Ktl-icon-tai-lieu

29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2

Được đăng lên bởi Phan Thị Kim Hoa
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 2832 lần   |   Lượt tải: 8 lần
29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2
ĐỀ SỐ 1
Trường tiểu học Thạnh An 2
Lớp : 2

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học : 2010 – 2011
Môn : Toán

Phần I:
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. 1 dm = ………………
A. 1cm
B. 10 cm
C. 100 cm
D. 50 cm
2. 28 + 4 = …………………
A. 24
B. 68
C.22
D.32
3. Số liền sau của 99 là:
A. 97
B. 98
C. 99
D. 100
4. 6kg + 13 kg= ……………kg
A. 19kg
B. 29 kg
C. 18 kg
D. 20 kg
5. Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 90
B. 100
C. 99
D. 89
6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:
A. 4
B. 9
C. 6
D. 5

7.
3l + 6l – 4l = …………l
A. 13l
B. 14l
C. 5l
8. 87 – 22 = …………….
A. 65
B. 56
C. 55
Phaàn II:
1. Đặt tính rồi tính:
a. 36 + 36
………………
………………
………………
………………
c. 17 + 28
………………
………………

D. 4l
D. 66

b. 55 + 25
………………
………………
………………
………………
d. 76 + 13
………………
………………

………………
………………
2. Số? ( 2 điểm)
a)
+ 12

………………
………………
+ 16

6
7

b)

45

+ 15

+ 20

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 78 kg đường, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi
sáng 13 kg đường. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kilôgam đường?
Bài giải
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 2
Trường:…………………….
Lớp:………………………..
Tên:………………………….
Điểm

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán- Lớp 2
Năm học: 2011-2012
Thời gian: 60 phút
Nhận xét
Người coi:……………………...
Người chấm:…………………...

Câu 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a/ 80;81;….;….;…..;….;86
b/ 70;….;…..;…..;….;…;64
Câu 2: Tính
7+8=
10 + 2 =
Câu 3: Đặt tính rồi tính
27+15
…………………

8+4=
50 + 9
…………………

9+4=

…………………
…………………
…………………

…………………
…………………
………………….

Câu 4: Điền dấu (>, <,=) thích hợp vào chỗ chấm
9 + 9…….19
2 + 9…….9 + 2
40 + 4……44
25 + 5……..20
Câu 5:
Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống
25+14=39
60+40=90

42+15=71
25+45=70

Câu 6: Hình bên có:
……… hình tam giác
……… hình tứ giác
Câu 7: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
1 dm = ……… cm
30 cm = …….. dm
5 dm = ………cm
70 cm = ……...dm
Câu 8: Một cửa hàng buổi sáng bán được 45 kg gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn
buổi sáng 15 kg gạo. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg gạo?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 3
Họ và tên:…………………………
Lớp:………………………….……
Trường :…………………………

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TOÁN - KHỐI 2
Năm học: 2011 - 2012
Thời gian: 60 phút

Bài 1: Đặt tính rồi tí...
29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2
ĐỀ SỐ 1
Trường tiểu học Thạnh An 2 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp : 2 Năm học : 2010 – 2011
Môn : Toán
Phần I:
Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1. 1 dm = ………………
A. 1cm B. 10 cm C. 100 cm D. 50 cm
2. 28 + 4 = …………………
A. 24 B. 68 C.22 D.32
3. Số liền sau của 99 là:
A. 97
B. 98
C. 99
D. 100
4. 6kg + 13 kg= ……………kg
A. 19kg B. 29 kg C. 18 kg D. 20 kg
5. Số lớn nhất có hai chữ số là:
A. 90 B. 100 C. 99 D. 89
6. Số hình chữ nhật có trong hình vẽ là:
A. 4 B. 9 C. 6 D. 5
7. 3l + 6l – 4l = …………l
A. 13l B. 14l C. 5l D. 4l
8. 87 – 22 = …………….
A. 65 B. 56 C. 55 D. 66
Phaàn II:
1. Đặt tính rồi tính:
a. 36 + 36 b. 55 + 25
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
……………… ………………
c. 17 + 28 d. 76 + 13
……………… ………………
……………… ………………
29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2 - Người đăng: Phan Thị Kim Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
29 ĐỀ THI GIỮA KỲ I MÔN TOÁN LỚP 2 9 10 756