Ktl-icon-tai-lieu

300 câu hỏi TN Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi nguyenthangxhh
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo?
a.

1860

b.

1862

c.

1863

d.

1883

Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo?
a.

1865

b.

1866

c.

1868

d.

1870

Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ?
a.

1895

b.

1896

c.

1898

d.

1901

Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu?
a.

5 naêm

b.

6 naêm

c.

7 naêm

d.

10 naêm

Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo?
a.

1904

b.

1905

c.

1906

d.

1908

Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai?
a.

Vöông Thuùc Quí

b.

Nguyeãn Sinh Saéc

c.

Traàn Thaân

Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo?

Trang 114

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

a.

9/1905

b.

9/1906

c.

9/1907

d.

9/1908

Nguyeãn Taát Thaønh truùng tuyeån vaøo tröôøng Quoác hoïc Hueá naêm hoïc naøo?
a.

Naêm hoïc 1905-1906

b.

Naêm hoïc 1907-1908

c.

Naêm hoïc 1995-1910

Nguyeãn Taát Thaønh laàn ñaàu tieân ñöôïc nghe khaåu hieäu TÖÏ DO-BÌNH ÑAÚNG-BAÙC AÙI cuûa Phaùp
vaøo naêm naøo?
a.

9/1903

b.

9/1904

c.

9/1905

Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ tham döï cuoäc bieåu tình choáng thueá cuûa noâng daân tænh Thöøa Thieân vaøo
thôøi gian naøo?
a.

5/1905

b.

5/1906

c.

5/1908

Nguyeãn Taát Thaønh ñaõ döøng chaân ôû Phan Thieát vaøo naêm naøo?
a.

9/1908

b.

9/1909

c.

9/1910

Tröôøng Duïc Thanh ôû Phan Thieát ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm naøo?
a.

1905

b.

1906

c.

1907

Nguyeãn Taát Thaønh daïy hoïc ôû tröôøng Duïc Thanh thôøi gian naøo?
a.

9/1910 ñeán 2/1911

b.

9/1910 ñeán 3/1911

c.

9/1910 ñeán 4/1911

Nguyeãn Taát Thaønh tìm ñeán haõng Naêm Sao ñang caäp beán Nhaø Roàng Saøi Goøn ñeå laáy haøng vaø
ñoùn khaùch di Maùc-xaây khi naøo?
a.

1/6/1911

b.

2/6/1911
Trang 115

15.

16.

17.

18.

19.

20.

c.

4/6/1911

d.

5/6/1911

Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc taïi beán caûng Nhaø roàng Saøi Goøn ñi sang Phaùp
vaøo thôøi gian naøo?
a.

2/6/1911

b.

4/6/1911

c.

5/6/1911

Nguyeãn Taát Thaønh luùc ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc bao nhieâu tuoåi?
a.

19 tuoåi

b.

20 tuoåi

c.

21 tuoåi

Nguyeãn Taát Thaønh –Nguyeãn Aùi Quoác nhaéc laïi: “Khi toâi ñoä 13 tuoåi, laàn ñaàu tieân toâi ñöôïc nghe
ba chöõ Phaùp: Töï do, bình ñaúng, baùc aùi … vaø töø thuôû aáy, toâi raát muoán laøm quen vôùi neàn vaên
minh Phaùp, muoán tìm xem nhöõng gì aån sau nhöõng töø aáy” vaøo naêm...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM TÖ TÖÔÛNG HOÀ CHÍ MINH
1. Thaân phuï Hoà Chí Minh laø Nguyeãn Sinh Saéc. oâng sinh naêm naøo?
a. 1860
b. 1862
c. 1863
d. 1883
2. Thaân maãu Hoà Chí Minh laø baø Hoaøng Thò Loan. Baø sinh naêm naøo?
a. 1865
b. 1866
c. 1868
d. 1870
3. Nguyeãn Sinh Cung (Hoà Chí Minh) ñeán Hueá laàn thöù nhaát vaøo naêm naøo ?
a. 1895
b. 1896
c. 1898
d. 1901
4. Ñeán Hueá laàn thöù nhaát, Hoà Chí Minh ôû ñoù thôøi gian bao laâu?
a. 5 naêm
b. 6 naêm
c. 7 naêm
d. 10 naêm
5. Nguyeãn Taát Thaønh ñeán Hueá laàn thöù 2 naêm naøo?
a. 1904
b. 1905
c. 1906
d. 1908
6. Ngöôøi thaày giaùo ñaàu tieân cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø ai?
a. Vöông Thuùc Quí
b. Nguyeãn Sinh Saéc
c. Traàn Thaân
7. Nguyeãn Taát Thaønh vaøo hoïc tröôøng Phaùp-Vieät Ñoâng Ba vaøo naêm naøo?
Trang 114
300 câu hỏi TN Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu hỏi TN Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: nguyenthangxhh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
300 câu hỏi TN Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 147