Ktl-icon-tai-lieu

6 bài lý luận chính trị

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
6 bài lý luận chính tri

Bài 1
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim
chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua
"Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ” trong đó khẳng định: “Đảng
lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho hành động". Đây là kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực ti ễn
lịch sử của Đảng và của cách mạng Việt Nam trong suốt quá trình cách mạng t ừ
khi thành lập Đảng đến nay. Đó là một quyết định có tầm l ịch sử quan tr ọng thể
hiện bước tiến trong tư duy lý luận của Đảng ta.
Hơn 70 năm qua, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân
tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tổng kết 15 năm đổi mới ở n ước ta,
Đảng đã rút ra những bài học kinh nghiệm chủ yếu, trong đó bài học hàng đầu là
phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ thực tiễn phong phú và những thành tựu to lớn đã đạt được, Đại hội đ ại
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định: “ Đảng và nhân dân ta quyết tâm
xây dựng đất nước Việt Nam theo con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng c ủa
chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".
Vì vậy, việc nghiên cứu, học tập để nắm vững, biết vận dụng sáng tạo và phát
triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và trách nhiệm hàng
đầu của mỗi cán bộ, đoàn viên và thanh niên Việt Nam.
Câu hỏi 1: Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?
Trả lời:
a. C.Mác và Ph.Ăngghen đã xây dựng nên học thuyết cách mạng, khoa
học và nhân đạo.
Trong quá trình phát triển của lịch sử xã hội loài người, quần chúng lao đ ộng
luôn luôn ước mơ, mong muốn được sống trong một xã hội bình đẳng, công bằng,
có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Vì vậy, họ liên tục đấu tranh để thực hi ện ước
mơ, khát vọng đó. Nhiều tư tưởng tiến bộ và nhân đạo đã hình thành và phát tri ển
để dẫn dắt cuộc đấu tranh của quần chúng.
Đến giữa thế kỷ XIX, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân
lao động chống lại sự áp bức bóc lột của giai cấp tư sản phát triển mạnh mẽ, đòi
hỏi có một lý luận khoa học hướng dẫn. Chủ nghĩa Mác ra đời đã đáp ứng đòi h ỏi
cấp bách đó.
C.Mác (1818-1883) và Ph.Ăngghen (1820-1895) đã kế thừa có phê phán những
thành tựu khoa học và những giá trị tư tưởng của nhân loại đạt đ ược tr ước đó,

bằng lao động khoa học và sáng tạo hai ông đã phân tích xã hội tư bản, tổng k ết
thực ...
6 bài lu n chính tri
6 bài lý luận chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
6 bài lý luận chính trị - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
6 bài lý luận chính trị 9 10 139