Ktl-icon-tai-lieu

100 đề thi học sinh giỏi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 2211 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bộ đề dạy học sinh giỏi
**********************************************************************************************

®Ò sè 1
Câu 1:Có 3 chất: Al, Mg, Al2 O3 . Chỉ được dùng một hóa chất làm thuốc thử hãy phân biệt 3 chất trên?
Câu 2: Muối X vừa tác dụng với dung dịch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi muối X thuộc loại muối trung hòa hay
axit? Cho ví dụ minh họa?

Câu 3: Định nghĩa phản ứng trao đổi? Điều kiện để phản ứng trao đổi xảy ra? Cho ví dụ minh họa? Phản ứng trung hòa có phải
là phản ứng trao đổi không?

Câu 4: Khí CO2 được điều chế bằng cách phản ứng giữa HCl và CaCO3 có lẫn hơi nước và HCl. Làm thế nào để thu được CO2

tinh khiết?
Câu 5: Một oxit kim loại có công thức là MxOy, trong đó M chiếm 72,41% khối lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO
thu được 16,8 gam kim loại M. Hòa tan lượng M bằng HNO 3 đặc nóng thu được muối M hóa trị III và 0,9 mol khí NO 2 . Viết
các phương trình phản ứng và xá định oxit kim loại
6. Nung m gam hỗn hợp 2 muối cacbonat trung tính của 2 kim loại A và B đều có hóa trị II. Sau một thời gian thu được 3,36 lít
khí CO2 (đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư rồi cho khí thoát ra hấp thụ hoàn toàn
bỏi dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 15 gam kết tủa. Phần dung dịch cô cạn được 32,5 gam hỗn hợp muối khan. Viết các
phương trình phản ứng và tính m ?
12.
Cho 5,22 gam một muối cacbonat kim loại (hợp chất X) tác dụng với dung dịch HNO 3 . Phản ứng giải phóng ra gồm
0,336 lit NO và x lit khí CO 2 . Các thể tích khí được đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Hãy xác định muối cacbonat kim loại đó và tính
thể tích khí CO2 (x) ?
13.
Cho một lượng Cu2 S tác dụng với dung dịch HNO 3 đun nóng. Phản ứng tạo ra dung dịch A 1 và giải phóng khí A2 không
màu, bị hóa nâu trong không khí. Chia A 1 thành 2 phần. Thêm BaCl2 vào phần 1, thấy kết tủa trắng A 3 không tan trong axit dư.
Thêm một lượng dư NH3 vào phần 2, đồng thời khuấy đều hỗn hợp, thu được dung dịch A 4 có màu xanh lam đậm.
a) Hãy chỉ ra A1 , A2 , A3 , A4 là gì?
b) Viết các phương trình hóa học mô tả quá trình nêu trên?
14.
Đốt cacbon trong khônh khí ở nhiệt độ cao, được hỗn hợp khí A. Cho A tác dụng với Fe2 O3 nung nóng được khí B và
hỗn hợp rắn C. Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa K và dung dịch D, đun sôi D lại được kết tủa K. Cho C
tan trong dung dịch HCl thu được khí và dung dịcg E. Cho E tác dụng với dung dịch NaOH dư được hỗn hợp kết tủa hiđrôxit F.
Nung F trong không khí được xit duy nhất. Viết các phương trình phản...
Bộ đề dạy học sinh gii
**********************************************************************************************
**********************************************************************************************
Trang 1
®Ò sè 1
Câu 1: 3 cht: Al, Mg, Al
2
O
3
. Ch được dùng một hóa cht làm thuốc thử hãy phân biệt 3 cht trên?
Câu 2: Muối X vừa tác dụng với dung dch HCl vừa tác dụng với dung dich NaOH. Hỏi mui X thuc loại mui trunga hay
axit? Cho ví dụ minh ha?
Câu 3: Định nga phản ứng trao đi? Điu kiện để phản ứng trao đi xảy ra? Cho ví d minh ha? Phản ứng trung hòa có phải
là phản ng trao đổi kng?
Câu 4: Khí CO
2
được điều chế bng cách phản ứng giữa HClCaCO
