Ktl-icon-tai-lieu

73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (49).doc

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 48
I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (32 c©u)
C©u 1: Trong mét dao ®éng ®iÒu hßa
A. Biªn ®é lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña li ®é
B. TÇn sè phô thuéc vµo li ®é
C. Li ®é lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña biªn ®é
D. Li ®é kh«ng thay ®æi
C©u 2: Víi mét cuén c¶m cã ®é tù c¶m L vµ mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C. TÇn sè dßng ®iÖn xoay chiÒu
t¨ng th×:
A. dung kh¸ng ZC t¨ng vµ c¶m kh¸ng Z L gi¶m.
B. dung kh¸ng ZC vµ c¶m kh¸ng ZL ®Òu t¨ng.
C. c¶m kh¸ng ZL t¨ng bao nhiªu, dung kh¸ng ZC gi¶m ®óng bÊy nhiªu.
D. dung kh¸ng ZC gi¶m vµ c¶m kh¸ng ZL t¨ng.
C©u 3: §éng c¬ nµo sau ®©y lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha:
A. M¸y ®Ëp bét, m¸y xay x¸t
B. Bµn lµ ®iÖn
C. M¸y b¬m níc dïng trong gia ®×nh
D. Qu¹t ®iÖn
C©u 4: §Æt vµo 2 b¶n cña mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C =

1
.10  3 F mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u =
4


) (V) ,th× dßng ®iÖn xoay chiÒu qua tô cã biÓu thøc:
6
2

A. i 5 2 cos(100t  ) (A)
B. i 5 2 cos(100t  ) (A )
3
6

2
C. i 5 2 cos(100t  )( A)
D. i 5 cos(100t  ) (A)
6
3

200

2

cos (100 t 

C©u 5: Chu k× của con lắc đơn kh«ng phụ thuộc vào
A. Chiều dài d©y treo
B. Vị trÝ đặt con lắc
C. Tất cả c¸c yếu tố trªn
D. Khối lượng của vật nặng
C©u 6: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng 150N/m vµ cã n¨ng lîng dao ®éng lµ 0,12J. Biªn ®é dao ®éng
cña nã lµ:
A. 0,4 m;
B. 4 mm;
C. 0,04 m;
D. 2 cm.
C©u 7: trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X, người ta phải hết sức tr¸nh t¸c dụng nào dưới
đây của tia X?
A. khả năng đâm xuyên.
B. Làm đen kÝnh ảnh.
C. Hủy diệt tế bào.
D. Làm phát quanh một số chất.
C©u 8: . Bøc x¹ cã bíc sãng trong kho¶ng tõ 10-9m ®Õn 10-7m thuéc lo¹i nµo trong c¸c sãng nªu díi
®©y.
A. tia tö ngo¹i.
B. tia hång ngo¹i. C. ¸nh s¸ng nh×n thÊy.
D. tia R¬nghen.
C©u 9: Hai ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, cã ph¬ng tr×nh: x1=4cos(t+/4)cm vµ x2=4cos(t-/4)cm.
Biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ:
A. 4 2 cm
B. 4cm
C. 8cm
D. 6.92cm
C©u 10: Trong lß ph¶n øng h¹t nh©n cña nhà m¸y ®iÖn nguyªn tö hÖ sè nh©n n¬tron cã trÞ sè:
A. k>1;
B. k<1 ;
C. k = 1;
D. k 1
C©u 11: M¹ch dao ®éng L,C víi L = 1mH, ®iÖn dung cã gi¸ trÞ C=10pF. TÇn sè dao ®éng riªng cña
m¹ch lµ:
A. 1592.104 Hz
B. 15,92.104 Hz
C. 159,2.104 Hz
D. 1,592.104 Hz
C©u 12: Trong mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC, ®iÖn tÝch cña mét b¶n tô biÕn thiªn theo hµm sè
q = Q0 cos  t . Khi n¨ng lîng ®iÖn trêng b»ng n¨ng lîng tõ trêng th× ®iÖn tÝch cña c¸c b¶n tô cã ®é lín
lµ:
A.

Q0
2

B.

Q0
4

C.

Q0
8

D.

