Ktl-icon-tai-lieu

30 đề thi thử Tốt Nghiệp THPT năm 2009 các trường môn vật lý (16

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO BÌNH THUAÄN
TRÖÔØNG THPT LEÂ LÔÏI
ÑEÀ THI TOÁT NGHIEÄP THPT_NAÊM HOÏC 2007-2008
Moân VAÄT LÍ
(thôøi gian 60’)
ÑEÀ 2

1. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng:


x = 6sin(10t- ) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng
A. x = 30 cm
B. x = 32 cm
C. x = -3 cm
D. x = -30 cm
2. Ph¬ng

tr×nh

täa



π
6 lµ

®é

cña
3
dao
®éng
®iÒu
hßa
cã
d¹ng

x  2sin t (cm), x2  3sin(t  ) (cm), x3  2 cos(t )(cm) KÕt luËn nµo sau ®©y lµ
1
2
®óng?
A. x1, x2 ngîc pha.
B. x1, x3 ngîc pha
C. x2, x3 ngîc pha.
D. x2, x3 cïng pha.

3. N¨ng lîng cña mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa
A. t¨ng 9 lÇn khi biªn ®é t¨ng 3 lÇn.
B. gi¶m 8 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn.
C. gi¶m 16 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 9 lÇn.
D. gi¶m lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 3 l
4. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa, cïng ph¬ng, cïng tÇn sè cã ph¬ng
2
tr×nh: x1 = 3sin(4  t +
) (cm) ; x2 = 3sin4  t (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt cã
3

ph¬ng tr×nh


) (cm)
3
2
B. x = 3sin(4  t +
) (cm)
3

C. 3sin(4  t + ) (cm)
6

D. 3sin(4  t - ) (cm)
6

A. x = 3 sin(4  t +

5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.
…………………………………………………………………………………………………………………1

B. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng chÞu t¸c dông cña mét ngo¹i lùc biÕn
thiªn tuÇn hoµn.
C. Khi céng hëng dao ®éng x¶y ra, tÇn sè dao ®éng cìng bøc cña hÖ b»ng tÇn
sè riªng cña hÖ dao ®éng ®ã.
D. TÇn sè cña dao ®éng cìng bøc lu«n b»ng tÇn sè riªng cña hÖ dao ®én

6. Chän ph¸t biÓu ®óng.
A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã tÇn sè gi¶m dÇn theo thêi gian.
B. Dao ®éng tù do lµ dao ®éng cã biªn ®é chØ phô thuéc vµo ®Æc tÝnh cña hÖ,
kh«ng phô thuéc c¸c yÕu tè bªn ngoµi.
C. Dao ®éng cìng bøc lµ dao ®éng duy tr× nhê ngo¹i lùc kh«ng ®æi.
D. Dao ®éng tuÇn hoµn lµ dao ®éng mµ tr¹ng th¸i dao ®éng ®îc lÆp l¹i nh cò
sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.
7. Bíc sãng ®îc ®Þnh nghÜa
A. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm gÇn nhau nhÊt trªn cïng mét ph¬ng truyÒn
sãng mµ dao ®éng cïng pha.
B. lµ qu·ng ®êng sãng truyÒn ®i ®îc trong mét chu k×.
C. lµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai nót sãng gÇn nhau nhÊt trong hiÖn tîng sãng
dõng.
D. nh c©u A hoÆc c©u B.
8. Trong hiÖn tîng giao thoa sãng, nh÷ng ®iÓm trong m«i trêng truyÒn sãng lµ cùc tiÓu
giao thoa khi hiÖu ®êng ®i cña sãng tõ hai nguån kÕt hîp tíi lµ
A. d2 - d1 = k

λ
2

λ
B. d2 - d1 = (2k + 1) 2
C. d2 - d1 = k λ
λ
D. d2 - d1 = (k + 1) 2

9. Mét sîi d©y ®µn håi ...
SÔÛ GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO BÌNH THUAÄN
TRÖÔØNG THPT LEÂ LÔÏI
ÑEÀ THI TOÁT NGHIEÄP THPT_NAÊM HOÏC 2007-2008
Moân VAÄT LÍ
(thôøi gian 60’)
ÑEÀ 2
1. Ph¬ng tr×nh täa ®é cña mét chÊt ®iÓm M dao ®éng ®iÒu hßa cã d¹ng:
x = 6sin(10t-
) (cm). Li ®é cña M khi pha dao ®éng b»ng
π
6
A. x = 30 cm
B. x = 32 cm
C. x = -3 cm
D. x = -30 cm
2. Ph¬ng tr×nh täa ®é a 3 dao ®éng ®iÒu hßa d¹ng
2sin ( ), 3sin( ) ( ), 2 cos( )( )
2 3
2
1
t cm x t cm x t cmx
KÕt luËn nµo sau ®©y
®óng?
A. x
1
, x
2
ngîc pha.
B. x
1
, x
3
ngîc pha
C. x
2
, x
3
ngîc pha.
D. x
2
, x
3
cïng pha.
3. N¨ng lîng cña mét con l¾c ®¬n dao ®éng ®iÒu hßa
A. t¨ng 9 lÇn khi biªn ®é t¨ng 3 lÇn.
B. gi¶m 8 lÇn khi biªn ®é gi¶m 2 lÇn vµ tÇn sè t¨ng 2 lÇn.
C. gi¶m 16 lÇn khi tÇn sè t¨ng 3 lÇn vµ biªn ®é gi¶m 9 lÇn.
D. gi¶m lÇn khi tÇn sè dao ®éng t¨ng 5 lÇn vµ biªn ®é dao ®éng gi¶m 3 l
4. Mét vËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng ®iÒu hßa, cïng ph¬ng, cïng tÇn ph¬ng
tr×nh: x
1
= 3sin(4
t +
2
3
) (cm) ; x
2
= 3sin4
t (cm). Dao ®éng tæng hîp cña vËt
ph¬ng tr×nh
A. x = 3 sin(4
t +
3
) (cm)
B. x = 3sin(4
t +
2
3
) (cm)
C. 3sin(4
t +
6
) (cm)
D. 3sin(4
t -
6
) (cm)
5. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai?
A. Dao ®éng t¾t dÇn lµ dao ®éng cã biªn ®é gi¶m dÇn theo thêi gian.
…………………………………………………………………………………………………………………1
30 đề thi thử Tốt Nghiệp THPT năm 2009 các trường môn vật lý (16 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề thi thử Tốt Nghiệp THPT năm 2009 các trường môn vật lý (16 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
30 đề thi thử Tốt Nghiệp THPT năm 2009 các trường môn vật lý (16 9 10 897