Ktl-icon-tai-lieu

1 số câu hỏi k tế chính trị

Được đăng lên bởi Tùng Leo
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1826 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1. Sản xuất hàng hoá là kiếu tổ chức sản xuất mà trong đó sản phẩm làm ra không phải để 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của chính người sản xuất ra mà là để đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng của người khác, thông qua việc trao đổi mua bán. 
Sản xuất hàng hóa ra đời và tồn tại dựa trên 2 điều kiện: 
­ Thứ nhất: Có sự phân công lao động xã hội : 
Phân công lao động xã hội là sự chuyên môn hoá sản xuất, phân chia lao động xã hội 
thành các ngành, các lĩnh vực sản xuất khác nhau. Phân công lao động xã hội làm cho việc
trao đổi sản phẩm trở thành tất yếu: bởi vì mỗi ngành mỗi người chỉ sản xuất một vài thứ, 
trong khi đó nhu cầu cuộc sống lại đòi hỏi có nhiều loại khác nhau. Vì vậy họ cần trao đổi 
với nhau.
­ Thứ hai: Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất có nghĩa là 
những người sản xuất trở thành chủ thể sản xuất, độc lập nhất định sản phẩm làm ra thuộc
quyền sở hữu của họ. Vì vậy, người này muốn tiêu dùng sản phẩm lao động của người 
khác phải thông qua trao đổi mua bán hàng hoá. 
Sự tách biệt này là do chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất quy định. Vì chế độ tư hữu về tư 
liệu sản xuất làm cho tư liệu sản xuất thuộc sở hữu cá nhân, sản phẩm làm ra thuộc quyền 
sở hữu của họ. Vậy người này muốn tiêudùng sản phẩm lao động của người khác cần phải
thông qua trao đổi mua bản hàng hóa.
Ưu thế sxhh:
­sự phát triển sxhh làm mối liên hệ giữa các ngành, các vùng ngày càng chặt chẽ từ đó xóa
bỏ tính tự cấp, tự túc, bảo thủ của nền kt.
­sxhh tạo ra sự cạnh tranh gay gắt, buộc ng sx phải năng động trong sx­kdoanh, thường 
xuyên cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sx để tăng năng suất lđ, nâng cao chất lượng sp, nhằm 
tiêu thụ đc hàng hóa thu đc lợi nhuận. Cạnh tranh thúc đẩy llsx phát triển mạnh mẽ
­sxhh quy mô lớn là hình thức tổ chức kinh tế xã hội hợp vs xu thế ngày nay  bởi nó ưu thế 
hơn sx tự cấp về quy mô, trình độ kỹ thuật,công nghệ...
­Trong nền sản xuất hàng hóa, sự phát triển của sản xuất, sự mở rộng và giao lưu kinh tế 
giữa các cá nhân, giữa các vùng, giữa các nước không chỉ làm cho đời sống vật chất mà 
cả đời sống văn hóa, tinh thần cũng được nâng cao hơn, phong phú hơn, đa dạng hơn.
2.   Về mặt chất của giá trị hàng hóa:    Giá  trị  hàng  hóa  là  hao  phi  lao  động  của  con  
ngươi  kết  tinh  trong  hàng hóa vì vậy Chất giá trị hàng hóa là do lao động trừu tượng của 
ngừơi sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa., điều đó có nghĩa là chất của giá trị là lao
động của con người kết tinh thì bất cứ vật gì không phải là sản phẩm của lao động...
1. S n xu t hàng hoá là ki u t ch c s n xu t mà trong đó s n ph m làm ra không ph i đ
đáp ng nhu c u tiêu dùng c a chính ng i s n xu t ra mà là đ đáp ng nhu c u tiêu 
dùng c a ng i khác, thông qua vi c trao đ i mua bán. 
S n xu t hàng hóa ra đ i và t n t i d a trên 2 đi u ki n:
- Th nh t: Có s phân công lao đ ng xã h i :
Phân công lao đ ng xã h i là s chuyên môn hoá s n xu t, phân chia lao đ ng xã h i
thành các ngành, các lĩnh v c s n xu t khác nhau. Phân công lao đ ng xã h i làm cho vi c
trao đ i s n ph m tr thành t t y u: b i vì m i ngành m i ng i ch s n xu t m t vài th , 
trong khi đó nhu c u cu c s ng l i đòi h i có nhi u lo i khác nhau. Vì v y h c n trao đ i
v i nhau .
