Ktl-icon-tai-lieu

250 câu hỏi trắc nghiệm đường lối Đảng CSVN phần 2

Được đăng lên bởi Phạm Quí Phúc
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 778 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần II)

250 câu hỏi trắc nghiệm ĐLCMĐCSVN
1. Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược VN vào ?
a. 1/9/1848
b. 1/9/1858
c. 30/8/1858
2. Điểm tấn công đầu tiên của thực dân Pháp ở VN ?
a. Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
b. Đồn An Hải, Điện Hải( Trà Sơn)
c. Toàn bộ Đà Nẵng
3. Chính sách thuộc địa của Pháp ở VN và cả Đông Dương ?
a. Tự do ngôn luận
b. Tạo điều kiện cho văn hóa VN phát triển
c. Bóc lột nặng nề về kinh tế
4. Chính sách thuộc địa của Pháp ở VN và cả Đông Dương ?
a. Chuyên chế về chính trị
b. Tạo điều kiện cho văn hóa VN phát triển
c. Tạo điều kiện cho kinh tế VN phát triển
5. Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN là mâu thuẫn giữa ?
a. Toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp
b. Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản
c. Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản
6. Nguyễn Ái Quốc rời Tổ quốc đi tìm đường cứu nước vào ?
a. 5/6/1911
b. 6/5/1911
c. 5/6/1921
7. Câu nói “Tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào của họ trước khi đi khai hóa chúng ta” của
Nguyễn Ái Quốc được nói ở ?
a. Vecxay
b. Macxay
c. Lahay
8. Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị nào bản yêu sách 8 điểm ?
a. Hội nghị Hòa bình ở Vecxay
b. Hội nghị Hòa bình ở Macxay
c. Hội nghị Hòa bình ở Tua
9. Bản yêu sách 8 điểm mà Nguyễn Ái Quốc đã gửi đã ?
a. Được giải quyết
b. Không được giải quyết
c. Được giải quyết 1 số yêu cầu
10. Bản yêu sách 8 điểm của Nguyễn Ái Quốc đòi ?
a. Quyền dân tộc tự quyết

ĐHBKHN

Page 1

Trắc nghiệm Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (Phần II)

b. Độc lập tự do
c. Những quyền tối thiểu và cần thiết
11. Quốc tế Cộng sản được thành lập vào ?
a. 3/1918
b. 3/1919
c. 7/1919
12. Nguyễn Ái Quốc đọc bản sơ thảo lần I những Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin
vào ?
a. 7/1920
b. 12/1920
c. 7/1923
13. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” của Nguyễn Ái Quốc xuất bản lần đầu vào ?
a. Pháp. 1925
b. Trung Quốc. 1924
c. Việt Nam. 1926
14. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” gồm bao nhiêu chương ?
a. 11
b. 12
c. 13
15. Tổ chức Hội VN cách mạng thanh niên được thành lập vào ?
a. 5/1925
b. 6/1925
c. 5/1926
16. Hội VN cách mạng thanh niên đề ra chủ trương “Vô sản hóa” vào ?
a. 1927
b. 1928
c. 1929
17. Tác phẩm Đường Cách Mệnh được in thành sách năm ?
a. 1926
b. 1927
c. 1928
18. Câu nói “Sự tàn bạo của CNTB đã chuẩn bị đất rồi: CNXH chỉ còn phải làm cái việc là gieo hạt giống
của công cuộc giải phóng nữa thôi” là của ai ?
a. C.Mác
b. Lenin
c. Nguyễn Ái Quốc
19. Phong trà...
Trc nghiệm Đường li Cách mng ca Đảng Cng sn Vit Nam (Phn II)
ĐHBKHN Page 1
250 câu hi trc nghiệm ĐLCMĐCSVN
1. Thc dân Pháp chính thc n ng xâm lược VN vào ?
a. 1/9/1848
b. 1/9/1858
c. 30/8/1858
2. Điểm tấn công đầu tiên ca thc dân Pháp VN ?
a. Bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng
b. Đồn An Hải, Điện Hải( Trà Sơn)
c. Toàn b Đà Nng
3. Chínhch thuộc địa ca Pháp VN và c Đông Dương ?
a. T do ngôn lun
b. Tạo điều kiện cho văn hóa VN phát triển
c. Bóc lt nng n v kinh tế
4. Chínhch thuộc địa ca Pháp VN và c Đông Dương ?
a. Chuyên chế v chính tr
b. Tạo điều kin cho văn hóa VN phát triển
c. To điều kin cho kinh tế VN phát trin
5. Dưới chế độ thng tr ca thc dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hi VN là mâu thun gia ?
a. Toàn th dân tc ta vi thc dân Pháp
b. Giai cp nông dân vi giai cp tư sản
c. Giai cp công nhân vi giai cấp tư sản
6. Nguyn Ái Quc ri T quốc đi tìm đường cứu nước vào ?
a. 5/6/1911
b. 6/5/1911
c. 5/6/1921
7. Câu nói “Tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào ca h trước khi đi khai hóa chúng ta” của
Nguyn Ái Quốc được nói ?
a. Vecxay
b. Macxay
c. Lahay
8. Nguyn Ái Quc gi ti hi ngho bản yêu sách 8 điểm ?
a. Hi ngh Hòa bình Vecxay
b. Hi ngh Hòa bình Macxay
c. Hi ngh Hòa bình Tua
9. Bản yêu sách 8 điểm mà Nguyn Ái Quốc đã gửi đã ?
a. Được gii quyết
b. Không đưc gii quyết
c. Được gii quyết 1 su cu
10. Bản yêu sách 8 điểm ca Nguyn Ái Quc đòi ?
a. Quyn dân tc t quyết
250 câu hỏi trắc nghiệm đường lối Đảng CSVN phần 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 câu hỏi trắc nghiệm đường lối Đảng CSVN phần 2 - Người đăng: Phạm Quí Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
250 câu hỏi trắc nghiệm đường lối Đảng CSVN phần 2 9 10 733