Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi về môn giáo dục học

Được đăng lên bởi Cầm Bùi Thanh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1; Nêu khái niệm giáo dục theo nghĩa
rộng? Quá trình đó bao gồm quá trình bộ
phận nào? Nêu chức năng trội của từng bộ
phận đó?

Giáo dục( theo nghĩa rộng) là một quá trình tổng
thể bao gồm các hoạt động dạy học, giáo dục
phát triển và trau dồi học vấn đó là quá trình có
mục đích có kế hoạch dựa trên cơ sở khoa học
giáo dục do các nhà giáo dục tiến hành nhằm
đào tạo quân nhân đáp ứng được các yêu cầu của
hoạt động quân sự.
*bản chất là sự truyền thụ và lĩnh hội kinh
nghiệm lịch sử xã hội
Giáo dục bao gồm các quá trình bộ phận sau:
-Hoạt động dạy học của người dạy
-Giáo dục phát triển

• -Trau dồi học vấn của người học
Chức năng trội của các bộ phận:
hoạt động dạy học của người dạy: Truyền thụ kiến
thức để hình thành nhân cách nghề nghiệp trong mỗi
quân nhân(người học) -> Trang bị kiến thức, k năng,
k xảo, phẩm chất dạo dức nghề nghiệp.
Quá trình giáo dục phát triển là sự tác động có
mục đích hướng vào hoàn thiện chức năng trí
tuệ và thể chất của quân nhân phù hợp với đặc
điểm của hoạt động quân sự.
Trau dồi kiến thức(học vấn): kết quả lĩnh hội và
tự hoàn thiện các kỹ năng kỹ xảo
Câu 2: Tại sao nói trong xã hội có giai cấp thì
giáo dục luôn mang tính giai cấp? tính giai
cấp trong giáo dục thường được thể hiện như
thế nào?
Trong xã hội giai cấp,giáo dục được sử dụng
như một công cụ của giai cấp chính quyền để
duy trì lợi ích của mình thông qua mục đích,nội
dung và phương pháp giáo dục.
Giáo dục là công cụ quan trọng của giai cấp, của
xã hội để duy trì trật tự kỷ cương của đất nước.
giáo dục có thể truyền bá hệ tư tưởng giai cấp,
lối sống xã hội.giáo dục truyền thống văn hóa
của dân tộc. Giáo dục làm cho xã hội trở nên
thuần nhất, công bằng, văn minh. Bản thân khái
niệm giáo dục đã bao hàm tính mục đích rõ nét.
-nội dung :
+hướng dẫn các thế hệ, hướng dẫn cả xã hội đi
tới một nền văn minh. Giáo dục làm cho mỗi
con người có ích cho xã hội.
+truyền bá hệ tư tưởng,của giai cấp,đó là giáo
dục
Câu 3: Nêu những dặc trưng cơ bản của quá
trình sư phạm quân sự? Phân tích làm rõ đặc
trưng thứ 2?
Có 3 đặc trưng cơ bản của quá trình sư phạm qs:
Quá trình sư phạm là quá trình có mục đích
trong điều kiện của một tổ chức quân sự chặt
chẽ
Quá trình SP là quá trình truyền thụ và lĩnh hội
các khía niệm xã hội lịch sử, kinh nghiệm hoạt
động quân sự.
Quá trình SP là quá trình chuẩn bị con người
cho hoạt động quân sự
Phân tích làm rõ chức năng thứ 2
Quá trình truyền thụ là của người dạy và lĩnh hội
là của người học
Hai quá trình này có mối quan hệ hữu cơ chặt
chẽ
Kinh nghiệm x...
Câu 1; u khái niệm giáo dục theo nghĩa
rộng? Quá trình đó bao gồm quá trình bộ
phận nào? u chức năng trội của từng bộ
phận đó?
Giáo dục( theo nghĩa rộng) là một quá trình tổng
thể bao gồm các hoạt động dạy học, giáo dục
phát triển trau dồi học vấn đó quá trình
mục đích kế hoạch dựa trên sở khoa học
giáo dục do các nhà giáo dục tiến hành nhằm
đào tạo quân nhân đáp ứng được các yêu cầu của
hoạt động quân sự.
*bản chất s truyền thụ lĩnh hội kinh
nghiệm lịch sử xã hội
Giáo dục bao gồm các quá trình bộ phận sau:
-Hoạt động dạy học của người dạy
-Giáo dục phát triển
-Trau dồi học vấn của người học
Chức năng trội của các bộ phận:
hoạt động dạy học của người dạy: Truyền thụ kiến
thức để hình thành nhân cách nghề nghiệp trong mỗi
quân nhân(người học) -> Trang bị kiến thức, k năng,
k xảo, phẩm chất dạo dức nghề nghiệp.
Quá trình giáo dục phát triển sự tác động
mục đích hướng vào hoàn thiện chức năng trí
tuệ thể chất của quân nhân phù hợp với đặc
điểm của hoạt động quân sự.