Q0
2

C©u 13: VËn tèc cña mét sãng ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s. Bíc sãng cña sãng nµy lµ 0,5m. KÕt luËn
nµo sau ®©y lµ ®...
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP SỐ 48
I. PhÇn chung cho tÊt c¶ thÝ sinh (32 c©u)
C©u 1: Trong mét dao ®éng ®iÒu hßa
A. Biªn ®é lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña li ®é B. TÇn sè phô thuéc vµo li ®é
C. Li ®é lµ gi¸ trÞ cùc ®¹i cña biªn ®é D. Li ®é kh«ng thay ®æi
C©u 2: Víi mét cuén c¶m ®é tù c¶m L vµ mét ®iÖn ®iÖn dung C. TÇn dßng ®iÖn xoay chiÒu
t¨ng th×:
A. dung kng Z
C
t¨ng cm kng Z
L
gim.
B. dung kh¸ng Z
C
vµ c¶m kh¸ng Z
L
®Òu t¨ng.
C. c¶m kh¸ng Z
L
t¨ng bao nhiªu, dung kh¸ng Z
C
gi¶m ®óng bÊy nhiªu.
D. dung kh¸ng Z
C
gi¶m vµ c¶m kh¸ng Z
L
t¨ng.
C©u 3: §éng c¬ nµo sau ®©y lµ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé ba pha:
A. M¸y ®Ëp bét, m¸y xay x¸t B. Bµn lµ ®iÖn
C. M¸y b¬m níc dïng trong gia ®×nh D. Qu¹t ®iÖn
C©u 4: §Æt vµo 2 b¶n cña mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung C =
F
3
10.
4
1
mét hiÖu ®iÖn thÕ xoay chiÒu u =
200
2
cos (100
6
t
) (V) ,th× dßng ®iÖn xoay chiÒu qua tô cã biÓu thøc:
A.
)
3
2
100cos(25
ti
(A) B.
)
6
100cos(25
ti
(A )
C.
))(
6
100cos(25 Ati
D.
)
3
2
100cos(5
ti
(A)
C©u 5: Chu k× ca con lc đơn kh«ng ph thuc vào
A. Chiu dài d©y treo B. V trÝ đặt con lc
C. Tt c c¸c yếu t trªn D. Khi lượng ca vt nng
C©u 6: Mét con l¾c lß xo cã ®é cøng 150N/m vµ cã n¨ng lîng dao ®éng lµ 0,12J. Biªn ®é dao ®éng
cña nã lµ:
A. 0,4 m; B. 4 mm; C. 0,04 m; D. 2 cm.
C©u 7: trong việc chiếu và chụp ảnh nội tạng bằng tia X, người ta phải hết sức tr¸nh t¸c dụng nào dưới
đây của tia X?
A. khả năng đâm xuyên. B. Làm đen kÝnh ảnh.
C. Hủy diệt tế bào. D. Làm phát quanh một số chất.
C©u 8: . Bøc cã bíc sãng trong kho¶ng 10
-9
m ®Õn 10
-7
m thuéc lo¹i nµo trong c¸c sãng nªu díi
®©y.
A. tia tö ngo¹i. B. tia hång ngo¹i. C. ¸nh s¸ng nh×n thÊy. D. tia R¬nghen.
C©u 9: Hai ®éng ®iÒu hoµ cïng ph¬ng, ph¬ng tr×nh: x
1
=4cos(t+/4)cm x
2
=4cos(t-/4)cm.
Biªn ®é dao ®éng tæng hîp lµ:
A. 4
2
cm B. 4cm C. 8cm D. 6.92cm
C©u 10: Trong lß ph¶n øng h¹t nh©n cña nh m¸y à ®iÖn nguyªn tö hÖ sè nh©n n¬tron cã trÞ sè:
A. k>1; B. k<1 ; C. k = 1; D. k
1
C©u 11: M¹ch dao ®éng L,C víi L = 1mH, ®iÖn dung gi¸ trÞ C=10pF. TÇn dao ®éng riªng cña
m¹ch lµ:
A. 1592.10
4
Hz B. 15,92.10
4
Hz C. 159,2.10
4
Hz D. 1,592.10
4
Hz
C©u 12: Trong mét m¹ch dao ®éng ®iÖn LC, ®iÖn tÝch cña mét b¶n biÕn thiªn theo hµm
q = Q
0
cos
t . Khi n¨ng lîng ®iÖn trêng b»ng n¨ng lîng trêng th× ®iÖn tÝch cña c¸c b¶n tô®é lín
lµ:
A.
2
0
Q
B.
4
0
Q
C.
8
0
Q
D.
2
0
Q
C©u 13: VËn tèc cña mét sãng ©m trong kh«ng khÝ lµ 340m/s. Bíc sãng cña sãng nµy lµ 0,5m. KÕt luËn
nµo sau ®©y lµ ®óng?
A. ¢m nµy lµ ©m nghe ®îc cã tÇn sè 170Hz. B. §©y sãng siªu ©m.
C. §©y lµ sãng h¹ ©m. D. ¢m nµy lµ ©m nghe ®îc cã tÇn sè 680Hz.
THPT-CVA 1
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (49).doc - Trang 2
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (49).doc - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
73 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT môn vật lý tuyển chọn hay nhất (49).doc 9 10 872