Ktl-icon-tai-lieu

176 đề thi đại học hình giải tích không gian

Được đăng lên bởi Nghia Nguyenvan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 2915 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trêng THPT ViÖt Yªn 1 - ViÖt Yªn - B¾c Giang Gv Th©n V¨n §¶m
C¸c ®Ò thi ®¹i häc H×nh gi¶i tÝch trong Kh«ng gian
C©u 1(§H AN GIANG_00D)
Cho h×nh chãp tam gi¸c OABC ®Ønh O, d¸y tam gi¸c ®Òu ABC, AB=a, gãc cña c¸c c¹nh
bªn OA, OB, OC víi mÆt ph¼ng ®¸y (ABC) b»ng nhau vµ b»ng .
o
45
1. CMR : OA=OB=OC.
2. H·y tÝnh thÓ tÝch cña h×nh chãp theo a.
C©u 2(§H AN GIANG_01B)
Cho h×nh lËp ph¬ng cã c¸c c¹nh bªn vµ ®é dµi c¹ch
AB=a. Cho c¸c ®iÓm M, N trªn c¹nh sao cho
1 1 1 1
ABCD.A B C D
1 1 1
AA ,BB ,CC ,DD
1
1
CC
1
CM MN NC
=
=
. XÐt mÆt cÇu (K) ®i qua n
®iÓm: A, ,M vµ N.
1
B
1. CMR c¸c ®Ønh vµ B thuéc mÆt cÇu (K).
1
A
2. H·y tÝnh ®é dµi cña b¸n kÝnh mÆt cÇu (K) theo a.
C©u 3(§H AN GIANG_01B)
Cho h×nh lËp ph¬ng ABCD.A’B’C’D’ ®é dµi c¹nh b»ng 1. C¸c c¹nh bªn AA’, BB’, CC’
,DD’. §Æt hÖ trôc to¹ ®é Oxyz sao cho A(0;0;0), B(1;0;0), D(0;1;0), A’(0;0;1).
1. H·y viÕt ph¬ng tr×nh chïm mÆt ph¼ng chøa ®êng th¼ng CD’.
2. hiÖu (P) mÆt ph¼ng bÊt chøa ®êng th¼ng CD’ cßn
α
lµ gãc gi÷a mÆt ph¼ng (P) vµ
mÆt ph¼ng (BB’D’D). h·y t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña
α
.
C©u 3(§H AN NINH_98A)
Trong kh«ng gian Oxyz cho ®êng th¼ng (d):
x y z 1 0
x y z 1 0
+
+ + =
+ =
Vµ hai mÆt ph¼ng
1
(P ) : x 2y 2z 3 0+ + + =
2
(P ) : x 2y 2z 7 0+ + + =
ViÕt ph¬ng tr×nh mÆt cÇu t©m I trªn ®êng th¼ng (d) tiÕp c víi hai mÆt ph¼ng
.
1 2
(P ),(P )
C©u 4(§H AN NINH_99A)
Cho h×nh chãp tam gi¸c S.ABC víi SA=x, BC=y, c¸c c¹nh cßn l¹i ®Òu b»ng 1.
1. TÝnh thÓ tÝch h×nh chãp theo x vµ y.
2. Víi x, y nµo th× thÓ tÝch h×nh chãp lµ lín nhÊt?
C©u 5(§H AN NINH_00A)
Cho gãc tam diÖn Oxyz
1
8
®êng trßn ®¬n
2 2 2
x y z 1
+
+ = x 0, y 0, z 0
, trong
gãc tam diÖn Êy. MÆt ph¼ng (P) tiÕp xóc víi
1
8
mÆt cÇu Êy t¹i M, c¾t Ox, Oy, Oz lÇn lît t¹i A, B,
C sao cho OA=a>0, OB=b>0, OC=c>0. Chøng minh r»ng:
1.
2 2 2
1 1 1
1
a b c
+ + = .
2.
. T×m vÞ trÝ ®iÓm M ®Ó ®¹t dÊu ®¼ng thøc.
2 2 2
(1 a )(1 b )(1 c ) 64+ + +
1
176 đề thi đại học hình giải tích không gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
176 đề thi đại học hình giải tích không gian - Người đăng: Nghia Nguyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
176 đề thi đại học hình giải tích không gian 9 10 50