Ktl-icon-tai-lieu

25 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi anhnguyentm2
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5350 lần   |   Lượt tải: 8 lần
1.
Trình bày nội dung xây dựng Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí
Minh. (P 151)
2.
Trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về tổ chức bộ
máy, cán bộ? (P 154 162)
3.
Trình bày vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Tư tưởng
Hồ Chí Minh? (P 132)
4.
Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời Đảng Cộng
Sản Việt Nam. Tại sao nói đây là luận điểm sáng tạo? (P 128)
5.
Trình bày các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng? (P 155)
6.
Trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tất yếu đi lên CNXH ở
Việt Nam? (P 97)
7.
Trình bày các động lực xây dựng CNXH. Động lực nào quan
trọng nhất. Tại sao? (P 109)
8.
Hồ Chí Minh nói muốn có CNXH cần có con người xã hội chủ
nghĩa. Tại Sao?
9.
Trình bày các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ?
10.
Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của khối Đại
đoàn kết dân tộc?
11. Trình bày các nguyên tắc hoạt động của khối Đại đoàn kết dân
tộc?
12. Bạn hiểu thế nào về câu nói : Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công?
13. Tại sao nói Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược
quyết định thắng lợi của cách mạng.
14. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc
muốn dành thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?
15. Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách
mạng vô sản chính quốc và cách mạng vô sản thuộc địa?
16
Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng?
17
Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?
18. Trình bày các tiền đề tư tưởng lý luận góp phần hình thành Tư
tưởng Hồ Chí Minh. Tiền đề nào quyết định bản chất Tư tưởng Hồ Chí
Minh. Tại Sao?
19. Trình bày quá trình hình thành về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giai
đoạn nào có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Tại sao?
20. trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ? Được thể hiện
trên các lĩnh vực như thế nào?
21. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh thể hiện quyền làm chủ
của nhân dân về Nhà nước của dân, do dân và vì dân?
22. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của
Đạo đức?
23. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo
đức?

24. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây
dựng đạo đức?
25. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về tính chất, chức năng
của văn hóa?

...
1. Trình bày nội dung xây dựng Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí
Minh. (P 151)
2. Trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về tổ chức bộ
máy, cán bộ? (P 154 162)
3. Trình bày vai trò của Đảng Cộng Sản Việt Nam theo Tư tưởng
Hồ Chí Minh? (P 132)
4. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về sự ra đời Đảng Cộng
Sản Việt Nam. Tại sao nói đây là luận điểm sáng tạo? (P 128)
5. Trình bày các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng? (P 155)
6. Trình bày Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tất yếu đi lên CNXH ở
Việt Nam? (P 97)
7. Trình bày các động lực xây dựng CNXH. Động lực nào quan
trọng nhất. Tại sao? (P 109)
8. Hồ Chí Minh nói muốn có CNXH cần có con người xã hội chủ
nghĩa. Tại Sao?
9. Trình bày các nhiệm vụ của thời kỳ quá độ?
10. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của khối Đại
đoàn kết dân tộc?
11. Trình bày các nguyên tắc hoạt động của khối Đại đoàn kết dân
tộc?
12. Bạn hiểu thế nào về câu nói : Đoàn kết, Đoàn kết, Đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công?
13. Tại sao nói Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược
quyết định thắng lợi của cách mạng.
14. Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định: Cách mạng giải phóng dân tộc
muốn dành thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản?
15. Trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách
mạng vô sản chính quốc và cách mạng vô sản thuộc địa?
16 Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về bạo lực cách mạng?
17 Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì?
18. Trình bày các tiền đề tư tưởng lý luận góp phần hình thành Tư
tưởng Hồ Chí Minh. Tiền đề nào quyết định bản chất Tư tưởng Hồ Chí
Minh. Tại Sao?
19. Trình bày quá trình hình thành về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Giai
đoạn nào có ý nghĩa vạch đường đi cho cách mạng Việt Nam? Tại sao?
20. trình bày quan điểm Hồ Chí Minh về dân chủ? Được thể hiện
trên các lĩnh vực như thế nào?
21. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh thể hiện quyền làm chủ
của nhân dân về Nhà nước của dân, do dân và vì dân?
22. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò sức mạnh của
Đạo đức?
23. Trình bày quan điểm của Hồ Chí Minh về các chuẩn mực đạo
đức?
25 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
25 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: anhnguyentm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
25 câu hỏi ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 542