Ktl-icon-tai-lieu

20.11

Được đăng lên bởi sangqnspt
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1553 lần   |   Lượt tải: 0 lần
11/21/13

Van Hoang Secondary School

20- 11-2012

20- 11-2012

20- 11-2012

X· luËn
Ngaøy 20/11 haøng naêm, töø laâu ñaõ trôû thaønh ngaøy leã
“toân sö troïng ñaïo”, nhôù ôn nhöõng ngöôøi nhöõng ngöôøi
thaày, ngöôøi coâ haèng ngaøy vaãn ñang ñöùng treân buïc
giaûng, truyeàn ñaït tri thöùc vaø ñaïo ñöùc laøm ngöôøi cho
bao theá heä hoïc troø.
Truyeàn thoáng toân sö troïng ñaïo ñaõ trôû thaønh moät bieåu
töôïng cho söï kính troïng, öu aùi maø moïi ngöôøi daønh cho
caùc thaày coâ giaùo hoaït ñoäng trong lónh vöïc giaùo duïc.
Ñoù laø moät neùt ñeïp trong vaên hoùa öùng xöû vaø ñaát nöôùc
chuùng ta  daønh rieâng ngaøy 20/11 haøng naêm laøm ngaøy
nhaø giaùo Vieät Nam. Ñaây laø ngaøy raát yù nghóa vôùi caùc
thaày coâ giaùo ñoàng thôøi cuõng laø ngaøy ñeå cho caùc hoïc
sinh, phuï huynh göûi taëng nhöõng boù hoa töôi thaém tôùi
thaày coâ giaùo thay cho  lôøi caûm ôn chaân thaønh.

20-11/21/13
11-2012

Van Hoang Secondary School

20- 11-2012

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

11/21/13

Van Hoang Secondary School

...
11/21/13 Van Hoang Secondary School
20.11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20.11 - Người đăng: sangqnspt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
20.11 9 10 806