Trau dồi kiến thức(học vấn): kết quả lĩnh hội
tự hoàn thiện các kỹ năng kỹ xảo
Câu 2: Tại sao nói trong xã hội có giai cấp thì
giáo dục luôn mang tính giai cấp? tính giai
cấp trong giáo dục thường được thể hiện như
thế nào?
Trong hội giai cấp,giáo dục được sử dụng
như một công c của giai cấp chính quyền để
duy trì lợi ích của mình thông qua mục đích,nội
dung và phương pháp giáo dục.
Giáo dục là công cụ quan trọng của giai cấp, của
hội để duy trì trật tự kỷ cương của đất nước.
giáo dục thể truyền bá hệ tưởng giai cấp,
lối sống hội.giáo dục truyền thống văn hóa
của dân tộc. Giáo dục làm cho hội trở nên
thuần nhất, công bằng, văn minh. Bản thân khái
niệm giáo dục đã bao hàm tính mục đích rõ nét.
-nội dung :
+hướng dẫn các thế hệ, hướng dẫn cả hội đi
tới một nền văn minh. Giáo dục làm cho mỗi
con người có ích cho xã hội.
+truyền hệ tưởng,của giai cấp,đó giáo
dục
Câu 3: Nêu những dặc trưng bản của quá
trình sư phạm quân sự? Phân tích làm rõ đặc
trưng thứ 2?
Có 3 đặc trưng cơ bản của quá trình sư phạm qs:
Quá trình phạm quá trình mục đích
trong điều kiện của một tổ chức quân sự chặt
chẽ
Quá trình SP quá trình truyền thụ lĩnh hội
các khía niệm hội lịch sử, kinh nghiệm hoạt
động quân sự.
Quá trình SP quá trình chuẩn bị con người
cho hoạt động quân sự
Phân tích làm rõ chức năng thứ 2
Quá trình truyền thụ là của người dạy và lĩnh hội
là của người học
Hai quá trình này mối quan hệ hữu chặt
chẽ
Kinh nghiệm hội lịch sử toàn bộ hệ thống
tri thức mà loài người tích lũy được
các kinh nghiệm này tồn tai biến dạng:
+ tồn tại nằm trên nguyên lý, lý thuyết
+ Tồn tại trong thế giới đồ vật: tranh phong cảnh
trong các thời kỳ
+ Tồn tại ở các thói quen, tập quán truyền thống
Kinh nghiệm hoạt động quân sự: nghệ thuật
quân sự, bày binh bố trận
Đặc trưng này phản ánh mối quan hệ bản chất
quyết định sự tồn tại vận động của quá trình
phạm
Câu 4: Hãy nêu tính quy luật của quá trình
phạm quân sự trong nhà trường quân sự?
phân tích quy luật thứ 3?
Các quy luật:
Tính quy định của hội đối với quá trình
phạm quân sự
Tính quy định thực tiễn của HĐQS đối với quá
trình sư phạm
Quy luật thống nhất biện chứng giữa hoạt động
truyền thụ và hoạt động lĩnh hội
Quy luật về sự thống nhất giữa quá trình dạy
học và quá trình giáo dục
Phân tích quy luật 3:
Truyền thụ hoạt động của nhà giáo dục nhằm
trang bị cho người học những kỹ năng, kỹ xảo
nghề nghiệp và các phẩm chất nhân cách
Lĩnh hội hoạt động của người học nhằm để
tiếp thu các tri thức, kỹ năng lỹ xảo
truyền thụ lĩnh hội hai mặt của một quá
trình thống nhất
Thể hiện mối quan hệ biện chứng tác động qua
lại lẫn nhau
Câu 5:Bản chất của quá trình dạy học?
Chứng minh tính độc đáo của hoạt động nhân
thức?Ý nghĩa thực tiễn?
Trả lời:Bản chất của QTDH la quá trình nhận
thức độc đáo tính chất nghiên cứu của người
học được tổ chức trong điều kiên phạm nhất
định ,dưới sự chỉ đạo của người dạy
Tính độc đáo:khác biệt của người học so với
hoạt động nhận thức của nhà khoa học,hay của
loài người nói chung:
Nhà khoa học Người học
-hoạt động tìm tòi
khám phá chân
mới,chưa từng
trong lich sử nhân
loại
-trải qua quá trình
quanh co ,phức tạp
kéo dài,thậm chí
thử và sai
-ko trải qua các
khâu chuẩn bị tâm
ôn tập củng
cố,ktra…
-là hoạt động độc
lập ,ít quan tâm tới
yếu tố giaos dục
-lĩnh hội các tri thức
chân lý đã có sẵn
-diễn ra ở điều kiện sư
phajmthuaan j lợi ,có
tài liệu nghiên cứu,có
thầy hướng dẫn,cách
tiếp cận ,pp giải quyết
nc
-phải trải qua tất cả
các khâu
YN:thông qua lĩnh hội tri thức khoa học,hình
thành nên thế giới quan niềm tin phẩm chất nhân
cách phù hợp với những yêu cầu xh,yêu cầu của
nghề nghiệp chuyên môn hđqs…đồng thời đề
cao vai trò chỉ đạo của người giáo viên
Câu 6:Dựa vào bản chất của QTDH ,hãy làm
tính tích cực ,tính độc lập nhận thức? Ý
nghĩa thực tiễn?
