Ktl-icon-tai-lieu

30 đề thi bồi dưỡng HSG toán 7

Được đăng lên bởi Jiyeon Moon
Số trang: 106 trang   |   Lượt xem: 1222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Năm học 2010-2011

C©u1: (2 ®iÓm)

§Ò sè 1
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

2a  b  c  d a  2b  c  d a  b  2c  d a  b  c  2d



a
b
c
d
ab bc cd d a
T×m gi¸ trÞ biÓu thøc: M=



cd d a ab bc

Cho d·y tØ sè b»ng nhau:

C©u2: (1 ®iÓm) .
Cho S = abc  bca  cab .
Chøng minh r»ng S kh«ng ph¶i lµ sè chÝnh ph¬ng.
C©u3: (2 ®iÓm)
Mét « t« ch¹y tõ A ®Õn B víi vËn tèc 65 km/h, cïng lóc ®ã mét xe m¸y ch¹y tõ B
®Õn A víi vËn tèc 40 km/h. BiÕt kho¶ng c¸ch AB lµ 540 km vµ M lµ trung ®iÓm cña AB.
Hái sau khi khëi hµnh bao l©u th× «t« c¸ch M mét kho¶ng b»ng 1/2 kho¶ng c¸ch tõ xe
m¸y ®Õn M.
C©u4: (2 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, O lµ ®iÓm n»m trong tam gi¸c.
·
a. Chøng minh r»ng: BOC
 µA  ·ABO  ·ACO
µ

b. BiÕt ·ABO  ·ACO  900  A vµ tia BO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc B. Chøng minh
2

r»ng: Tia CO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc C.
C©u 5: (1,5®iÓm).
Cho 9 ®êng th¼ng trong ®ã kh«ng cã 2 ®êng th¼ng nµo song song. CMR Ýt nhÊt còng
cã 2 ®êng th¼ng mµ gãc nhän gi÷a chóng kh«ng nhá h¬n 200.
C©u 6: (1,5®iÓm).
Khi ch¬i c¸ ngùa, thay v× gieo 1 con sóc s¾c, ta gieo c¶ hai con sóc s¾c cïng mét lóc
th× ®iÓm thÊp nhÊt lµ 2, cao nhÊt lµ 12. c¸c ®iÓm kh¸c lµ 3; 4; 5 ;6… 11. H·y lËp b¶ng tÇn
sè vÒ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mçi lo¹i ®iÓm nãi trªn? TÝnh tÇn xuÊt cña mçi lo¹i ®iÓm ®ã.
------------------------------------ HÕt ---------------------------------------------§Ò sè 2.
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
C©u 1:
T×m c¸c sè a,b,c biÕt r»ng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b
C©u 2:
T×m sè nguyªn x tho¶ m·n:
a,5x-3 < 2
b,3x+1 >4
c, 4- x +2x =3
C©u3:
T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:
A =x +8 -x
2
2
3
2
C©u 4:
BiÕt r»ng :1 +2 +3 +...+10 = 385. TÝnh tæng : S= 22+ 42+...+202
C©u 5 :
Cho tam gi¸c ABC ,trung tuyÕn AM .Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AM, BI c¾t c¹nh
AC t¹i D.
a. Chøng minh AC=3 AD
b. Chøng minh ID =1/4BD
------------------------------------------------- HÕt -----------------------------------------Trang 1

Năm học 2010-2011

§Ò sè 3
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
a
b
c
 
b
c
d

3

Cho:

C©u 2. (1®).

T×m A biÕt r»ng: A =

C©u 3. (2®).

T×m x  Z ®Ó A Z vµ t×m gi¸ trÞ ®ã.

a). A =

. Chøng minh:

a
 a b c 

 
d
bcd 

C©u 1 . ( 2®)

a
c
b


b c a b c a

x 3
.
x 2

b). A =

.

.

1  2x
x 3

.

