Ktl-icon-tai-lieu

257 hệ phương trình

Được đăng lên bởi lethuy291297
Số trang: 150 trang   |   Lượt xem: 1426 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1 Giải hệ phương trình:

√


x+3


√

= y3 − 6
= z 3 − 25

bo
xm
ath
.

y+2



√

 z+1

vn

257 Hệ Phương Trình từ BoxMath

= x3 + 1

**** - - - - - - ****

Lời giải
√
√
Đặt a = x + 3, b = y + 2, c = z + 1 (a, b, c ≥ 0).
Hệ phương trình trở thành
√

= b2 − 2

3

b = c2 − 1


3




a








c

= a2 − 3

3




a−b





= b2 − 2

3

− 25 ⇔  b − c = c2 − 1



3



c − a

= a2 − 3

−6

+1

Ta có:

a

≥0

b

≥0

⇒




Suy ra:
2

a −3

3





+1>

√

b2 − 2

3

c2 − 1

3

3⇒



a


3

− a + 1 = h(a)

√


b

>

3

−3>

3

√

3−1>

1
2

1
3

(∗)

√
√
2
(b) = 3 b2 − 2 .2b − 1 > 3.1.2 3 − 1 > 0 ∀b > 3
√
√
2
g (c) = 3 c2 − 1 .2c − 1 > 3.22 .2 3 − 1 > 0 ∀c > 3



f













h

://

Ta có:

− c − 25 = g(c)

√
3
⇒
√
c > 3
≥ 25 > 23

≥ 6 > 13

>



 a2

− b − 6 = f (b)

2
1 3 √
1 √
.2 3 − 1 > 3. .2 3 − 1 > 0 ∀a(∗)
(a) = 3 a − 3 .2a − 1 > 3.
2
2
Suy ra: f (b), g(c), h(a) là hàm đồng biến và f (2) = g(2) = h(2) = 0
Trường hợp 1: a > 2 ⇒ h(a) > h(2) = 0 ⇒ c > a > 2 ⇒ g(c) > g(2) = 0 ⇒ b > c > 2 ⇒ f (b) >
f (2) = 0 ⇒ a > b > 2 ⇒ a > b > c > a. Suy ra trường hợp a > 2 vô lý.
Trường hợp 2: a < 2, lý luận tương tự ta suy ra điều vô lý.
Vậy ta có:
a = 2 ⇒ c = a + h(a) = 2 ⇒ b = c + g(c) = 2
√



x
+
3
=
2
x=1




√

a=b=c=2⇔
y + 2 = 2 ⇔ y = 2



√




z+1=2
z=3

2

htt
p

2

Thử lại : x = 1, y = 2, z = 3 là nghiệm của hệ
Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm là: (x; y; z) = (1; 2; 3)

π

2 Giải hệ phương trình:

1




1
= 2 (y 4 − x4 )
x 2y
1
1


 +
= (x2 + 3y 2 ) (3x2 + y 2 )
x 2y
−

**** - - - - - - ****

boxmath.vn

1

Điều kiện:

=0

=0
Hệ phương trình tương đương với
y

⇔


2

= 5y 4 x + x5 + 10x3 y 2

 1 = 5x4 y + y 5 + 10x2 y 3

 x5 + 5x4 y + 10x3 y 2 + 10x2 y 3

⇔

+ 5xy 4 + y 5 = 2 + 1

x5 − 5x4 y + 10x3 y 2 − 10x2 y 3 + 5xy 4 − y 5 = 2 − 1


 (x + y)5

⇔
⇔

bo
xm
ath
.

2
= 2y 4 − 2x4 + 3x4 + 3y 4 + 10x2 y 2
x
1

4
4
2 2
4
4


 = 3x + 3y + 10x y − 2y + 2x
y






vn

Lời giải

x

=3

(x − y)5 = 1

√
x + y = 5 3
x − y

=1
√
5
3+1
=
2
√
⇔
5

3−1

y =
2




x

√
5

3 Giải hệ phương trình:

://

Vậy hệ phương trình đã cho có 1 nghiệm là: (x; y) =




z2




3+1
;
2

+ 2xyz = 1

2 2

√
5
3−1
2

(...
π http://boxmath.vn
257 Hệ Phương Trình từ BoxMath
1 Giải hệ phương trình:
x + 3 = y
3
6
y + 2 = z
3
25
z + 1 = x
3
+ 1
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
Lời giải
Đặt a =
x + 3, b =
y + 2, c =
z + 1(a, b, c 0).
Hệ phương trình trở thành
a =
b
2
2
3
6
b =
c
2
1
3
25
c =
a
2
3
3
+ 1
a b =
b
2
2
3
b 6 = f(b)
b c =
c
2
1
3
c 25 = g(c)
c a =
a
2
3
3
a + 1 = h(a)
Ta có:
a 0
b 0
b
2
2
3
6 > 1
3
c
2
1
3
25 > 2
3
b >
3
c >
3
Suy ra:
a
2
3
3
+ 1 >
3
a >
3
a
2
3 >
3
3 1 >
1
2
1
3
()
Ta có:
f
(b) = 3
b
2
2
2
.2b 1 > 3.1.2
3 1 > 0 b >
3
g
(c) = 3
c
2
1
2
.2c 1 > 3.2
2
.2
3 1 > 0 c >
3
h
(a) = 3
a
2
3
2
.2a 1 > 3.
1
2
2
3
.2
3 1 > 3.
1
2
.2
3 1 > 0 a()
Suy ra: f(b), g(c), h(a) hàm đồng biến và f(2) = g(2) = h(2) = 0
Trường hợp 1: a > 2 h(a) > h(2) = 0 c > a > 2 g(c) > g(2) = 0 b > c > 2 f(b) >
f(2) = 0 a > b > 2 a > b > c > a. Suy ra trường hợp a > 2 vô .
Trường hợp 2: a < 2, luận tương tự ta suy ra điều .
Vy ta có:
a = 2 c = a + h(a) = 2 b = c + g(c) = 2
a = b = c = 2
x + 3 = 2
y + 2 = 2
z + 1 = 2
x = 1
y = 2
z = 3
Thử lại : x = 1, y = 2, z = 3 nghiệm của hệ
Vy hệ phương trình 2 nghiệm là: (x; y; z) = (1; 2; 3)
2 Giải hệ phương trình:
1
x
1
2y
= 2 (y
4
x
4
)
1
x
+
1
2y
= (x
2
+ 3y
2
) (3x
2
+ y
2
)
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
boxmath.vn 1
257 hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
257 hệ phương trình - Người đăng: lethuy291297
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
150 Vietnamese
257 hệ phương trình 9 10 190