Ktl-icon-tai-lieu

Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 9

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 594 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thaùng 10 naêm 2003
132
132
LÖU TINH HOÀ ÑIEÄP KIEÁM Nguyeân taùc: CLONG
www.vietkiem.com
H
H
o
o
à
à
i
i
t
t
h
h
ö
ö
ù
ù
C
C
h
h
í
í
n
n
Ñ
Ñ
I
I
E
E
À
À
U
U
T
T
R
R
A
A
N
N
O
O
Ä
Ä
I
I
G
G
I
I
A
A
Ù
Ù
N
N
eâm ñaõ khuya.
Ngoïn ñeøn aûm ñaïm khoâng ñuû soi saùng heát caên phoøng.
Dieäp Töôøng nghe xong caâu chuyeän cuûa Maïnh Tinh Hoàn veà söï kieän vöøa xaûy
ra beân hoà, traàm ngaâm hoài laâu môùi noùi:
Ngöôi vöøa haønh ñoäng raát noâng noåi. May maø sai laàm ñoù khoâng ñoåi baèng tính
maïng.
Maïnh Tinh Hoàn noùi:
Duø sao thì ta cuõng ñaõ ñaït ñöôïc muïc ñích. Tuy khoâng cheát nhöng töø nay Haøn
Ñöôøng khoâng coù gì ñaùng lo nöõa.
Dieäp Töôøng hoûi:
Ngöôi cho raèng töø nay coù theå yeân taâm gieát Toân Ngoïc Baù maø khoâng caàn lo
laéng nöõa?
Maïnh Tinh Hoàn gaät ñaàu:
Khoâng phaûi maát hoaøn toaøn maø chæ laø bôùt ñi trôû ngaïi lôùn nhaát...
Ta cho raèng khoâng phaûi theá.
Ngöôi ñònh noùi veà Luïc Höông Xuyeân ñuùng khoâng?
Haén laø moät trong nhieàu thuû haï ñaùng sôï khaùc cuûa Toân Ngoïc Baù.
Maïnh Tinh Hoàn cöôøi noùi:
Ta vöøa bieát ñöôïc moät tin töùc raát quan troïng. Chính haén laø ngöôøi ñaõ tieát loä
tin töùc veà Haøn Ñöôøng vaø keû phaûi chòu traùch nhieäm veà caùi cheát cuûa Toân Kieám.
Dieäp Töôøng chôït ñöùng phaét leân hoûi:
Theá naøo? Luïc Höông Xuyeân maø laïi phaûn laïi Toân Ngoïc Baù?
Haén coù phaûn hay khoâng thì chöa bieát, nhöng chaéc chaén töø Luïc Höông
Xuyeân maø ngöôøi cuûa Thaäp Nhò Phi Baèng Bang chaën gieát saïch ngöôøi cuûa Toân Ngoïc
Baù ñöôïc phaùi ñeán tìm Haøn Ñöôøng vaø boá trí keá hoaïch gieát haén. Ñoàng thôøi cuõng chính
haén ñaõ nhaän hai teân giaû maïo ñaïo só ñoïc kinh ñoát meâ höông saùt haïi Toân Kieám.
Dieäp Töôøng ngoài trôû xuoáng gheá hoûi:
Chaúng leõ chính Ñoà Ñaïi Baèng ñaõ tieát loä nhöõng tin naøy?
Maïnh Tinh Hoàn ñaùp:
Ai tieát loä khoâng quan troïng, ngöôi cöù tin raèng tin töùc ñoù hoaøn toaøn xaùc thöïc.
Ñ
Ñ
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 9 - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Lưu tinh hồ điệp kiếm - Hồi 9 9 10 212