C©u 4. (2®). T×m x, biÕt:
x 3 = 5 .
a)
b).
( x+ 2) 2 = 81.
c). 5 x + 5 x+ 2 = 650
C©u 5. (3®).
Cho  ABC vu«ng c©n t¹i A, trung tuyÕn AM . E  BC, BH AE,
CK  AE, (H,K  AE). Chøng minh  MHK vu«ng c©n.
-------------------------------- HÕt --------------------------------...
Năm học 2010-2011
§Ò sè 1
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
C©u1: (2 ®iÓm)
Cho d·y tØ sè b»ng nhau:
2 2 2 2a b c d a b c d a b c d a b c d
a b c d
T×m gi¸ trÞ biÓu thøc: M=
a b b c c d d a
c d d a a b b c
C©u2: (1 ®iÓm) .
Cho S =
abc bca cab
.
Chøng minh r»ng S kh«ng ph¶i lµ sè chÝnh ph¬ng.
C©u3: (2 ®iÓm)
Mét « t« ch¹y tõ A ®Õn B víi vËn tèc 65 km/h, cïng lóc ®ã mét xe m¸y ch¹y tõ B
®Õn A víi vËn tèc 40 km/h. BiÕt kho¶ng c¸ch AB lµ 540 km vµ M lµ trung ®iÓm cña AB.
Hái sau khi khëi hµnh bao l©u th× «t« c¸ch M mét kho¶ng b»ng 1/2 kho¶ng c¸ch tõ xe
m¸y ®Õn M.
C©u4: (2 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC, O lµ ®iÓm n»m trong tam gi¸c.
a. Chøng minh r»ng:
·
µ
·
·
BOC A ABO ACO
b. BiÕt
·
·
µ
0
90
2
A
ABO ACO
vµ tia BO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc B. Chøng minh
r»ng: Tia CO lµ tia ph©n gi¸c cña gãc C.
C©u 5: (1,5®iÓm).
Cho 9 ®êng th¼ng trong ®ã kh«ng cã 2 ®êng th¼ng nµo song song. CMR Ýt nhÊt còng
cã 2 ®êng th¼ng mµ gãc nhän gi÷a chóng kh«ng nhá h¬n 20
0
.
C©u 6: (1,5®iÓm).
Khi ch¬i c¸ ngùa, thay v× gieo 1 con sóc s¾c, ta gieo c¶ hai con sóc s¾c cïng mét lóc
th× ®iÓm thÊp nhÊt lµ 2, cao nhÊt lµ 12. c¸c ®iÓm kh¸c lµ 3; 4; 5 ;6… 11. H·y lËp b¶ng tÇn
sè vÒ kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mçi lo¹i ®iÓm nãi trªn? TÝnh tÇn xuÊt cña mçi lo¹i ®iÓm ®ã.
------------------------------------ HÕt ----------------------------------------------
§Ò sè 2.
Thêi gian lµm bµi: 120 phót
C©u 1: T×m c¸c sè a,b,c biÕt r»ng: ab =c ;bc= 4a; ac=9b
C©u 2: T×m sè nguyªn x tho¶ m·n:
a,5x-3 < 2 b,3x+1 >4 c, 4- x +2x =3
C©u3: T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A =x +8 -x
C©u 4: BiÕt r»ng :1
2
+2
2
+3
3
+...+10
2
= 385. TÝnh tæng : S= 2
2
+ 4
2
+...+20
2
C©u 5 :
Cho tam gi¸c ABC ,trung tuyÕn AM .Gäi I lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AM, BI c¾t c¹nh
AC t¹i D.
a. Chøng minh AC=3 AD
b. Chøng minh ID =1/4BD
------------------------------------------------- HÕt ------------------------------------------
Trang 1
30 đề thi bồi dưỡng HSG toán 7 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề thi bồi dưỡng HSG toán 7 - Người đăng: Jiyeon Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
106 Vietnamese
30 đề thi bồi dưỡng HSG toán 7 9 10 874