Ktl-icon-tai-lieu

§9. Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình Tuyến Tính

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 5143 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa

PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 24 tháng 1 năm 2005

§9. Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình
Tuyến Tính
27) Giải hệ phương trình tuyến tính

2x1 + x2 + x3 + x4 = 1



 x + 2x − x + 4x = 2
1
2
3
4

x1 + 7x2 − 4x3 + 11x4 = m



4x1 + 8x2 − 4x3 + 16x4 = m + 1
Giải: Lập ma trận các hệ số mở rộng A và dùng các phép biến đổi sơ cấp trên dòng để đưa ma
trận A về dạng bậc thang. Nhận xét rằng hệ ban đầu tương đương với hệ có ma trận các hệ số
mở rộng là ma trận bậc thang sau cùng. Cụ thể ta có


2
 1
A=
 1
4




1
1 1 1
1 2 −1 4 2
 d1 ↔d2  2 1

2 −1 4 2
1 1 1
 −−−−→ 


 1 7 −4 11 m

7 −4 11 m
8 −4 16 m + 1
4 8 −4 16 m + 1


1
2 −1
4 2
 d2 →2d2 +d3
0 −3
3 −7 −3
d2 →−2d1 +d2 
 −−−−−−→
−−
−−−−−→ 
 0
5 −3
7 m − 2  d3 ↔d2
d3 →−d1 +d3
d4 →−4d1 +d4
0
0
0
0 m−7



1
2 −1
4 2
1
2 −1
4 2
 0 −1
 d3 →−3d2 +d3  0 −1
3
−7
m
−
8
3
−7
m−8

 −−−−−−−→ 

 0 −3

3 −7 −3
0
0 −6 14 −3m + 21
0
0
0
0 m−7
0
0
0
0 m−7

• Nếu m = 7 thì hệ vô nghiệm
• Nếu m = 7 hệ tương đương với



1∗
2 −1
4 2
 0 −1∗
3 −7 m − 8 


 0

0 −6∗ 14 0
0
0
0
0 0
1






hệ có vô số nghiệm phụ thuộc một tham số là x4 . Ta có
7
x3 = x4 ,
3

x2 = 3x3 − 7x4 + 1 = 1

7
−5
x1 = 2 − 2x2 + x3 − 4x4 = x4 − 4x4 =
x4
3
3
Vậy, trong trường hợp này, nghiệm của hệ là

x1 = −5a



x = 1
2

x3 = 7a



x4 = 3a

(a ∈ R)

28) Giải hệ phương trình:

2x1 − x2 + x3 − 2x4 + 3x5 = 3



x + x − x − x + x = 1
1
2
3
4
5

3x1 + x2 + x3 − 3x4 + 4x5 = 6



5x1 + 2x3 − 5x4 + 7x5 = 9 − m
Giải: Lập ma trận các hệ số mở rộng




2 −1
1 −2 3 3
1
1 −1 −1 1 1
 1
 d1 ↔d2  2 −1

1 −1 −1 1 1
1 −2 3 3
 −−−−→ 

A=
 3


 3
1
1 −3 7 6
1
1 −3 7 6
5
0
2 −5 4 9 − m
5
0
2 −5 4 9 − m




1
1 −1 −1 1 1
1
1 −1 −1 1 1
 d2 →d2 −d3  0 −1 −1

0 −3
3
0 1 1
0 0 −1
d2 →−2d1 +d2 
 −−−−−−→ 

−−
−−−−−→ 

 0 −2

4
0 1 2
4
0 1 2
d3 →−3d1 +d3  0 −2
d4 →−5d1 +d4
0 −5
7
0 2 4−m
0 −5
7
0 2 4−m




1
1 −1 −1 1 1
1
1 −1 −1 1 1
 d4 →−2d3 +d4  0 −1 −1

0 −1 −1
0 0 −1
0 0 −1
d3 →−2d2 +d3 
 −−−−−−−→ 

−−
−−−−−→ 

 0

0
6
0 1 0
0
6
0 1 0
d4 =−5d2 +d4  0
0
0
0
0 0 9−m
0
0 12
0 2 9−m
• Nếu m = 9 thì hệ vô nghiệm.
• Nếu m = 9 thì hệ có dạng

1∗
1 −1 −1 1 1
 0 −1∗ −1
0 0 −1 


∗
 0
0 6
0 1 0 
0
0
0
0 0 0


rank A = rank A = 3 nên hệ có vô số nghiệm phụ thuộc 2 tham số là x4 , x5 , ta có
1
x3 = − x5
6
1
x2 = −x3 + 1 = x5 + 1
6
x1 = −x2 + x3 + x4 − x + 5 + 1
1
1
4
= − x5 − 1 − x5 + x4 − x5 + 1 = − x...
ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
Tài liệu ôn thi cao học năm 2005
Phiên bản đã chỉnh sửa
PGS TS Mỵ Vinh Quang
Ngày 24 tháng 1 năm 2005
§9. Giải Bài Tập V Hệ Phương Trình
Tuyến Tính
27) Giải hệ phương trình tuyến tính
2x
1
+ x
2
+ x
3
+ x
4
= 1
x
1
+ 2x
2
x
3
+ 4x
4
= 2
x
1
+ 7x
2
4x
3
+ 11x
4
= m
4x
1
+ 8x
2
4x
3
+ 16x
4
= m + 1
Giải: Lập ma trận các hệ số mở rộng A và dùng các phép biến đổi cấp trên dòng để đưa ma
trận A v dạng bậc thang. Nhận xét rằng hệ ban đầu tương đương với hệ ma trận các hệ số
mở rộng ma trận bậc thang sau cùng. Cụ thể ta
A =
2 1 1 1 1
1 2 1 4 2
1 7 4 11 m
4 8 4 16 m + 1
d
1
d
2
1 2 1 4 2
2 1 1 1 1
1 7 4 11 m
4 8 4 16 m + 1
d
2
→−2d
1
+d
2
d
3
→−d
1
+d
3
d
4
→−4d
1
+d
4
1 2 1 4 2
0 3 3 7 3
0 5 3 7 m 2
0 0 0 0 m 7
d
2
2d
2
+d
3
d
3
d
2
1 2 1 4 2
0 1 3 7 m 8
0 3 3 7 3
0 0 0 0 m 7
d
3
→−3d
2
+d
3
1 2 1 4 2
0 1 3 7 m 8
0 0 6 14 3m + 21
0 0 0 0 m 7
Nếu m = 7 thì hệ vô nghiệm
Nếu m = 7 hệ tương đương với
1
2 1 4 2
0 1
3 7 m 8
0 0 6
14 0
0 0 0 0 0
1
§9. Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình Tuyến Tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
§9. Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình Tuyến Tính - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
§9. Giải Bài Tập Về Hệ Phương Trình Tuyến Tính 9 10 556