Ktl-icon-tai-lieu

16 đề thi toán lớp 4 cuối năm

Được đăng lên bởi quynh101092
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 15287 lần   |   Lượt tải: 20 lần
ĐỀ 1
MÔN : TOÁN LỚP 4
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/ Hình bình hành có độ dài đáy 3 dm, chiều cao 23 cm có diện tích là:
A. 690 cm
B. 690 cm2
C. 69 dm2
D. 69 cm2
2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

15
21

=

....
7

A. 15

B. 21
C. 7
D. 5
3/ Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là:
A. 4
B. 40
C. 40853
D 40000
4/ Trên bản đồ tỉ lệ 1: 5000, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?
A. 50000 cm
B. 5 000 000 cm
C. 5 000 cm
D. 500 000cm
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a/

6
5

+

1
5

:

2
3

1

=

b/ 1 – ( 7 x 4 +

5
)
21

=

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a.

2 3 5
+ =
5 5 5

Bài 4: Ngày thứ nhất Lan

15
3
12
−
=
25 21
4
2
đọc được 9 quyển

b.

3
23
+5 =
4
4

3

4

d. 2 − 8

=1

sách, ngày thứ hai Lan đọc tiếp

7
18

c.

quyển sách.

Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu phần nữa mới hết quyển sách?
Giải
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36 m và chiều rộng bằng

3
5

chiều dài.
a. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.
b. Tính diện tích mảnh vườn.
Giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

1

§Ò 2
Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng
Câu 1: Kết quả của phép tính nhân 11 x 33 là:
A. 33
B. 343
C. 353
D. 363
Câu 2: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 4 tấn 35 kg = … kg là:
A. 435
B. 4350
C. 4035
D. 10035
Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ chấm để

3
4

:

...
4

=

1
4

là:

A. 1
B. 3
C. 4
D. 12
Câu 4: Ghi Đ(đúng) hoặc S(sai) vào ô trống (1,5 điểm)
a/ Tỷ số của 3 và 5 là:
b/

5
9

=

5
9

×

4
4

=

5
3
20
36

c/ 48 × ( 37 + 15 ) = 48 × 37 + 48 × 15
PHẦN II: Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Tính: (2 điểm)
a/

5
2

+

5
12

b/

2
3

-

3
7

.c/

5
7

×

6
11

d/

2
5

:

2
3

.

C©u 2: Líp 4 A cã 25 häc sinh, sè häc sinh nam b»ng 2/3 sè häc sinh n÷. TÝnh sè häc sinh nam
vµ häc sinh n÷ cña líp 4A.
Câu 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều dài 120 m, chiều rộng bằng

2
3

chiều dài. Người ta

trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100 m2 thu được 60 kg thóc. Hỏi ở thửa ruộng đó người ta thu được
bao nhiêu kg thóc?

2

ĐỀ3
1/ Nối mỗi phân số ở cột trái với phân số bằng nó ở cột phải:...
ĐỀ 1
MÔN : TOÁN LỚP 4
Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1/ Hình bình hành có độ dài đáy 3 dm, chiều cao 23 cm có diện tích là:
A. 690 cm B. 690 cm
2
C. 69 dm
2
D. 69 cm
2
2/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
21
15
=
7
....
A. 15 B. 21 C. 7 D. 5
3/ Giá trị của chữ số 4 trong số 240853 là:
A. 4 B. 40 C. 40853 D 40000
4/ Trên bản đồ tỉ lệ 1: 5000, độ dài 1 cm ứng với độ dài thật là bao nhiêu?
A. 50000 cm B. 5 000 000 cm C. 5 000 cm D. 500 000cm
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:
a/
5
6
+
5
1
:
3
2
= b/ 1 – (
7
1
x 4 +
21
5
) =
Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
a.
5
5
5
3
5
2
=+
b.
4
12
21
3
25
15
=
c.
4
23
5
4
3
=+
d.
1
8
4
2
3
=
Bài 4: Ngày thứ nhất Lan đọc được
9
2
quyển sách, ngày thứ hai Lan đọc tiếp
18
7
quyển sách.
Hỏi Lan còn phải đọc bao nhiêu phần nữa mới hết quyển sách?
Giải
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 36 m và chiều rộng bằng
5
3
chiều dài.
a. Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn.
b. Tính diện tích mảnh vườn.
Giải
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
1
16 đề thi toán lớp 4 cuối năm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 đề thi toán lớp 4 cuối năm - Người đăng: quynh101092
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
16 đề thi toán lớp 4 cuối năm 9 10 275