- Th hai: Có s tách bi t t ng đ i v m t kinh t gi a nh ng ng i s n xu t   có nghĩa là
nh ng ng i s n xu t tr thành ch th s n xu t, đ c l p nh t đ nh s n ph m làm ra thu c 
quy n s h u c a h . Vì v y, ng i này mu n tiêu dùng s n ph m lao đ ng c a ng i  
khác ph i thông qua trao đ i mua bán hàng hoá.
S tách bi t này là do ch đ t h u v t li u s n xu t quy đ nh. Vì ch đ t h u v t    
li u s n xu t làm cho t li u s n xu t thu c s h u cá nhân, s n ph m làm ra thu c quy n
s h u c a h . V y ng i nà y mu n tiêudùng s n ph m lao đ ng c a ng i khác c n ph i  
thông qua trao đ i mua b n hàng hóa.
u th sxhhƯ ế :
-s phát tri n sxhh làm m i liên h gi a cá c ngành, các vùng ngày càng ch t ch t đó xóa  
b tính t c p, t túc, b o th c a n n kt.
-sxhh t o ra s c nh tranh gay g t, bu c ng sx ph i năng đ ng trong sx-kdoanh, th ng 
xuyên c i ti n k thu t, h p lý hóa sx đ tăng năng su t lđ, nâng cao ch t l ng sp, nh m ! " " #
tiêu th đc hàng hóa thu đc l i nhu n. C nh tranh thú c đ y llsx phát tri n m nh m$ "
-sxhh quy mô l n là hình th c t ch c kinh t xã h i h p vs xu th ngày nay b i nó u th "
h n sx t c p v quy mô, trình đ k thu t,công ngh ... !
-Trong n n s n xu t hàng hóa, s phát tri n c a s n xu t, s m r ng và giao l u kinh t
gi a các cá nhân, gi a các vùng, gi a các n c không ch làm cho đ i s ng v t ch t mà
c đ i s ng văn hóa, tinh th n cũng đ c nâng cao h n, phong phú h n, đa d ng h n."
2. V m t ch t c a giá tr hàng hóa : Giá tr hàng hóa là hao phi lao đ ng c a con
ng i k t tinh trong hà ng hóa vì v y Ch t giá tr hàng hóa là do lao đ ng tr u t ng c a  "
ng i s n xu t hàng hóa k t tinh trong hàng hóa., đi u đó có nghĩa là ch t c a giá tr là lao
đ ng c a con ng i k t tinh thì b t c v t gì không ph i là s n ph m c a lao đ ng đ u 
không có giá tr , nh không khi r t có ích cho con ng i nh ng không là s n ph m c a lao 
đ ng nên không có giá tr , qu d i, n c su i ng i ta dùng nó nhung không ph i  
tr giá c nào nên cũng không có giá tr . Ví d : Lao đ ng c a ng i th m c, ng i th  "  "
may đ u ph i hao phí óc, s c th n kinh và c b p đ t o ra cái bàn, cái gh , b đ (lao  
đ ng tr u t ng) 
. V m t l ng c a giá tr hàng hoá ượ : th i gian hao phí lao đ ng xã h i c n thi t là th i
gian c n thi t đ s n xu t ra m t đ n v hàng hóa trong đi u ki n s n xu t trung bình c a
xã h i, c ng đ lao đ ng hao phí trung bình, trình đ k thu t trung bình, chuyên môn  !
trung bình…Ví d : Các công ty may hi n nay thì th i gian lao đ ng xã h i c n thi t đ s n
xu t ra 1 cái áo là 4h.
3. Nh ng nhân t và ý nghĩa th c ti n c a nó:
1 số câu hỏi k tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1 số câu hỏi k tế chính trị - Người đăng: Tùng Leo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
1 số câu hỏi k tế chính trị 9 10 845