Ktl-icon-tai-lieu

12 cách giải bài toán cổ kinh điển

Được đăng lên bởi tnguyenanh97-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 153 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Sao băng lạnh giá – Vũ Khắc Ngọc

0985052510

GIẢI TOÁN HÓA HỌC
VÀ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC
I.

Đặt vấn đề

Sau khi bài viết “Bài toán kinh điển của Hóa học: bài toán 9 cách giải” của tôi phổ biến
trở lại trên các diễn đàn mạng (trước đó đã từng được post lên forum của CLB Gia sư Hà Nội
năm 2006), tôi đã nhận được khá nhiều thông tin thú vị, rất nhiều Topic, Entry và cả Email
phản hồi (đa số là của các giáo viên) với những tiêu đề rất hấp dẫn như: “Bài toán kinh điển đã
lùi vào lịch sử”, “Bài toán kinh điển đã không còn là 9 cách giải”, “Cách thứ 10 cho bài toán
của Sao băng”, … Quả thật là rất vui khi thấy bài viết của mình đến được với số đông bạn đọc
và tạo ra một sự thách đố nho nhỏ cho những ai muốn phát triển bài toán này, nhưng cũng phải
bật cười cho cái sự hiếu thắng của tuổi trẻ. Cảm hứng đó làm tôi muốn viết bài này, như một
câu chuyện vui vẻ cho tất cả mọi người.
Giải một bài toán Hóa học bằng nhiều phương pháp là một trong những nội dung quan
trọng trong giảng dạy Hóa học ở trường phổ thông nhằm kích thích khả năng sáng tạo và tư duy
của học sinh. Như tôi đã từng đề cập trên một diễn đàn:
“Phương pháp Giáo dục ở ta hiện nay còn rất gò bó và hạn chế tầm suy nghĩ, sáng tạo của
học sinh. Bản thân các em học sinh, khi đối mặt với một bài toán cũng thường có tâm lý tự hài
lòng sau khi đã giải quyết được nó bằng một cách nào đó, mà chưa nghĩ đến chuyện tối ưu hóa
bài toán, giải quyết nó bằng cách nhanh nhất. Giải quyết một bài toán Hóa học bằng nhiều cách
khác nhau là một cách rất hay để phát triển tư duy và rèn luyện kỹ năng học Hóa của mỗi người,
giúp ta có khả năng nhìn nhận vấn đề theo nhiều hướng khác nhau, phát triển tư duy logic, sử
dụng thành thạo và vận dụng tối đa các kiến thức đã học. Đối với giáo viên, suy nghĩ về bài toán
và giải quyết nó bằng nhiều cách còn là một hướng đi có hiệu quả để tổng quát hóa hoặc đặc
biệt hóa, liên hệ với những bài toán cùng dạng, điều này góp phần hỗ trợ, phát triển các bài tập
hay và mới cho học sinh.”
Tuy nhiên, việc rèn luyện việc giải toán Hóa học bằng nhiều phương pháp nhằm hướng
đến mục tiêu rèn luyện kỹ năng và tư duy, không có nghĩa rằng chúng ta phải giải bài toán bằng
càng nhiều cách càng tốt. Ở đây, cần phân biệt rõ khái niệm “phương pháp” và “cách”. Việc
lạm dụng, đôi khi là phô diễn một bài toán cho có nhiều cách làm là không cần thiết và ít hiệu
quả trong học tập.
Đối với một bài toán, những phương pháp tư duy để giải quyết là thứ nguyên liệu không
nhiều nhưng những cách làm – những “món ăn” được xào ...
Sao băng lnh giá – Vũ Khc Ngc 0985052510
vukhacngoc@gmail.com http://my.opera.com/saobanglanhgia
GII TOÁN HÓA HC
VÀ NGH THUT M THC
I. Đặt vn đề
Sau khi bài viết “Bài toán kinh đin ca Hóa hc: bài toán 9 cách gii” ca tôi ph biến
tr li trên các din đàn mng (trước đó đã tng được post lên forum ca CLB Gia sư Hà Ni
năm 2006), tôi đã nhn được khá nhiu thông tin thú v, rt nhiu Topic, Entry và c Email
phn hi (đa s là ca các giáo viên) vi nhng tiêu đề rt hp dn như: “Bài toán kinh đin đã
lùi vào lch s”, “Bài toán kinh đin đã không còn là 9 cách gii”, “Cách th 10 cho bài toán
ca Sao băng”, … Qu tht là rt vui khi thy bài viết ca mình đến được vi s đông bn đọc
và to ra mt s thách đố nho nh cho nhng ai mun phát trin bài toán này, nhưng cũng phi
bt cười cho cái s hiếu thng ca tui tr. Cm hng đó làm tôi mun viết bài này, như mt
câu chuyn vui v cho tt c mi người.
Gii mt bài toán Hóa hc bng nhiu phương pháp là mt trong nhng ni dung quan
trng trong ging dy Hóa hc trường ph thông nhm kích thích kh năng sáng to và tư duy
ca hc sinh. Như tôi đã tng đề cp trên mt din đàn:
Phương pháp Giáo dc ta hin nay còn rt gò bó và hn chế tm suy nghĩ, sáng to ca
hc sinh. Bn thân các em hc sinh, khi đối mt vi mt bài toán cũng thường có tâm lý t hài
lòng sau khi đã gii quyết được nó bng mt cách nào đó, mà chưa nghĩ đến chuyn ti ưu hóa
bài toán, gii quyết nó bng cách nhanh nht. Gii quyết mt bài toán Hóa hc bng nhiu cách
khác nhau là mt cách rt hay để phát trin tư duy và rèn luyn k năng hc Hóa ca mi người,
giúp ta có kh năng nhìn nhn vn đề theo nhiu hướng khác nhau, phát trin tư duy logic, s
dng thành tho và vn dng ti đa các kiến thc đã hc. Đối vi giáo viên, suy nghĩ v bài toán
và gii quyết nó bng nhiu cách còn là mt hướng đi có hiu qu để tng quát hóa hoc đặc
bit hóa, liên h vi nhng bài toán cùng dng, điu này góp phn h tr, phát trin các bài tp
hay và mi cho hc sinh.”
Tuy nhiên, vic rèn luyn vic gii toán Hóa hc bng nhiu phương pháp nhm hướng
đến mc tiêu rèn luyn k năng và tư duy, không có nghĩa rng chúng ta phi gii bài toán bng
càng nhiu cách càng tt. đây, cn phân bit rõ khái nim “phương pháp” và “cách”. Vic
lm dng, đôi khi là phô din mt bài toán cho có nhiu cách làm là không cn thiết và ít hiu
qu trong hc tp.
Đối vi mt bài toán, nhng phương pháp tư duy để gii quyết là th nguyên liu không
nhiu nhưng nhng cách làm – nhng “món ăn” được xào xáo, chế biến t đó là rt nhiu. Tuy
nhiên, để đi t mt s ít nguyên liu mà điu chế ra được nhiu món ăn ngon là mt công vic
không h đơn gin. Nếu không khéo chế biến thì sn phm thu được s không đều tay, các món
12 cách giải bài toán cổ kinh điển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
12 cách giải bài toán cổ kinh điển - Người đăng: tnguyenanh97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
12 cách giải bài toán cổ kinh điển 9 10 19