Ktl-icon-tai-lieu

truyện cười

Được đăng lên bởi Xe Ôm
Số trang: 283 trang   |   Lượt xem: 5718 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Truyện cười đó đây

1

MỤC LỤC
Mẹ mày bảo chưa cần ................................................................................... 26
Không thích phải noi gương con rể .............................................................. 26
Thế mà cũng tin ............................................................................................ 26
Không nói vì mọi việc đều ổn....................................................................... 26
Sợ cô tủi thân ................................................................................................ 27
Bà bán kẹo..................................................................................................... 27
Dằn mặt khách .............................................................................................. 27
Bắt khách phải đúng ..................................................................................... 27
Cách nói xa xôi lịch sự.................................................................................. 28
Luôn luôn phản đối các chuyến đi................................................................ 28
Phải trả tiền, dùng lúc nào chả được............................................................. 28
Dùng càng lâu càng chán .............................................................................. 28
Vài mẩu đối thoại trong gia đình .................................................................. 29
Nói thẳng nhưng vẫn xa................................................................................ 29
Bắt phải "mạch gỗ" ....................................................................................... 30
Vẫn là bệnh cũ thôi ....................................................................................... 30
Lạy ông tôi ở bụi này .................................................................................... 30
Nghi cho ông nhà văn ................................................................................... 30
Trộm nhà băng .............................................................................................. 31
Thiếu bông hoa thì ý nghĩa khác hẳn............................................................ 31
Ngay từ đầu, nhân vật chính đã chết............................................................. 31
Một ý kiến cay độc........................................................................................ 32
Tắm trong vạc dầu sôi còn sướng hơn.......................................................... 32
Ngọc hoàng cũn...
Truyn cười đó đây 1
MC LC
M mày bo chưa cn ................................................................................... 26
Không thích phi noi gương con r .............................................................. 26
Thế mà cũng tin ............................................................................................ 26
Không nói vì mi vic đều n....................................................................... 26
S cô ti thân ................................................................................................ 27
Bà bán ko..................................................................................................... 27
Dn mt khách .............................................................................................. 27
Bt khách phi đúng ..................................................................................... 27
Cách nói xa xôi lch s.................................................................................. 28
Luôn luôn phn đối các chuyến đi................................................................ 28
Phi tr tin, dùng lúc nào ch được............................................................. 28
Dùng càng lâu càng chán.............................................................................. 28
Vài mu đối thoi trong gia đình .................................................................. 29
Nói thng nhưng vn xa................................................................................ 29
Bt phi "mch g" ....................................................................................... 30
Vn là bnh cũ thôi ....................................................................................... 30
Ly ông tôi bi này.................................................................................... 30
Nghi cho ông nhà văn ................................................................................... 30
Trm nhà băng .............................................................................................. 31
Thiếu bông hoa thì ý nghĩa khác hn............................................................ 31
Ngay t đầu, nhân vt chính đã chết............................................................. 31
Mt ý kiến cay độc........................................................................................ 32
Tm trong vc du sôi còn sướng hơn.......................................................... 32
Ngc hoàng cũng chi th ............................................................................ 32
Vi cô hàng xóm thì hng thú có sn........................................................... 32
Mi b "xích" tháng trước............................................................................. 33
truyện cười - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
truyện cười - Người đăng: Xe Ôm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
283 Vietnamese
truyện cười 9 10 117