Ktl-icon-tai-lieu

16 chuyên đề ôn thi đại học cao đẳng 2013

Được đăng lên bởi WayofLife1601
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 1838 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Löu haønh noäi boä
Thaùng 1 naêm 2013

16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013

Trang 1

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Chuyên đề 1:

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, BẢNG
TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là
2 2
6 2
1
2 2
6 2
2 2
6 1
2 2
6
A. 1s 2s 2p 3s 3p .
B. 1s 2s 2p 3s .
C. 1s 2s 2p 3s .
D. 1s 2s 2p .
Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là
2
2
2
1
2
1
A. ns np .
B. ns np .
C. ns .
D. ns .
Câu 3. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là
2
1
1
2
2
3
2
2
B. 3s 3p .
C. 3s 3p .
D. 3s 3p .
A. 3s 3p .
Câu 4.Công thức chung của các oxit kim loại nhóm IIA là
A. RO2.
B. R2O3.
C. R2O.
D. RO.
Câu 5.Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I là
A. RO2.
B. R2O3.
C. R2O.
D. RO.
Câu 6.Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là
A. RO.
B. R2O3.
C. R2O.
D. RO2.
Câu 7.Dãy các hiñroxit ñược xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là
B. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
A. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.
C. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2.
D. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.
Câu 8.Hai kim loại ñều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là
A. Sr, K.
B. Be, Al.
C. Ca, Ba.
D. Na, Ba.
2 2
6 1
Câu 9.Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s là
A. Li (Z = 3).
B. Mg (Z = 12).
C. Na (Z = 11).
D. K (Z = 19).
Câu 10.Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 11.Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 12.Tính bazơ của các hiñroxit ñược xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là
A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3.
B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2.
D. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH.
C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3.
Câu 13.Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm
A. IVA.
B. IIIA.
C. IA.
D. IIA.
Câu 14. Cho các hiñroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiñroxit có tính bazơ mạnh nhất là
A. Al(OH)3.
B. Fe(OH)3.
C. NaOH.
D. Mg(OH)2.
Câu 15.Dãy các kim loại ñược xếp theo chiều giảm dần tính khử là:
A. K, Zn, Cu.
B. Cu, K, Zn.
C. K, Cu, Zn.
D. Zn, Cu, K.
3+
Câu 16.Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ion Fe là
6
1
4
2
3
5
A. [Ar]3d .
B. [Ar]4s 3d .
C. [Ar]4s 3d .
D. [Ar]3d .
Câu 17.Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). ðộ âm ñiện của các nguyên tố tăng
dần theo thứ tự
A. Y < M < X <...
Chu Anh Tuấn -
- 0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa H
ành
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 1
Löu haønh noäi boä
Thaùng 1 naêm 2013
16 chuyên đề ôn thi đại học cao đẳng 2013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 chuyên đề ôn thi đại học cao đẳng 2013 - Người đăng: WayofLife1601
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
16 chuyên đề ôn thi đại học cao đẳng 2013 9 10 97