Ktl-icon-tai-lieu

100 hệ phương trình ôn thi đại học

Được đăng lên bởi hongminhphamthi10a1-gmail-com
Số trang: 51 trang   |   Lượt xem: 1687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ PHƯƠNG TRÌNH (Phần I)
x
y

 2  2   y  x  xy  2 
1. 
2
2

x  y  2
 x3  y 3  6 y 2  3x  9 y  2  0

3. 
1  x2  1
x2
 log 2
20
 log 2 2
2
y

4
y

5
2

4
y

y

3


 y 2  x2 x 2  1
 2
e
5. 
y 1
 3log  x  2 y  6   2log  x  y  2   1
3
2


 x  y  1  3 x  y  5
7. 
2
2
 x  xy  4  y  xy  4  12
2

 x 1  3 y  6  y 1
9. 
2
3

 y 1  x  6  x 1

 x3  2  3 y   1

11. 
x y3  2  3



 7 x  y  2x  y  5
13. 

 2x  y  x  y  2
  2 x  y 2  5 4 x 2  y 2  6  2 x  y 2  0

15. 
1
3
 2x  y 
2x  y











x x  x  y y 8 y
17. 

x  y  5





 2 y x 2  y 2  3x

19. 
2
2
 x x  y  10 y





 x3  5 y  y 3  5 x
21. 
4
2
 x  y  1
2
2

 x  y  1  x  y  1   3x  4 x  1
23. 
2

 xy  x  1  x
Hồ Văn Diên – THPT Thái Lão – Tài liệu về hệ phương trình

 ln  1  x   ln  1  y   x  y
2. 
2
2
 x  12 xy  20 y  0
 x  x 2  2 x  2  3 y 1  1

4. 
2
x 1

 y  y  2y  2  3 1


8y x
2
 16
x  y 
x

y
6. 

 x  y  x y
2
3
4
6

 2x y  y  2x  x
8. 
2

  x  2  y  1   x  1
698
 4
2
x  y 
81
10. 
2
2
 x  y  xy  3 x  4 y  4  0






 1  42 x  y .51 2 x  y  1  22 x  y 1

12. 
3
2
 y  4 x  1  ln y  2 x  0
 xy  3x  2 y  16
14.  2
2
 x  y  2 x  4 y  33





 x 2  y 2  3x  4 y  1
16. 
2
2
 3x  2 y  9 x  8 y  3

 x 2  xy  y 2  5

18.  y
x
5 2
 x  2 y   2  xy

 6x
x y 5



20.  x  y
6x
2
 x  y  xy  9

 x  4 32  x  y 2  3
22. 
 4 x  32  x  6 y  24
 y  xy 2  6 x 2
24. 
2 2
2
1  x y  5 x
Trang 1

2

 y   5 x  4  4  x 
25. 
2
2

 y  5 x  4 xy  16 x  8 y  16  0

 2 x3  9 y 3   x  y  2 xy  3 
27. 
2
2
 x  xy  y  3




5
2
y
3

4


y  42 x 


29. 

5
 x3

2
 
y

42
x



 y   x3  3x  4
31. 
3
 x  2 y  6 y  2




 x3  1  2 x 2  x  y

33. 
3
2
 y  1  2 y  y  x




2

 x  3y  9
35.  4
2

 y  4  2 x  3  y  48 y  48 x  155  0
3
2

 x  xy  2000 y  0
37. 
3
2

 y  yx  500 x  0
1
1
2




1  2 xy
 1  2 x2
1  2 y2
39. 
2

x
1

2
x

y
1

2
y






9

3
3

x  y  9
41. 
2
2

 x  2y  x  4y  0
2
2

 2 x y  3xy  4 x  9 y
43. 
2

 7 y  6  2x  9x
 x 4  4 x 2  y 2  6 y  9  0
45.  2
2
 x y  x  2 y  22  0
2
2

 x  y  xy  3
47. 
2
2

 x...
H Văn Diên THPT Thái Lão Tài liệu v h phương trình Trang 1
H PHƯƠNG TRÌNH (Phn I)
1.
22
2 2 2
2
xy
y x xy
xy

2.
22
ln 1 ln 1
12 20 0
x y x y
x xy y
3.
3 3 2
22
22
2
2
6 3 9 2 0
11
log log 2 0
45
2 4 3
x y y x y
xx
yy
yy


4.
21
21
2 2 3 1
2 2 3 1
y
x
x x x
y y y
5.
22
2
2
32
1
1
3log 2 6 2log 2 1
yx
x
e
y
x y x y
6.
2
8
16
yx
xy
xy
x y x y
7.
3
22
15
4 4 12
x y x y
x xy y xy
8.
2 3 4 6
2
22
2 1 1
x y y x x
x y x
9.
10.
42
22
698
81
3 4 4 0
xy
x y xy x y

11.
3
3
2 3 1
23
xy
xy


12.
2 1 2 2 1
32
1 4 .5 1 2
4 1 ln 2 0
x y x y x y
y x y x
13.
7 2 5
22
x y x y
x y x y
14.
22
3 2 16
2 4 33
xy x y
x y x y
15.
22
22
2 5 4 6 2 0
1
23
2
x y x y x y
xy
xy
16.
22
22
3 4 1
3 2 9 8 3
x y x y
x y x y
17.
8
5
x x x y y y
xy

18.
22
5
52
2
2
x xy y
yx
x y xy
19.
22
22
23
10
y x y x
x x y y


20.
65
62
9
x x y
x y x
x y xy

21.
33
42
55
1
x y y x
xy

22.
2
4
4
32 3
32 6 24
x x y
x x y
23.
22
2
1 1 3 4 1
1
x y x y x x
xy x x
24.
22
2 2 2
6
15
y xy x
x y x


100 hệ phương trình ôn thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 hệ phương trình ôn thi đại học - Người đăng: hongminhphamthi10a1-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
51 Vietnamese
100 hệ phương trình ôn thi đại học 9 10 68