Trả lời:
Tính tích cực:Trong QTDH sự phối hợp
chặt chẽ giữa người dạy và người học nhằm hình
thành những kiến thức ,kĩ năng,kĩ xảo các
phẩm chất nhân cách của người học->tác động
trở lại người dạy-> nâng cao trình độ chuyên
môn,củng cố tri thức,khả năng truyền thụ kiến
thức-> có mối quan hệ biên chứng thống nhất
Tính độc lập:QTDH qt nhận thức tính chất
nghiên cứu không mang tính chất độc lập không
ai có thể làm thay được
Câu 7:Nêu các nguyên tắc dạy học trong
quân đội? các nguyên tắc dạy học có vai trò gi
trong qtdh?
Trả lời:Có 7 nguyên tắc
-thống nhất giữa tính tư tưởng va khoa học
- thống nhất giữa tính lý thuyết và thực tiễn
- thống nhất giữa chỉ đạo của người dạy t
chỉ đạo của người học
- thống nhất giữa cái cụ thể và cái trừu tượng
- thống nhất giữa tính bền vững của kiến thức
tính sáng tạo mềm dẻo của tư duy
- thống nhất giữa yêu càu cao khả năng lĩnh
hội của người học
- thống nhất giữa cá nhân và tập thể
*Vai trò chỉ đạo của nguyên tắc:
vai trò to lớn trong việc chỉ đạo phương
hướng, nội dung, tổ chức tiến trình daỵ và học.là
căn cứ để người dạy tiến hành hoạt động truyền
thụ và người học tiến hành hoat động lĩnh hội tri
thức
YN:Các NT 1 thể thống nhất ko thể tách
rời,trong xây dựng phương hướng ,nội dung ,tổ
chức lấy NT làm cơ sở
Câu 8:Phân tích nội dung NT thống nhất
giữa tính tưởng va khoa học trong dạy
học?ý nghia khi dạy và học ở hvktqs?
Nội dung:phản ánh xu hướng chính trị tưởng
trong dạy học,là sự thể hiện phụ thuộc tính
quy luật của mục tiêu nhiệm vụ nội dung dạy
học vào hệ thống tưởng mac lênin,và quan
điểm đường lối của Đảng về giáo dục.
Yêu cầu:-Truyền đạt lĩnh hội kiến thức khoa học
phải dựa trên sở nền tảng chủ nghĩa mac
leenin,quan điểm đường lối của Đảng
-Hướng tới mục tiêu xây dựng con người mới
tới thế giới quan khoa học
-Nội dung dạy học phải đảm bảo tính khoa học
cơ bản hiện đại thiết thực
YN:Chỉ đạo công tác dạy học o hvktqs đi
phát triển đúng hướng
Câu 9: Phân tích nguyên tắc thống nhất giữa
lý luận và thực tiễn? làm thế nào để thực hiện
tốt nguyên tắc này?
Trình bày:
Nguyên tắc này đc xuất fat t quan điểm Mác-
Lenin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn.
thực tiễn toàn bộ hoạt động đời sống của con
người, nguồn gốc động lực của nhận thức,
hiểu biết của con người còn đc khái quát hóa
trong khoa học.
Lý luận và thực tiễn là hai mặt của nhận thức, do
vậy bảo đảm mối liên hệ chặt chẽ giữa chúng.
yêu cầu:
nội dung dạy học phản ánh đc những tiến bộ của
dạy học.
phải phù hợp với nhiệm vụ của người học. phải
bảo đảm sự cân đối thuyết với sự hình thành
kỹ năng kỹ xảo.
khắc phục lối giáo điều kinh viện xa rời thực tế,
thực tiễn chiến đấu.
câu 10: Phương pháp dạy học là gì? Đặc điểm
phương pháp dạy học trong quân đội?
trình bày:
* phương pháp dạy học là: tổng hợp các cách
thức thao tác, biện pháp phối hợp thống nhất
giữa người dạy và người học nhằm thực hiện các
mục tiêu nhiệm vụ của quá trình dạy học.
đặc điểm của phương pháp:
phương pháp dạy học sự tổng hợp các cách
thức dạy và cách thức học.
đối tg tác động của phương pháp dạy học nội
dung dạy học quá trình nhận thức của người
học.
phương pháp dạy học quan hệ chặt chẽ với các
nhân tố khác của quá trình dạy học, đặc biệt
mục tiêu, nội dung, phương tiện hình thức tổ
chức dạy học.
phương pháp dạy học bậc đại học tiếp cận với
phương pháp nghiên cứu khoa học.
50 câu hỏi về môn giáo dục học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi về môn giáo dục học - Người đăng: Cầm Bùi Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
50 câu hỏi về môn giáo dục học 9 10 244