Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (15).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 173 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 14
I. PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH ( 32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, có R = 100Ω, C =

5.10  5

(F), L =


dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos(100πt) (A). Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là:


A. u = 200cos (100πt )V
B. u = 200sin (100πt +
)V
4
4
3

C. u = 200 2 cos(100πt +
)V
D. u =200 2 cos(100πt +
)V
4
4

Câu 2: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: x1 = 4cos(  t +
)cm,
4
3
x2 = 4 cos (  t +
)cm Phương trình dao động tổng hợp của chúng là:
4


A. x = 4 2 cos (  t ) (cm)
B. x = 4 2 cos (  t +
) (cm)
2
2


C. x = 4 cos (  t ) (cm)
D. x = 4 cos (  t +
) (cm)
2
2

3



(H) Cường độ

131

Câu 3: Chất phóng xạ 53 Icó chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Ban đầu có 1gam chất thì sau một ngày đêm còn lại:
A. 0,78g
B. 0,69 g
C. 0,87 g
D. 0,92 g
Câu 4: Trong một môi trường có một sóng tần số 50Hz lan truyền với tốc độ 160 m/s hai điểm gần nhau nhất trên
cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau là


thì cách nhau một khoảng bằng:
4

A. 0,4 cm
B. 80 cm
C. 40 m
D. 40 cm
Câu 5: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 3m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là:
A. 0,45 μm
B. 0,36 μm
C. 0,5 μm
D. 0,4 μm
Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí x = 10cm vật có vận tốc 20 3cm / s . Chu
kì dao động của vật là:
A. 0,5s
B. 0,1s
C. 1s
D. 5s
Câu 7: Sóng cơ khi truyền từ môi trường vật chất này sang môi trường vật chất khác thì đại lượng nào sau đây
không đổi theo thời gian:
A. Vận tốc
B. Năng lượng
C. Tần số
D. Bước sóng
Câu 8: Tần số dao động riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào?
A. f 

1
2

L
C

B. f 

1
2 LC

C. f  2

L
C

D. f  2 LC

Câu 9: Cho bước sóng vạch thứ hai trong dãy Banmer là 0,487m, c = 3.108m/s, h = 6,625.10-34Js, e = 1,6.10-19C.
Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4). Điều này xảy ra là do
A. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55eV.
B. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55eV.
C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85eV.
D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85eV.
Câu 10: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U 0 cos
 t. Công suất đạt giá trị cực đại khi:
A. RLC = ω2
B. R.ω2 = LC
C. ω2 LC = R
D. ω2 LC = 1
Câu 11: Khi làm thí nghiệm giao thoa vớ...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 14
I. PHÇN CHUNG CHO TÊT C¶ THÝ SINH ( 32 c©u tõ c©u 1 ®Õn c©u 32)
Câu 1: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, R = 100Ω, C =
5
10.5
(F), L =
3
(H) Cường độ
dòng điện qua mạch có dạng: i = 2cos(100πt) (A). Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là:
A. u = 200cos (100πt -
4
)V B. u = 200sin (100πt +
4
) V
C. u = 200
2
cos(100πt +
4
3
)V D. u =200
2
cos(100πt +
4
) V
Câu 2: Có hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số như sau: x
1
= 4cos(
t +
4
)cm,
x
2
= 4 cos (
t +
4
3
)cm Phương trình dao động tổng hợp của chúng là:
A. x = 4
2
cos (
t -
2
) (cm) B. x = 4
2
cos (
t +
2
) (cm)
C. x = 4 cos (
t -
2
) (cm) D. x = 4 cos (
t +
2
) (cm)
Câu 3: Chất phóng xạ
131
53
Icó chu kì bán rã là 8 ngày đêm. Ban đầu có 1gam chất thì sau một ngày đêm còn lại:
A. 0,78g B. 0,69 g C. 0,87 g D. 0,92 g
Câu 4: Trong một môi trường một sóng tần số 50Hz lan truyền với tốc độ 160 m/s hai điểm gần nhau nhất trên
cùng phương truyền sóng dao động lệch pha nhau là
4
thì cách nhau một khoảng bằng:
A. 0,4 cm B. 80 cm C. 40 m D. 40 cm
Câu 5: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, khoảng cách giữa hai khe 2mm, khoảng cách từ hai khe đến
màn là 3m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 2,7mm. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc chiếu vào hai khe là:
A. 0,45 μm B. 0,36 μm C. 0,5 μm D. 0,4 μm
Câu 6: Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40cm. Khi vị trí x = 10cm vậtvận tốc
20 3 /cm s
. Chu
kì dao động của vật là:
A. 0,5s B. 0,1s C. 1s D. 5s
Câu 7: Sóng khi truyền từ môi trường vật chất này sang môi trường vật chất khác thì đại lượng nào sau đây
không đổi theo thời gian:
A. Vận tốc B. Năng lượng C. Tần số D. Bước sóng
Câu 8: Tần số dao động riêng của mạch LC xác định bởi công thức nào?
A.
B.
1
2
f
LC
C.
2
L
f
C
D.
2f LC
Câu 9: Cho bước sóng vạch thứ hai trong dãy Banmer 0,487m, c = 3.10
8
m/s, h = 6,625.10
-34
Js, e = 1,6.10
-19
C.
Trong nguyên tử hiđrô, electron chuyển từ quỹ đạo L (n = 2) lên quỹ đạo N (n = 4). Điều này xảy ra là do
A. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 2,55eV.
B. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 2,55eV.
C. nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng 0,85eV.
D. nguyên tử bức xạ phôtôn có năng lượng 0,85eV.
Câu 10: Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là u = U
0
cos
t. Công suất đạt giá trị cực đại khi:
A. RLC = ω
2
B. R.ω
2
= LC C. ω
2
LC = R D. ω
2
LC = 1
Câu 11: Khi làm thí nghiệm giao thoa với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu lục thì khoảng vân
giao thoa rộng nhất là đối với ánh sáng
A. màu lục. B. tím C. màu vàng. D. màu đỏ.
Câu 12: Một vật dao động điều hòa, câu khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc và gia tốc đều cực đại.
B. Khi vật qua vị trí biên động năng bằng thế năng.
C. Khi vật qua vị trí cân bằng nó có vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.
D. Khi vật qua vị trí biên vận tốc cực đại, gia tốc bằng 0.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (15).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (15).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (15).doc 9 10 445