3
có ln hơi nước và HCl. Làm thế nào đthu được CO
2
tinh khiết?
Câu 5: Mt oxit kim loại có công thức là M
x
O
y,
trong đó M chiếm 72,41% khi lượng. Khử hoàn toàn oxit này bằng khí CO
thu được 16,8 gam kim loại M.a tan lượng M bng HNO
3
đặcng thu được muối M hóa trị III và 0,9 mol khí NO
2
. Viết
c pơng trình phản ng và xá định oxit kim loi
6. Nung m gam hỗn hợp 2 muối cacbonat trung tính ca 2 kim loại A và B đều a trị II. Sau mt thời gian thu được 3,36 lít
khí CO
2
(đktc) và còn lại hỗn hợp rắn Y. Cho Y c dng hoàn toàn với dung dch HCl dư rồi cho khí thoát ra hp thụ hoàn toàn
bi dung dch Ca(OH)
2
, thu được 15 gam kết tủa. Phần dung dch cô cạn được 32,5 gam hn hp muối khan. Viết các
phương trình phản ứngtính m ?
12. Cho 5,22 gam một mui cacbonat kim loại (hợp cht X) tác dụng với dung dch HNO
3
. Phn ứng giải phóng ra gm
0,336 lit NO và x lit k CO
2
. c thtích k được đođiều kin tiêu chun. Hãyc đnh mui cacbonat kim loi đó vành
thtích khí CO
2
(x) ?
13. Cho mt lượng Cu
2
S tác dụng với dung dịch HNO
3
đunng. Phản ng tạo ra dung dch A
1
gii phóng khí A
2
không
màu, b hóa nâu trong không khí. Chia A
1
thành 2 phần. Thêm BaCl
2
vào phần 1, thy kết ta trng A
3
không tan trong axit dư.
Thêm mt lượng dư NH
3
vào phần 2, đng thời khuấy đều hn hợp, thu được dung dch A
4
có màu xanh lam đậm.
a) Hãy ch ra A
1
, A
2
, A
3
, A
4
là gì?
b) Viết các phương trình hóa hc mô tả quá tnh nêu tn?
14. Đốt cacbon trong khônh khínhit độ cao, đưc hn hợp khí A. Cho A tác dng với Fe
2
O
3
nungng được khí B và
hn hợp rắn C. Cho B tác dng với dung dch Ca(OH)
2
thu đưc kết ta K và dung dch D, đun sôi D li được kết tủa K. Cho C
tan trong dung dch HCl thu được k và dung dcg E. Cho E tác dụng với dung dch NaOH dư được hn hợp kết ta hiđxit F.
Nung F trong không khí được xit duy nhất. Viết các phương trình phản ng?
15. Fe + O
2
A
A + HCl B + C + H
2
O
B + NaOH D + G
C + NaOH E + G
ng phản ng hóa hc nào đchuyển D thành E? Biết rằng B + Cl
2
C.
16. Cho mt lung hiđrô dư lần lượt đi qua c ống mc ni tiếp sau đây:
CaO CuO Al
2
O
3
Fe
2
O
3
Na
2
O. Sau đó ly các cht còn lại trong ống cho tác dụng l n lượt vi CO
2
, vi
dung dch HCl và AgNO
3
.
Viết tất c c phương tnh xảy ra?
17. 5 mẫu kim loại : Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu ch dung dich H
2
SO
4
loãng có thnhn biết được những kim loi o?
18. Cho 4 kim loi A, B, C, D có màu gn giống nhau ln lượt tác dụng với HNO
3
đặc, dung dch HCl, dung dịch NaOH ta
thu được kết qu như sau:
A
B
C
D
HNO
3
HCl
NaOH
-
+
+
-
+
-
+
-
-
+
+
-
Hỏi chúng làc kim loi g trong các kim loại sau đây :Mg, Fe, Ag, Al, Cu? Viết các phương trình phản ng, biết
rằng kim loic dụng với HNO
3
đc ch có khí màu nâu bay ra.
19. Kh2,4 g hỗn h CuO và mt sắt oxit bằng hiđ thấy còn li 1,76 g cht rắn. Nếu lấy chất rắn đó hòa tan bằng dung
dch HCl thì thoát ra 0,448 t kktc) . Xác định công thức của st oxit. Biết rằng s mol ca 2 oxit trong hn hợp bằng nhau.
20. Xác đnh ng thức phân tử ca một loi mui clorua kép xKCl.yMgCl
2
.zH
2
O
(mui A) người ta tiến hành 2 t nghiệm sau:
- Nung 11,1 g muối đó thu được 6,78 g muối khan.
- Cho 22,2 g mui đóc dụng với xút dư rồi lấy kết ta đem nung thu được 3,2 g chất rắn. Biết khi lượng phân tả
100 đề thi học sinh giỏi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 đề thi học sinh giỏi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
100 đề thi học sinh giỏi 9 10 561