Ktl-icon-tai-lieu

200 câu hỏi hóa học khó

Được đăng lên bởi Đoàn Văn Thanh An
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bµi 1
1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.

H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ , ®©u lµ chÊt trong c¸c c©u sau
H¬i níc ngng tô thµnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
§äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
B×nh nµy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
C¸i lä hoa lµm b»ng lä hoa trong suèt
H·y kÓ 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lµm tõ 1 chÊt vµ 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lµm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.

Bµi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vµ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vµ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vµ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c¸c chÊt ra khái hçn
hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nµo khi ngêi ta nãi: “níc m¸y B¾c Ninh rÊt s¹ch”,
“®êng kÝnh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong
lµnh”
Bµi 3:
1. C¨n cø vµo c¸c ®Æc ®iÓm g× ®Ó chia c¸c nguyªn tè ho¸ häc thµnh kim lo¹i
vµ phi kim?
2. ThÕ nµo lµ d¹ng thï h×nh? H·y kÓ c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bµi 4:
1. Ho¸ trÞ lµ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nµo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nµo?
3. H·y kÓ c¸c kim lo¹i(theo thø tù d·y ho¹t ®éng), phi kim vµ ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bµi 5
1. Gèc axit lµ g×? H·y kÓ tªn tÊt c¶ c¸c gèc axit quen thuéc vµ ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na2SO4; BaCO3; NaHSO3; Ca(H2PO4)2; Mg(ClO4)2; Fe3O4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n tö cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bµi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lµ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vµnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhµ kÝnh (do CO2 tÝch tô trong khÝ quyÓn) lµm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lµ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH 3) ch¸y trong
kh«ng khÝ.

6. §Ìn tÝn hiÖu chuyÓn tõ mµu xanh sang vµng råi ®á, cÇn ph¶i dõng l¹i gÊp.
7. GiÊy quú tÝm khi nhóng vµo dung dÞch axit bÞ chuyÓn thµnh mµu ®á.
8. Khi ®èt ch¸y than, cñi sinh ra nhiÒu khÝ ®éc: CO, SO2 g©y « nhiÔm m«i
trêng.
9. C¸c qu¶ bãng bay lªn trêi råi næ tung
10.Khi ®ung nãng, lóc ®Çu ®êng ch¶y láng, sau ®ã ch¸y khÐt.
Bµi 7:
1. Lµm thÕ nµo ®Ó biÕt ®îc 1 hîp chÊt cã chøa c¸c nguyªn tè C, H.
2. Khi ®èt ch¸y chÊt X chØ thu ®îc CO2 vµ SO2. Hái X cã thÓ chøa ...
Bµi 1
1. H·y chØ ra ®©u lµ vËt thÓ , ®©u lµ chÊt trong c¸c c©u sau
a. H¬i níc ngng tô thµnh c¸c ®¸m m©y dÇy ®Æc
b. §äc bê biÓn Qu¶ng B×nh cã nh÷ng b·i c¸t tr¾ng.
c. B×nh nµy ®ùng níc, cßn b×nh kia ®ùng rîu.
d. S«ng cÇu níc ch¶y l¬ th¬.
e. C¸i lä hoa lµm b»ng lä hoa trong suèt
2. H·y 20 lo¹i ®å vËt (vËt thÓ) kh¸c nhau ®îc lµm 1 chÊt 1 lo¹i ®å
vËt ®îc lµm tõ 5 chÊt kh¸c nhau.
Bµi 2:
1. H·y ph©n biÖt c¸c kh¸i niÖm sau ®©y, cho thÝ dô minh ho¹
a- §¬n chÊt vµ hîp chÊt
b- Nguyªn chÊt vµ hçn hîp
c- T¹p ch¸t vµ chÊt tinh khiÕt
2. H·y kÓ c¸c ph¬ng ph¸p vËt lý d¬n gi¶n ®Ó t¸ch c chÊt ra khái hçn
hîp cña chóng.
3. Em hiÓu nh thÕ nµo khi ngêi ta nãi: “níc m¸y B¾c Ninh rÊt ch”,
“®êng nh nguyªn chÊt”, “muèi ¨n tinh khiÕt”, “kh«ng khÝ trong
lµnh”
Bµi 3:
1. C¨n vµo c¸c ®Æc ®iÓm ®Ó chia c¸c nguyªn ho¸ häc thµnh kim lo¹i
vµ phi kim?
2. ThÕ nµo d¹ng thï h×nh? H·y c¸c d¹ng thï h×nh cña: Cacbon,
Photpho, Oxi.
3. KÓ 3 lo¹i hîp chÊt kh¸c nhau, mçi hîp chÊt gåm 4 nguyªn tè phi kim.
Bµi 4:
1. Ho¸ trÞ lµ g×? ho¸ trÞ cña 1 nguyªn tè ®îc quy ®Þnh nh thÕ nµo?
2. Ph¸t biÓu quy t¾c ho¸ trÞ? ¸p dông ®Ó tÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn trong
c¸c hîp chÊt nh thÕ nµo?
3. H·y c¸c kim lo¹i(theo thø d·y ho¹t ®éng), phi kim ho¸ trÞ thêng
gÆp cña nã.
Bµi 5
1. Gèc axit g×? H·y tªn tÊt c¸c gèc axit quen thuéc ho¸ trÞ cña
chóng. T¹i sao nhãm –OH cã hãa trÞ I?
2. TÝnh ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
Na
2
SO
4
; BaCO
3
; NaHSO
3
; Ca(H
2
PO
4
)
2
; Mg(ClO
4
)
2
; Fe
3
O
4
3. ViÕt c«ng thøc ph©n cña c¸c chÊt sau: Lu huúnh (IV) oxit; B¹c Sunfua;
S¾t (II) hidrocacbonat; Magie photphat; nh«m nitrat; KÏm Clorua.
Bµi 6:
Nh÷ng hiÖn tîng díi ®©y lµ hiÖn tîng vËt lý hay hiÖn tîng ho¸ häc
1. VÒ mïa hÌ vµnh xe ®¹p b»ng s¾t bÞ han gØ nhanh h¬n mïa ®«ng
2. MÆt trêi mäc, s¬ng b¾t ®Çu tan dÇn
3. Ch¸y rõng ë In®«nexia g©y « nhiÔm rÊt lín cho m«i trêng.
4. HiÖu øng nhµ kÝnh (do CO
2
tÝch trong khÝ quyÓn) lµm cho tr¸i ®Êt Êm
lªn
5. “Ma tr¬i” lµ ¸nh s¸ng xanh (ban ®ªm) do photphin (PH
3
) ch¸y trong
kh«ng khÝ.
200 câu hỏi hóa học khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 câu hỏi hóa học khó - Người đăng: Đoàn Văn Thanh An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
200 câu hỏi hóa học khó 9 10 530