Ktl-icon-tai-lieu

33 dạng Toán khảo sát hàm số

Được đăng lên bởi duc-pho
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1717 lần   |   Lượt tải: 21 lần
Chuyªn ®Ò luyÖn thi ®¹i häc-phÇn i: kh¶o s¸t hµm Năm hc: 2010- 2011
Cách hc tt môn
Toán là phi làm nhiu , bên cnh ñó
,d ( hehe...a )
Tra
ng1/10-LTðH-2010
Baøi taäp
L
L
U
U
Y
Y
N
N
T
T
H
H
I
I
ð
ð
I
I
H
H
C
C
C
C
H
H
U
U
Y
Y
Ê
Ê
N
N
ð
ð
:
:
K
K
H
H
O
O
S
S
Á
Á
T
T
H
H
À
À
M
M
S
S
mGood luckdn
huù yù:: Caùc baïn caàn naém vöõng kieán thöùc KSHS , cuøng keát hôïp vôùi caùc daïng Baøi Toaùn döôùi ñaây th
ì
khaû naúng cuûa baïn giaûi quyeát phaàn KSHS trong ñeà thi Ñaïi Hoïc raát deå daøng (Hehe... a )vaø ñieàu quan
troïng laø caùc baïn caàn phaûi nhôù kó caùc daïng ñeå traùnh söï nhaàm laãn giöõa daïng naøy vôùi daïng khaùc nheù , neáu k
thì …..... y
yy
y
BA CÔNG THC TÍNH NHANH ðẠO HÀM
CA HÀM S HU T
+
( )
2
'
dcx
bcad
y
dcx
bax
y
+
=
+
+
=
+
( )
( )
2
22
2
'
edx
cdbeaexadx
y
edx
cbxax
y
+
++
=
+
++
=
+
2
22
2
2
12211221
2
1221
22
2
2
11
2
1
)(
)(2)(
'
cxbxa
cbcbxcacaxbaba
y
cxbxa
cxbxa
y
++
++
=
++
++
=
CHUYÊN ðỀ: CÁC CÂU HI TH HAI TRONG
ðỀ THI KHO SÁT HÀM S LTðH
Dng 1: Cho hàm s y = f(x) có cha tham s m. ðịnh m
ñể hàm s ñồng biến trên ?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðể hàm s ñ
ng biến trên
thì
' 0y x
0
0
a >
∆ ≤
Dng 2: Cho hàm s y = f(x) cha tham s m. ðịnh m
ñể hàm s nghch biến trên ?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðể hàm s ñ
ng biến trên
thì
' 0y x
0
0
a <
∆ ≤
Dng 3: Cho
hàm s y = f(x) có cha tham s m. ðịnh m
ñể ñồ th hàm s có cc tr?
Phương pháp:
TXð: D =
Ta có: y’ = ax
2
+ bx + c
ðồ th
m s cc tr khi phương trình y’ = 0 có 2
nghim phân bit và y’ ñổi du khi x ñi qua hai nghim ñó
0
0
a
∆ >
C
www.VNMATH.com
33 dạng Toán khảo sát hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
33 dạng Toán khảo sát hàm số - Người đăng: duc-pho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
33 dạng Toán khảo sát hàm số 9 10 342