Ktl-icon-tai-lieu

16 phương pháp giải nhanh hóa học

Được đăng lên bởi spy_hwaiting
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 2892 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Sách dành t ng h c sinh ph thông
16 Phương pháp và kĩ thu t gi i nhanh hóa h c
Các công th c gi i nhanh tr c nghi m hóa h c

2

M CL C
PH N I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THU T GI I NHANH BÀI T P TR C
NGHI M HÓA H C 3

Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng 4
Ph−¬ng ph¸p 2: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn nguyªn tè 16
Ph−¬ng ph¸p 3: Ph−¬ng ph¸p t¨ng gi¶m khèi l−îng 24
Ph−¬ng ph¸p 4: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn ®iÖn tÝch 40
Ph−¬ng ph¸p 5: Ph−¬ng ph¸p B¶o toµn electron 46
Ph−¬ng ph¸p 6: Ph−¬ng ph¸p trung b×nh 62
Ph−¬ng ph¸p 7: Ph−¬ng ph¸p quy ®æi 77
Ph−¬ng ph¸p 8: Ph−¬ng ph¸p ®−êng chÐo 89
Ph−¬ng ph¸p 9: Ph−¬ng ph¸p hÖ sè 105
Ph−¬ng ph¸p 10: Ph−¬ng ph¸p sö dông ph−¬ng tr×nh ion thu gän 114
Ph−¬ng ph¸p 11: Kh¶o s¸t ®å thÞ 125
Ph−¬ng ph¸p 1:

Ph−¬ng ph¸p kh¶o s¸t tû lÖ sè mol CO vµ H O 133
Ph−¬ng ph¸p 13: Ph−¬ng ph¸p chia hçn hîp thµnh hai phÇn kh«ng
®Òu nhau 145
Ph−¬ng ph¸p 14: Ph−¬ng ph¸p mèi quan hÖ gi÷a c¸c ®¹i l−îng 150
Ph−¬ng ph¸p 15: Ph−¬ng ph¸p chän ®¹i l−îng thÝch hîp 160
Ph−¬ng ph¸p 16: Ph−¬ng ph¸p chän ®¹i l−îng thÝch hîp 170
Ph−¬ng ph¸p 16+: Ph−¬ng ph¸p sö dông c«ng thøc kinh nghiÖm 178
Ph−¬ng ph¸p 12:

2

2

PH N II: CÁC CÔNG TH C GI I NHANH TR C NGHI M HÓA H C 185
CHƯƠNG I: CÁC CÔNG TH C GI I NHANH TRONG HÓA H C 186
CHƯƠNG II: M T S BÀI T P THAM KH O 218
CHƯƠNG III: HƯ NG D N GI I BÀI T P 228
2

3

PH N I: 16 PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THU T GI I NHANH
BÀI T P TR C NGHI M HÓA H C

3

4

Ph−¬ng ph¸p 1

Ph−¬ng ph¸p b¶o toµn khèi l−îng
1. N i dung phương pháp
- Áp d ng

nh lu t b o toàn kh i lư ng (BTKL): “ T ng kh i lư ng các ch t tham gia ph n

ng b ng t ng kh i lư ng các ch t s n ph m”
i u này giúp ta gi i bài toán hóa h c m t cách ơn gi n, nhanh chóng
Xét ph n ng: A + B → C + D
Ta luôn có: mA + mB = mC + mD (1)
* Lưu ý:

i u quan tr ng nh t khi áp d ng phương pháp này ó là vi c ph i xác

lư ng ch t (kh i lư ng) tham gia ph n ng và t o thành (có chú ý

nh úng

n các ch t k t t a, bay hơi,

c bi t là kh i lư ng dung d ch).
2. Các d ng bài toán thư ng g p
H qu 1: Bi t t ng kh i lư ng ch t ban

u ↔ kh i lư ng ch t s n ph m

Phương pháp gi i: m( u) = m(sau) (không ph thu c hi u su t ph n ng)
H qu 2: Trong ph n ng có n ch t tham gia, n u bi t kh i lư ng c a (n – 1) ch t thì ta d
dàng tính kh i lư ng c a ch t còn l i.
H qu 3: Bài toán: Kim lo i + axit → mu i + khí
mmu

i

= mkim lo

+ manion t

i

o mu i

- Bi t kh i lư ng kim lo i, kh i lư ng anion t o mu i (tính qua s n ph m khí) → kh i
lư ng mu i
- Bi t kh i lư ng mu i và kh i lư ng anion t o mu i → kh i lư ng kim lo i
- Kh i lư ng anio...
Sách dành tng hc sinh ph thông
16 Phương pháp và kĩ thut gii nhanh hóa hc
Các công thc gii nhanh trc nghim hóa hc
16 phương pháp giải nhanh hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 phương pháp giải nhanh hóa học - Người đăng: spy_hwaiting
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
16 phương pháp giải nhanh hóa học 9 10 519