Ktl-icon-tai-lieu

rubik cơ bản

Được đăng lên bởi phamdathp14
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 374 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời giới thiệu
Rubik là môn thể thao trí tuệ có tác dụng tốt trong việc rèn luyện và phát triển
tƣ duy logic, nó cũng là một trong những loại đồ chơi đƣợc biết đến nhiều nhất

trên thế giới đặc biệt là với giới trẻ. Trong nhiều năm gần đây các cuộc thi đấu về
Rubik ở trong và ngoài nƣớc liên tục diễn ra do đó phong trào chơi Rubik đƣợc
phát triển mạnh mẽ ở nhiều địa phƣơng. Cũng vì vậy, một yêu cầu bức thiết của
đông đảo ngƣời chơi là cần có tài liệu để đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu kịp thời nâng
cao trình độ.
Để đáp ứng yêu cầu trên, mình bƣớc đầu xin giới thiệu cuốn “Hƣớng dẫn giải
Rubik” biên soạn chủ yếu dành cho các bạn đã, đang và sắp có ý định gắn bó với
môn thể thao này.
Về phƣơng pháp biên soạn, tác giả đã mạnh dạn đƣa vào nhiều điểm mới: sử
dụng thuật ngữ chuyên ngành, các kí hiệu vắn tắt theo chuẩn Quốc tế và kèm theo
đó là những hình ảnh minh họa hết sức chi tiết cho từng trƣờng hợp cụ thể.
Tuy nhiên, trong phạm vi một cuốn sách nhỏ mặc dù bản thân đã có nhiều cố
gắng phục vụ đƣợc tốt nhất bạn đọc song chắc chắn còn có những thiếu sót, mình
rất mong nhận đƣợc sự phản hồi, những góp ý của các bạn để để chúng ta có một
tài liệu hoàn chỉnh hơn.
Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thành viên của Rubikvn đã giúp
mình hoàn thành ebook này.
Hi vọng “Hƣớng dẫn giải Rubik” sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các
cubers Việt.

CHƢƠNG I: THUẬT NGỮ VÀ KÍ HIỆU
1. Thuật ngữ.

Pyraminx

Megaminx

Square – 1

Rubik's clock

Rubik's Magic

Master Magic

6x6 cube

7x7 cube

2x2 cube

Rubik's Cube

4x4 cube

5x5 cube

WCA

RubikVN

Page | 4

Spring, Screw

Core

Sticker, Logo

Cubies, Cap

Assemble

Sticker  Tiles

Silicone

Lube

Edge

Corner

Stickerless

Stand

Parity

Center

Block (2x2x1)

Pair
Slot
Cross

X – cross

Pattern

Cuber

Cubing

With feet
Blindfolded

Fewest moves

Multi BLD

No penalty
Đã giải, không
phạt
0

Độ lệch <= 45

One hand

Stackmat

With penalty

Not solved

Đã giải, có phạt

Chƣa giải xong

Độ lệch > 45

0

Có 2 phần có0 độ
lệch > 45

Display

No penalty
Đã giải, không
phạt
Các độ lệch đều
0
<= 45

Một số thuật ngữ thông dụng khác:
Cube: nghĩa đen theo tiếng Anh là “khối lập phƣơng” nhƣng từ này đƣợc dùng để
gọi tắt các loại Twisty Puzzle (những món đồ chơi có dạng trục để xoay các mặt
giống nhƣ khối Rubik). Vì thế mọi ngƣời chơi lâu thƣờng dùng từ “cube” trong
trao đổi thông tin với nhau ám chỉ khối Rubik.
Big cube: các loại cube có số tầng từ 4 trở lên.
Breaking in: chỉ việc chơi trong thời gian đầu khi mới mua cub...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
rubik cơ bản - Người đăng: phamdathp14
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
rubik cơ bản 9 10 328