Ktl-icon-tai-lieu

196 câu hỏi hỏi dđáp đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Được đăng lên bởi Mun Cu
Số trang: 258 trang   |   Lượt xem: 7646 lần   |   Lượt tải: 12 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh
tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt
Nam một con đường đúng đắn?
Câu 2: Phân tích và chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách
mạng Việt Nam?
Câu 3: Trình bày những yếu tố hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam và ý nghĩa
của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?
Câu 4: Phân tích những yếu tố góp phần làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngay
từ khi ra đời đã có đường lối cách mạng đúng đắn?
Xem câu 3
Câu 5: Trình bày nội dung đường lối cách mạng Việt Nam thể hiện trong Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo và được
thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930?
Câu 6: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử?
Câu 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa lịch sử và hạn chế của
Luận cương chính trị tháng 10/1930?
Câu 8: Căn cứ vào đâu để nói: Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách
mạng 1930-1931? Vì sao Xô viết Nghệ Tĩnh đạt được đỉnh cao đó? Vì sao ngay từ
khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động được cao trào 1930-1931?
Câu 9: Trình bày vị trí, đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt
Nam và nhận xét về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm trước khi
có Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 10: Trình bày những mâu thuẫn của xã hội Việt Nam trước khi thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam và những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt
Nam?
Câu 11: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng phục hồi được tổ chức
đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935? ý nghĩa
lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (3/1935)?
Câu 12: Căn cứ vào đâu để nói: Cao trào cách mạng 1930-1931 và Cao trào cách
mạng 1936-1939 là những đợt tổng diễn tập của cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 13: Trình bày thành quả về bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 19361939?
Câu 14: Trình bày vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đối với chủ trương chuyển
hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của
Trung ương Đảng (5/1941)?
Hỏi & Đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam

Trang 1

Câu 15: Phân tích những đặc trưng và phương hướng cơ bản của chủ nghĩa xã
hội do Đại hội VII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra ( thể hiện trong Cương lĩnh
chính trị)? Xem ...
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Câu 1: Trình bày hoàn cảnh lịch s phân tích các yếu tố đã góp phần để lãnh
tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm cho cách mạng Việt
Nam một con đường đúng đắn?
Câu 2: Phân tích chứng minh rằng: con đường cứu nước của Việt Nam do
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lựa chọn phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách
mạng Việt Nam?
Câu 3: Trình bày những yếu tố hình tnh Đảng Cộng sản Việt Nam ý nghĩa
của việc Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời?
Câu 4: Phân tích những yếu tố góp phần làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam ngay
từ khi ra đời đã có đường lối cách mạng đúng đắn?
Xem câu 3
Câu 5: Trình bày nội dung đường lối cách mạng Việt Nam thể hiện trong Chính
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo được
thông qua trong Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930?
Câu 6: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu lịch sử?
Câu 7: Trình bày hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa lịch sử hạn chế của
Luận cương chính trị tháng 10/1930?
Câu 8: Căn cứ vào đâu để nói: viết Nghệ Tĩnh đỉnh cao của cao trào cách
mạng 1930-1931? sao viết Nghệ Tĩnh đạt được đỉnh cao đó?sao ngay từ
khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát động được cao trào 1930-1931?
Câu 9: Trình bày vị trí, đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt
Nam nhận xét về phong trào công nhân Việt Nam trong những năm trước khi
có Đảng Cộng sản Việt Nam?
Câu 10: Trình bày những mâu thuẫn của hội Việt Nam trước khi thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam những nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt
Nam?
Câu 11: Vì sao Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng phục hồi được tổ chức
đảng phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935? ý nghĩa
lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng (3/1935)?
Câu 12: Căn cứ vào đâu để nói: Cao trào cách mạng 1930-1931 Cao trào cách
mạng 1936-1939 là những đợt tổng diễn tập của cách mạng tháng Tám năm 1945?
Câu 13: Trình bày thành quả về bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 1936-
1939?
Câu 14: Trình bày vai trò của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc đối với chủ trương chuyển
hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của
Trung ương Đảng (5/1941)?
Hỏi & Đáp Đường Lối Đảng Cộng Sản Việt Nam Trang 1
196 câu hỏi hỏi dđáp đường lối đảng cộng sản Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
196 câu hỏi hỏi dđáp đường lối đảng cộng sản Việt Nam - Người đăng: Mun Cu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
258 Vietnamese
196 câu hỏi hỏi dđáp đường lối đảng cộng sản Việt Nam 9 10 374