Ktl-icon-tai-lieu

100 bài Tóan ôn thi lớp 5

Được đăng lên bởi Kelvin Nash IG
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 738 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn luyện học kì II

NH: 2014- 2015

Ôn tập HKII
Bài 1: Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:
A. 7

B.

7
10

C.

7
1000

D.

7
100

Bài 2: Tính nhanh giá trị biểu thức:
16,2 x3,7  5,7 x16,2  7,8 x 4,8  4,6 x 7,8
11,2  12,3  13,4  12,6  11,5  10,4

A. 18,4
Bài 3: Phân số
A. 0,625

B. 30,9
1
160

Là:

C. 32,9

D. 9,23

viết dưới dạng số thập phân là:

B. 0,0625

C. 0,00625

D. 0,000625

Bài 4: Thay các chữ a, b, c bằng các chữ số khác nhau và khác 0 sao cho:
0,abc =

1
a b c

A. a = 1
B. a = 1
C. a = 1
b=2
b=2
b=2
c=5
c=3
c=4
Bài 5: Cho tam giác ABC. Kéo dài cạnh BC về phía B một đoạn BB / bằng CB, kéo dài
cạnh BA về phía A một đoạn AA/ bằng BA, kéo dài cạnh AC về phía C một đoạn CC /
bằng AC. Nối A/B/; B/C/; C/A/. Diện tích tam giác A/B/C/ so với diện tích tam giác ABC
thì gấp:
A. 6 lần

B. 7 lần

C. 8 lần

D. 9 lần

C. 49, 64, 79

D. 35, 49, 64

Bài 6: Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ...; ...; ...;
3 số cần viết tiếp vào dãy số trên là:
A. 36, 49, 64

B. 36, 48, 63

Bài 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là bao nhiêu ?
A. 5

B.

5
10

C.

5
100

D.

5
1000

Bài 8: Trong hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi
xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?
A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%
Trang 1

Ôn luyện học kì II

Bài 9:

NH: 2014- 2015

( 2007 – 2005 ) + ( 2003 – 2001 ) +...+ ( 7 – 5 ) + ( 3 – 1)
Kết quả của dãy tính trên là:

A. 1003
Bài 10:

B. 1004

C. 1005

D. 1006

C. 0,584kg

D. 0,0584kg

5840g bằng bao nhiêu kg?

A. 58,4kg

B. 5,84kg

Bài 11: Có 10 người bước vào phòng họp. Tất cả đều bất tay lẫn nhau. Số cái bắt tay sẽ
là:
A. 45

B. 90

C. 54

D. 89

Bài 12: Tính nhanh:
1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9
A. 39,5

B. 49,5

C. 50,5

D. 60,5

Bài 13: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:
Dãy số nào được xếp theo thứ tự tăng dần:
A. 0,75 ; 0,74 ; 1,13 ; 2,03
C. 7,08 ; 7,11 ; 7,5 ; 7,503

B. 6 ; 6,5 ; 6,12 ; 6,98
D. 9,03 ; 9,07 ; 9,13 ; 9,108

Bài 14: Tìm 3 số lẻ liên tiếp có tổng bằng: 111
A. 33 ; 35 ; 37

B. 35 ; 37; 39

C. 37 ; 39 ; 41

D.39 ; 41 ; 43

Bài 15: Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. Đó là ba số nào ?
A. 1; 2; 3

B. 2; 3; 4

C. 4; 5; 6

D. 0; 1; 2

Bài 16: Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi.
Hỏi sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ bao nhiêu tuổi ?
A. 25 tuổi

B. 10 tuổi

C. 15 tuổi

D. 35 tuổi

Bài 17: Tích 1 x 2 x 3 x 4 x ... x 99 x 100 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 ?
A. 11 chữ số 0
B. 18 chữ số 0
C. 24 chữ số 0
Bài 18:

A chia cho 45 dư 17.
...
Ôn luyện học kì II NH: 2014- 2015
Ôn tập HKII
Bài 1: Chữ số 7 trong số thập phân 2006,007 có giá trị là:
A. 7 B.
10
7
C.
1000
7
D.
100
7
Bài 2: Tính nhanh giá trị biểu thức:
4,105,116,124,133,122,11
8,76,48,48,72,167,57,32,16
xxxx
Là:
A. 18,4 B. 30,9 C. 32,9 D. 9,23
Bài 3: Phân số
160
1
viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,625 B. 0,0625 C. 0,00625 D. 0,000625
Bài 4: Thay các chữ a, b, c bằng các chữ số khác nhau và khác 0 sao cho:
0,abc =
cba
1
A. a = 1 B. a = 1 C. a = 1
b = 2 b = 2 b = 2
c = 5 c = 3 c = 4
Bài 5: Cho tam giác ABC. Kéo dài cạnh BC về phía B một đoạn BB
/
bằng CB, kéo dài
cạnh BA về phía A một đoạn AA
/
bằng BA, kéo dài cạnh AC về phía C một đoạn CC
/
bằng AC. Nối A
/
B
/
; B
/
C
/
; C
/
A
/
. Diện tích tam giác A
/
B
/
C
/
so với diện tích tam giác ABC
thì gấp:
A. 6 lần B. 7 lần C. 8 lần D. 9 lần
Bài 6: Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ...; ...; ...;
3 số cần viết tiếp vào dãy số trên là:
A. 36, 49, 64 B. 36, 48, 63 C. 49, 64, 79 D. 35, 49, 64
Bài 7: Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là bao nhiêu ?
A. 5 B.
10
5
C.
100
5
D.
1000
5
Bài 8: Trong hộp 40 viên bi, trong đó 24 viên bi xanh. Tỉ sphần trăm của số bi
xanh và số bi trong hộp là bao nhiêu ?
A. 20% B. 40% C. 60% D. 80%
Trang 1
100 bài Tóan ôn thi lớp 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 bài Tóan ôn thi lớp 5 - Người đăng: Kelvin Nash IG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
100 bài Tóan ôn thi lớp 5 9 10 430