Ktl-icon-tai-lieu

20 câu hỏi ôn thi bệnh học thủy sản đại cương

Được đăng lên bởi honhuttien88
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1643 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐH Nông Lâm TP.HCM

BỆNH HỌC THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG
Câu 1: Bệnh là gì? Bệnh nguyên là gì (căn nguyên gây bệnh và điều kiện gây thành
bệnh)? Dựa vào đâu người ta nghi ngờ ĐVTS mắc bệnh (cho 3 thí dụ minh chứng)? Để
biết chính xác một bệnh người ta cần làm gì? Phân loại bệnh (Căn cứ nguyên nhân gây
bệnh; căn cứ vào vị trí kí sinh ở các cơ quan, các tổ chức; căn cứ tình hình c ảm nhiễm
của bệnh, căn cứ vào tính chất của bệnh).
*** Bệnh là bất kì sự sai lệch hoặc tổn thương nào về cấu trúc và chức năng của bất kì cơ
quan, bộ phận, hệ thống nào của cơ thể biểu hiện bằng một triệu chứng đặc hiệu giúp cho
thầy thuốc có thể chẩn đoán xác định và chẩn đoán phân biệt, mặc dù nhi ều khi chưa rõ về
nguyên nhân, bệnh lý học và tiên lượng.
*** Bệnh nguyên là: nguyên nhân gây bệnh và điều kiện phát sinh ra bệnh
- Nguyên nhân: là những yếu tố kích thích, tác động vào cơ thể làm sinh vật thay đổi hoạt
động sinh lí bình thường và làm sinh vật bị bệnh. Nguyên nhân không chỉ do các sinh vật gây
bệnh mà có thể môi trường hoặc bản thân sinh vật.
Khi hội đủ 3 yếu tố: Môi trường, mầm bệnh và vật chủ thì cá, tôm có thể mắc bệnh. Nếu thiếu
1 trong 3 yếu tố thì vật nuôi (cá, tôm) không mắc bệnh.
+ Nguyên nhân bên ngoài
 Yếu tố cơ học.
 Yếu tố vật lí.
 Yếu tố hóa học.
 Yếu tố sinh học.
 Yếu tố xã hội, yếu tố con người.
+ Nguyên nhân bên trong
 Yếu tố di truyền: Yếu tố di truyền có thể là nguyên nhân của một số bệnh tật bẩm sinh
nhưng cũng có thể đóng vai trò điều kiện phát sinh của một số bệnh.
 Yếu tố thể trạng: thể trạng là tổng hợp các hình thái và chức năng của cơ thể và quyết
định phản ứng tính của cơ thể đối với tác nhân bên ngoài .
- Điều kiện để phát sinh bệnh
Cơ thể sinh vật phát sinh ra bệnh không những chỉ do một nguyên nhân nhất định mà
còn cần có điều kiện thích hợp. Nguyên nhân quyết định quá trình phát sinh và đặc tính phát
sinh phát triển của bệnh còn điều kiện chỉ có tác dụng làm tăng lên hay cản trở cho quá trình
phát sinh phát triển của bệnh. Do đó, nắm vững nguyên nhân và điều kiện phát sinh bệnh để
hiểu rõ bản chất của bệnh là rất cần thiết để có biện pháp phòng ngừa và xử lý hợp lý.
*** Nghi ngờ ĐVTS mắc bệnh người ta dựa vào: trạng thái hoạt động không bình thường
(không giữ được thăng bằng, nổi đầu, dạt bờ), bỏ hoặc kém ăn, có sự thay đổi màu sắc của
một bộ phận hay toàn bộ cơ thể, kèm theo dấu hiệu chậm lớn, yếu và nếu các hoạt động sống
bị rối loạn, phá hủy ở một hay nhiều cơ quan quan trọng như: hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa,
thần kinh,…thì bệnh xảy ra nặn...
ĐH Nông Lâm TP.HCM
B NH H C TH Y S N Đ I C NG ƯƠ
Câu 1: B nh là gì? B nh nguyên là gì (căn nguyên gây b nh và đi u ki n gây thành
b nh)? D a vào đâu ng i ta nghi ng ĐVTS m c b nh (cho 3 thí d minh ch ng)? Đ ườ
