tröa, Vuõ Laõo Ñao hoaøi voïng Laõo Baù seõ tôùi uoáng vôùi mình ly röôïu
möøng, tuy trong thaâm taâm bieát roõ laø vò baèng höõu thuûy chung vaø ñaùng kính ñoù seõ
khoâng ñeán.
Trong loøng coù phaàn thaát voïng, nhöng laõo hoaøn toaøn khoâng vöông chuùt traùch
moùc naøo.
Laõo coá söùc naøi Luïc Höông Xuyeân ôû laïi cho tôùi khi taøn cuoäc.
Luùc naøy khaùch nhaân ñaõ veà heát, chæ coøn gia nhaân ñang uoáng röôïu ôû trong
phoøng.
Nhi töû Tieåu Vuõ vaø con daâu môùi Maëc Maëc ñaõ sôùm veà phoøng.
Trong ñaïi saûnh chæ coøn laïi moät mình Vuõ Laõo Ñao. Caû ngaøy nay laõo ñaõ uoáng
raát nhieàu röôïu, ñeán noãi hai chaân khoâng ñöùng leân noåi nöõa.
Laõo töï cöôøi thaàm:
Mình ñaõ giaø maát roài. Nhöng nhi töû nay ñaõ thaønh gia thaát, mình giaø cuõng
ñaùng thoâi. Moät thôøi gian nöõa, mình seõ giao tieâu cuïc laïi cho vôï choàng noù, tìm moät
nôi yeân tónh an höôûng tuoåi giaø.
Chôït coù tieáng böôùc chaân.
Moät ngöôøi daùng say khöôùt, chaân nam ñaù chaân chieâu laûo ñaûo töø tieàn vieän ñi
vaøo ñaïi saûnh.
Ngöôøi ñoù khoâng nhöõng ñaõ quaù say maø dieän maïo troâng coù veû ngoác ngheách si
daïi.
Vuõ Laõo Ñao khoâng nhôù trong soá nhöõng baèng höõu vaø ñaùm ngöôøi quen coù
ngöôøi naøo nhö vaäy.
Ngöôøi ñoù ngoïng caû löôõi, döôøng nhö khoâng noùi ñöôïc, chæ ñöa tay vaãy vaãy.
Vuõ Laõo Ñao nghó thaàm:
Ngöôøi naøy coøn say hôn ta nhieàu. Xem ra cuoäc vui hoâm nay thaät ra troø.
Laõo nhíu maøy, nhöng khoâng traùch maø thaäm chí coøn cao höùng.
Vì tình nghóa maø ngöôøi ta môùi taän vui vôùi mình nhö vaäy.
Lieàn hoûi:
Coù phaûi ngöôi ñònh tìm laõo Toáng vaø maáy teân tieâu sö khoâng? Chuùng hieän
V
V
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 7 - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 7 9 10 252