Ktl-icon-tai-lieu

18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 3108 lần   |   Lượt tải: 12 lần
18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG.
Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức,
phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh
đạo”.
(Cương lĩnh xây dựng đất nước …. Nxb ST, HN.1991, tr.21).
Đồng chí hãy phân tích :
- Nội dung, vị trí và mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư
tưởng và tổ chức.
- Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này đối với yêu cầu tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong giai
đoạn cách mạng hiện nay.
Bài làm
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên 70 năm nay, đưa
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay trong giai đoạn cách
mạng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng vẫn là một tất yếu lịch sử khách quan, là sứ mệnh
lịch sử của Đảng vì cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng mang tính giai cấp, tính
cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử xã hội loài người.
Sự lãnh đạo đó không phải là đặc quyền đặc lợi của Đảng vì Đảng không có lợi ích nào khác
ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc. Đó là trách nhiệm
lịch sử của Đảng trước giai cấp, trước dân tộc và trước lịch sử. Tư tưởng này đã được các nhà
sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn
luyện Đảng ta luôn luôn cho sự lãnh đạo đó là nguyên tắc hàng đầu của cách mạng xã hội chủ
nghĩa để bảo đảm cho sự thành công của cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước
đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, Đảng cộng sản Việt Nam với vai trò là Đảng
duy nhất cầm quyền, do vậy trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trước lịch sử về vận mệnh phát
triển của dân tộc, về sự phát triển toàn diện của xã hội, về sự phồn vinh của đất nước, về tự do,
ấm no, hạnh phúc của nhân dân ... càng lớn lao hơn. Nó đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực
lãnh đạo và sức chiến đấu để đáp ứng được yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng. Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (1991) đã nêu rõ “Để đảm đương được vai trò lãnh
đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự
chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”.
Như vậy, để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo thắng lợi cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới,
công việc cấp bách và cần thiết hiện nay của toàn Đảng là cần phải xây dựng Đảng vững mạnh
trên cả ba mặt : chính trị, tư tưởng và tổ chức; đây là ba mặt có mối quan hệ biện chứng với
nhau, ...
18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG.
Để đảm đương được vai trò lãnh đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị, tưởng tổ chức,
phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ t tuệ, năng lực lãnh
đạo”.
(Cương lĩnh xây dựng đất nước …. Nxb ST, HN.1991, tr.21).
Đồng chí hãy phân tích :
- Nội dung, vị trí mối quan hệ biện chứng giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị,
tưởng và tổ chức.
- Ý nghĩa thực tiễn của vấn đề này đối với yêu cầu tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng trong giai
đoạn cách mạng hiện nay.
Bài làm
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam trên 70 năm nay, đưa
cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay trong giai đoạn cách
mạng xã hội chủ nghĩa, sự lãnh đạo của Đảng vẫn là một tất yếu lịch sử khách quan, là sứ mệnh
lịch sử của Đảng cách mạng xã hội chủ nghĩa là cuộc cách mạng mang tính giai cấp, tính
cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất trong lịch sử xã hội loài người.
Sự lãnh đạo đó không phải là đặc quyền đặc lợi của Đảng vì Đảng không có lợi ích nào khác
ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động của dân tộc. Đó trách nhiệm
lịch sử của Đảng trước giai cấp, trước dân tộc trước lịch sử. tưởng này đã đượcc nhà
sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn
luyện Đảng ta luôn luôn cho sự lãnh đạo đó nguyên tắc hàng đầu của cách mạng hội chủ
nghĩa để bảo đảm cho sự thành công của cách mạng. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước
đang đứng trước những thời cơ và thách thức lớn, Đảng cộng sản Việt Nam với vai trò là Đảng
duy nhất cầm quyền, do vậy trách nhiệm lãnh đạo của Đảng trước lịch sử về vận mệnh phát
triển của dân tộc, về sự phát triển toàn diện của hội, về sự phồn vinh của đất nước, về tự do,
ấm no, hạnh phúc của nhân dân ... càng lớn lao hơn. đòi hỏi Đảng phải nâng cao năng lực
lãnh đạo sức chiến đấu đđáp ứng được yêu cầu mới của nhiệm vụ cách mạng. Cương lĩnh
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ (1991) đã nêu Để đảm đương được vai trò lãnh
đạo, Đảng phải vững mạnh về chính trị,tưởng tổ chức, phải thường xuyên tự đổi mới, tự
chỉnh đốn, ra sức nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực lãnh đạo”.
Như vậy, để làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo thắng lợi cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới,
công việc cấp bách cần thiết hiện nay của toàn Đảng cần phải xây dựng Đảng vững mạnh
trên cả ba mặt : chính trị, tưởng tổ chức; đây ba mặt mối quan hệ biện chứng với
nhau, không thể tách rời.
1. Nội dung, phương hướng xây dựng về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức.
a. Xây dựng Đảng về mặt chính trị
a.1 Xây dựng cương lĩnh, đường lối.
Vững mạnh về chính trtrước hết phải đảm bảo cương lĩnh, đường lối chính trị Đảng
đề ra từng thời kỳ, từng giai đoạn phải luôn luôn đúng, không được phép sai lầm. Đường lối
chính trị đúng nhân tố quan trọng nhất để xác lập, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng
vấn đ cốt tử của mỗi chính đảng. Đường lối chiến lược đúng bảo đảm cho cách mạng phát
triển thuận lợi, vững vàng trong mọi tình huống, đoàn kết được nội bộ do đó cách mạng
chắc chắn sthành công. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam (nǎm 1930) ghi rõ:
"Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng là cần phải có một Đảng cộng sản có một đường
lối chính trị đúng, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên lạc với quần chúng và từng trải trong đấu
tranh mà trưởng thành". Có nghĩa là cương lĩnh, đường lối phản ánh đúng quy luật khách quan,
1
18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
18. HỌC PHẦN : XÂY DỰNG ĐẢNG. 9 10 491