bi t chính xác m t b nh ng i ta c n làm gì? Phân lo i b nh (Căn c nguyên nhân gây ế ườ
b nh; căn c vào v trí kí sinh các c quan, các t ch c; căn c tình hình c m nhi m ơ
c a b nh, căn c vào tính ch t c a b nh).
*** B nh là b t kì s sai l ch ho c t n th ng nào v c u trúc và ch c năng c a b t kì c ươ ề ấ ơ
quan, b ph n, h th ng nào c a c th bi u hi n b ng m t tri u ch ng đ c hi u giúp cho ơ
th y thu c có th ch n đoán xác đ nh và ch n đoán phân bi t, m c dù nhi u khi ch a rõ v ư
nguyên nhân, b nh lý h c và tiên l ng. ượ
*** B nh nguyên là : nguyên nhân gây b nh và đi u ki n phát sinh ra b nh
- Nguyên nhân: là nh ng y u t kích thích, tác đ ng vào c th làm sinh v t thay đ i ho t ế ơ
đ ng sinh lí bình th ng và làm sinh v t b b nh. Nguyên nhân không ch do các sinh v t gây ườ
b nh mà có th môi tr ng ho c b n thân sinh v t. ườ
Khi h i đ 3 y u t : Môi tr ng, m m b nh và v t ch thì cá, tôm có th m c b nh. N u thi u ế ườ ế ế
1 trong 3 y u t thì v t nuôi (cá, tôm) không m c b nh.ế
+ Nguyên nhân bên ngoài
Y u t c h cế ố ơ .
Y u t v t líế .
Y u t hóa h cế .
Y u t sinh h cế .
Y u t xã h i, y u t con ng iế ế ườ .
+ Nguyên nhân bên trong
Y u t di truy n: Y u t di truy n có th là nguyên nhân c a m t s b nh t t b m sinhế ế
nh ng cũng có th đóng vai trò đi u ki n phát sinh c a m t s b nh.ư
Y u t th tr ng: th tr ng là t ng h p các hình thái và ch c năng c a c thế ơ và quy t ế
đ nh ph n ng tính c a c th đ i v i tác nhân bên ngoài ơ .
- Đi u ki n đ phát sinh b nh
C th sinh v t phát sinh ra b nh không nh ng ch do m t ngun nhân nh t đ nh mà ơ
còn c n có đi u ki n thích h p. Ngun nhân quy t đ nh quá trình phát sinh và đ c tính phát ế
sinh phát tri n c a b nh còn đi u ki n ch có tác d ng làm tăng lên hay c n tr cho quá trình
phát sinh phát tri n c a b nh. Do đó, n m v ng nguyên nhân và đi u ki n phát sinh b nh đ
hi u rõ b n ch t c a b nh là r t c n thi t đ có bi n pháp phòng ng a và x lý h p lý. ế
*** Nghi ng ĐVTS m c b nh ng i ta d a vào: ườ tr ng thái ho t đ ng không bình th ng ườ
(không gi đ c thăng b ng, n i đ u, d t b ), b ho c kém ăn, có s thay đ i màu s c c a ượ
m t b ph n hay toàn b c th , kèm theo d u hi u ch m l n, y u và n u các ho t đ ng s ng ộ ơ ế ế
b r i lo n, phá h y m t hay nhi u c quan quan tr ng nh : hô h p, tu n hoàn, tiêu hóa, ị ố ơ ư
th n kinh,…thì b nh x y ra n ng và đ ng v t b b nh có th ch t. ế
Ví d : M i ch ng loài, m i giai đo n phát tri n c a th y s n nuôi đ u có t p tính s ng khác
nhau. Ng i nuôi n u n m đ c các t p tính này sẽ ki m tra đ c s c kh e ĐVTS nuôi.ườ ế ượ ượ
- tôm nuôi, giai đo n u trùng, tôm có t p tính h ng quang. Khi u trùng kh e thì tính ướ
h ng quang m nh và ng c l i, do v y có th th tính h ng quang đ đánh giá tình tr ng ướ ượ ướ
s c kh e c a u trùng.
1
20 câu hỏi ôn thi bệnh học thủy sản đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 câu hỏi ôn thi bệnh học thủy sản đại cương - Người đăng: honhuttien88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
20 câu hỏi ôn thi bệnh học thủy sản đại cương 9 10 742