Ktl-icon-tai-lieu

Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp

Được đăng lên bởi k47hamhoc
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3069 lần   |   Lượt tải: 35 lần
DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC
Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp
Trong cuộc sống sôi động của thời hiện đại, có rất nhiều người vẫn còn hay mắc tật xấu
hổ trong giao tiếp. Hiện tượng này được gọi là trở ngại trong tâm lí. Xấu hổ không phải là
tật xấu, mà đôi khi trong tình huống cụ thể, nó còn tạo thêm nét duyên cho con người.
Có điều, nó là một sự bất lợi trong giao tiếp và ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến công việc
hàng ngày cũng như những tiếp xúc trong cuộc sống của chúng ta.
Để khắc phục tính xấu hổ, một trở ngại về phương tiện tâm lí trong xã giao, ta nên làm
theo những cách sau:
Trước tiên phải trừ bỏ tận gốc tâm lí tự ti. Một số người đa sầu đa cảm, thường tự hạ
thấp mình theo cảm giác, có mặc cảm thua kém người khác, rút cục là tự làm mình đắm
chìm trong cái vòng luẩn quẩn: từ tự ti đi đến xấu hổ, mà đã xấu hổ thì dễ thất bại trong
giao tiếp và các mối quan hệ, ngày càng trở nên tự ti hơn.
Để thoát đuợc tình trạng này thì phải biết đánh giá mình một cách khách quan, triệt để
xoá sạch tâm lí tự ti và tăng cường phát huy mặt mạnh của mình.
Hãy tự đứng trước gương một mình, trong một căn phòng đóng kín, tập làm ra bộ không
xấu hổ, chú ý chân tay, thân mình, nét mặt đều thả lỏng, giữ hết sức tự nhiên, thanh
thản như không có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, bạn thử tưởng tượng mình đang đối mặt với
đám đông, hoặc một ai đó, nói vài câu, chú ý nội dung và giọng điệu.
Sau một số lần tập như vậy bạn sẽ thấy mình ngày một bình tĩnh, chủ động hơn, ít lo sợ.
Với sự kiên trì tập luyện, chắc chắn bạn sẽ trở nên bạo dạn, vững vàng, và tự tin hơn.
Điểm cuối cùng cần chú ý là chủ động, tự giác giao tiếp với nguời khác, lạc quan yêu đời
và khoan dung. Lâu dần, bạn sẽ học được từ người khác cách thức giao tiếp và dần dần
loại bỏ thói quen xấu hổ bất lợi trong cách đối nhân xử thế.
Một con người giao tiếp tốt là những người dễ thành đạt, tự tin trong cuộc sống, tạo cho
mình một cảm giác luôn thoải mái khi tiếp xúc với tất cả thế giới bên ngoài.

Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử
Con người, dù là ai luôn phải hòa nhập, gắn mình và tồn tại trong một môi trường xã hội
để giao tiếp với người khác, khẳng định được cái riêng của mình, phát biểu được chủ
kiến, từ đó nhận được sự hưởng ứng hay trợ giúp cho điều mình mong muốn. Giao tiếp
ứng xử là cách phổ biến nhất trong hoạt động sống, vì trong mọi trường hợp ai cũng phải
làm việc và mưu cầu thông qua, với người khác
.
Mấu chốt là phải xuất phát điểm từ việc hiểu rõ cái chung để bộc lộ bản thân, đi đến cái
r...
DIỄN ĐÀN KIẾN THỨC.NÉT
Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp
Trong cu c s ng sôi ng c a th i hi n i, có r t nhi u ng i v n còn hay m c t t x u độ đạ ườ
h trong giao ti p. Hi n t ng này c g i là tr ng i trong tâm lí. X u h không ph i là ế ượ đượ
t t x u, mà ôi khi trong tình hu ng c th , nó còn t o thêm nét duyên cho con ng i. đ ườ
i u, nó là m t s b t l i trong giao ti p và ít nhi u s làm nh h ng n công vi c đ ế ư đế
hàng ngày c ng nh nh ng ti p xúc trong cu c s ng c a chúng ta.ũ ư ế
kh c ph c tính x u h , m t tr ng i v ph ng ti n tâm lí trong xã giao, ta nên làm Để ươ
theo nh ng cách sau:
Tr c tiên ph i tr b t n g c tâm lí t ti. M t s ng i a s u a c m, th ng t h ướ ườ đ đ ườ
th p mình theo c m giác, có m c c m thua kém ng i khác, rút c c là t làm mình m ườ đắ
chìm trong cái vòng lu n qu n: t t ti i n x u h , mà ã x u h thì d th t b i trong đ đế đ
giao ti p và các m i quan h , ngày càng tr nên t ti h n.ế ơ
thoát u c tình tr ng này thì ph i bi t ánh giá mình m t cách khách quan, tri t Để đ ế đ để
xoá s ch tâm lí t ti và t ng c ng phát huy m t m nh c a mình. ă ườ
Hãy t ng tr c g ng m t mình, trong m t c n phòng óng kín, t p làm ra b không đứ ướ ươ ă đ
x u h , chú ý chân tay, thân mình, nét m t u th l ng, gi h t s c t nhiên, thanh đề ế
th n nh không có chuy n gì x y ra. Lúc y, b n th t ng t ng mình ang i m t v i ư ưở ượ đ đố
ám ông, ho c m t ai ó, nói vài câu, chú ý n i dung và gi ng i u.đ đ đ đ
Sau m t s l n t p nh v y b n s th y mình ngày m t bình t nh, ch ng h n, ít lo s . ư ĩ độ ơ
V i s kiên trì t p luy n, ch c ch n b n s tr nên b o d n, v ng vàng, và t tin h n. ơ
i m cu i cùng c n chú ý là ch ng, t giác giao ti p v i ngu i khác, l c quan yêu i Đ độ ế đ
và khoan dung. Lâu d n, b n s h c c t ng i khác cách th c giao ti p và d n d n đượ ườ ế
lo i b thói quen x u h b t l i trong cách i nhân x th . đố ế
M t con ng i giao ti p t t là nh ng ng i d thành t, t tin trong cu c s ng, t o cho ư ế ườ đạ
mình m t c m giác luôn tho i mái khi ti p xúc v i t t c th gi i bên ngoài. ế ế
Một số hội chứng tâm lí trong giao tiếp ứng xử
Con ng i, dù là ai luôn ph i hòa nh p, g n mình và t n t i trong m t môi tr ng xã h i ườ ườ
giao ti p v i ng i khác, kh ng nh c cái riêng c a mình, phát bi u c ch để ế ườ đị đượ đượ
ki n, t ó nh n c s h ng ng hay tr giúp cho i u mình mong mu n. Giao ti p ế đ đượ ưở đ ế
ng x là cách ph bi n nh t trong ho t ng s ng, vì trong m i tr ng h p ai c ng ph i ế độ ườ ũ
làm vi c và m u c u thông qua, v i ng i khác ư ườ
.
M u ch t là ph i xu t phát i m t vi c hi u rõ cái chung b c l b n thân, i n cái đ để đ đế
riêng - ó là m t th thách l n v kh n ng giao ti p ng x c a b n. Thành công hay đ ă ế
th t b i là ch ó. Các t p quán và quan ni m chung c a t ch c hay r ng h n là c a đ ơ
xã h i, có th khác nhau, m t cách lâu dài s t o cho b n m t phong cách giao ti p ng ế
x , nh ng trên n n ó b n mu n ch ng t i u riêng gì mà B n mu n ây? B n s c c a ư đ đ đ
b n ph i c b c l tích c c nh m t giá tr c b n trong giao ti p khi n b n c th a đượ ư ơ ế ế đượ
nh n.
D i ây chúng tôi s a ra m t s h i ch ng i n hình trong giao ti p ng x có tác ướ đ đư đ ế
d ng d ng tính hay âm tính n s thành công trong giao ti p v i các i tác c a b n ươ đế ế đố
trong cu c s ng tùy thu c vào vi c b n nh n th c nó n âu và ng d ng nh th nào. đế đ ư ế
Nguyên nhân c a các lo i h i ch ng tâm lý d i ây th ng là: ướ đ ườ
Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp - Người đăng: k47hamhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Những điều cần phải biết trong tâm lí giao tiếp 9 10 740