Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (26).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 25
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Hai dao động điều hòa, cùng phương theo phương trình x 1 = 3cos20πt (cm) và
x2 = 4cos(20πt + π/2); với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai dao
động trên là
A. 5 Hz
B. 20π Hz
C. 10 Hz
D. 20 Hz
Câu 2: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kỳ T. Nếu cho con
lắc này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động của nó lúc này là
A. 4T
B. 2T
C. T/2
D. T
Câu 3: Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là A. biên độ không đổi B. cơ năng của dao
động không đổi
C. cơ năng của dao động giảm dần D. động năng của con lắc ở vị trí cân bằng
luôn không đổi
Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở mặt đất với chu kỳ T. Nếu đưa con lắc này lên Mặt
Trăng có gia tốc trọng trường bằng 1/6 gia tốc trọng trường ở mặt đất, coi độ dài dây treo con lắc
không thay đổi, thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc trên Mặt Trăng là
A. 6T B. T 6
C. T/ 6
D. π/2
Câu 5: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tốc độ của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại khi nó qua vị trí cân bằng
B. Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại ở vị trí biên
C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng
D. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí cân bằng
Câu 6: Cho một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối
lượng m, dao động điều hòa với biên độ A. Vào thời điểm động năng của con lắc bằng ba lần thế năng

của vật, độ lớn vận tốc được tính bằng biểu thức A. v  A
v A

k
2m

D. v  A

k
4m

B. v  A

k
8m

C.

3k
4m

Câu 7: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,4 m. Hai điểm gần nhau nhất trên một phương
truyền sóng, dao động lệch pha nhau góc π/2, cách nhau A. 0,10 m
B. 1,20 m
C. 0,15 m
D. 0,40 m
Câu 8: Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2πt + π/4) (cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4
m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền
sóng, cách nguồn sóng 10 cm là
A. u = 2cos(2πt + π/2) (cm)
B. u = 2cos(2πt - π/4)
(cm)
C. u = 2cos(2πt - 3π/4) (cm)
D. u = 2cos(2πt + 3π/4) (cm)
Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha
theo phương thẳng đứng. Xét điểm M trên mặt nước, cách đều hai điểm A và B. Biên độ dao động do
hai nguồn gây ra tại M đều là a. Biên độ dao động tổng hợp tại M là
A. a/2
...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 25
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH
Câu 1: Hai dao động điều hòa, cùng phương theo phương trình x
1
= 3cos20πt (cm) và
x
2
= 4cos(20πt + π/2); với x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tần số của dao động tổng hợp của hai dao
động trên là
A. 5 Hz B. 20π Hz C. 10 Hz D. 20 Hz
Câu 2: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kỳ T. Nếu cho con
lắc này dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì chu kỳ dao động của nó lúc này là
A. 4T B. 2T C. T/2 D. T
Câu 3: Dao động tắt dần của con lắc đơn có đặc điểm là A. biên độ không đổi B. cơ năng của dao
động không đổi C. cơ năng của dao động giảm dần D. động năng của con lắc ở vị trí cân bằng
luôn không đổi
Câu 4: Một con lắc đơn dao động điều hòa ở mặt đất với chu kỳ T. Nếu đưa con lắc này lên Mặt
Trăng có gia tốc trọng trường bằng 1/6 gia tốc trọng trường ở mặt đất, coi độ dài dây treo con lắc
không thay đổi, thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc trên Mặt Trăng là A. 6T B. T
6
C. T/
6
D. π/2
Câu 5: Khi nói về dao động điều hòa của con lắc lò xo nằm ngang, phát biểu nào sau đây sai?
A. Tốc độ của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại khi nó qua vị trí cân bằng
B. Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại ở vị trí biên
C. Lực đàn hồi tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn hướng về vị trí cân bằng
D. Gia tốc của vật dao động điều hòa có giá trị cực đại ở vị trí cân bằng
Câu 6: Cho một con lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng k và vật nhỏ có khối
lượng m, dao động điều hòa với biên độ A. Vào thời điểm động năng của con lắc bằng ba lần thế năng
của vật, độ lớn vận tốc được tính bằng biểu thức A.
m
k
Av
4
B.
m
k
Av
8
C.
m
k
Av
2
D.
m
k
Av
4
3
Câu 7: Một sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 0,4 m. Hai điểm gần nhau nhất trên một phương
truyền sóng, dao động lệch pha nhau góc π/2, cách nhau A. 0,10 m B. 1,20 m C. 0,15 m
D. 0,40 m
Câu 8: Nguồn sóng có phương trình u = 2cos(2πt + π/4) (cm). Biết sóng lan truyền với bước sóng 0,4
m. Coi biên độ sóng không đổi. Phương trình dao động của sóng tại điểm nằm trên phương truyền
sóng, cách nguồn sóng 10 cm là A. u = 2cos(2πt + π/2) (cm) B. u = 2cos(2πt - π/4)
(cm)
C. u = 2cos(2πt - 3π/4) (cm) D. u = 2cos(2πt + 3π/4) (cm)
Câu 9: Tại hai điểm A và B trên mặt nước nằm ngang có hai nguồn sóng kết hợp dao động đồng pha
theo phương thẳng đứng. Xét điểm M trên mặt nước, cách đều hai điểm A và B. Biên độ dao động do
hai nguồn gây ra tại M đều là a. Biên độ dao động tổng hợp tại M là A. a/2 B. 0 C.
2a D. a
Câu 10: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi với hai điểm A, B trên dây là các nút sóng thì
chiều dài AB sẽ A. bằng một phần tư bước sóng B. bằng một bước sóng
C. luôn bằng số nguyên lẻ của phần tư bước sóng D. bằng số nguyên lần nửa bước sóng
Câu 11: Một đoạn mạch RLC xác định gồm cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L, tụ điện có điện dung
C và điện trở thuần R mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp = U
0
cosωt có U
0
không đổi,
còn ω thay đổi được. Thay đổi ω đến giá trị ω
0
thì hệ số công suất của đoạn mạch cực đại. Tần số góc
ω
0
bằng
A.
L
C
B. 1/
LC
C.
LC
D.
C
L
Câu 12: Một đoạn mạch RLC nối tiếp gồm biến trở R
x
, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π H và tụ
điện có điện dung 10
-4
/π F. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200cos100πt (V). Để cường độ
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (26).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (26).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (26).doc 9 10 491