Ktl-icon-tai-lieu

Nhạc Chung lời tạ ơn

Được đăng lên bởi brotosaurus237
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chung Lôøi Taï Ôn
Lm. Nguyeãn Duy
F

   



Ñk: Trong

haân

Dm

 



say. Cuøng hôïp



 

Am



C

tieáng ca

taï ôn Chuùa









  





F







phuùt chan hoøa thaùnh
veà thaùnh
söôùng trôû
Chuùa trong moät khuùc



mang tin



F









lôøi

thieát

tha.

aân trong coõi
cung cho coõi
ca
lôøi caûm

 




1. Bao naêm
2. Nhö nai
3. Xin hieäp

Gm

   







Chuùa haùt khuùc
ôn.
taï
OÂi giaây
khaùt chính Chuùa tình thöông. Con vui
Chuùa noái
keát ñoaøn con. Xin daâng
C7

 



yeâu mô öôùc noàng

Dm

mô veà beân
thaùng con haèng öôùc
khaùt mong nguoàn nöôùc trong hoàn con
nhaát muoân ngöôøi chuùng con tình yeâu
C7

  



C7




F



ñaây

Bb

 

A7



hoan chuùng con veà

Bbm

 





Gm



Am



F







loøng daâng traøn
yù
loøng vuoâng troøn öôùc
taï muoân ñôøi thieát


xuaân.
mong.
tha.



...
Lm. Nguyeãn Duy
Chung Lôøi Taï Ôn
Ñk: Trong haân hoan
F
chuùng con
veà ñaây
Am
mang tin yeâu
A7
öôùc
noàng
say.
Dm
Cuøng hôïp tieáng
Gm
ca
Am
taï
C
ôn Chuùa
Bb
lôøi
C7
thieát
tha.
F
3. Xin
1. Bao
2. Nhö
hieäp
nai
naêm
nhaát
khaùt
thaùng
Bbm
muoân
mong
con
ngöôøi
nguoàn
haèng
chuùng
nöôùc
öôùc
con
trong
F
tình
hoàn
veà
yeâu
con
beân
Chuùa
khaùt
Chuùa
Dm
noái
chính
haùt
Chuùa
khuùc
keát
ñoaøn
tình
taï
con.
thöông.
ôn.
Gm
Xin
Con
OÂi
daâng
vui
giaây
Chuùa
söôùng
phuùt
C7
trong
trôû
chan
moät
veà
hoøa
khuùc
thaùnh
thaùnh
ca
cung
aân
F
lôøi
cho
trong
caûm
coõi
coõi
taï
loøng
loøng
C7
muoân
vuoâng
daâng
ñôøi
troøn
traøn
thieát
öôùc
tha.
mong.
xuaân.
F
Nhạc Chung lời tạ ơn - Người đăng: brotosaurus237
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhạc Chung lời tạ ơn 9 10 669