Ktl-icon-tai-lieu

_De thi thu DH nam 2013_Lan 5 đại hoc sư phạm hà nội

Được đăng lên bởi thuong-hoai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN; khối A và khối A1, lần 5
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ THAM KHẢO

I. PHÂN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số y = x3 − 3mx 2 + 3(m 2 − 1) x − m3 + 1 , có đồ thị là (C), (với m là tham số).
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (C) khi m = 1.
b) Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (1) có cực đại, cực tiểu đồng thời khoảng cách từ điểm cực đại của
đồ thị đến gốc tọa độ bằng 2 10 .
Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình

160
1
2
−
− 2 (1 + cot x.cot 2 x ) = 0.
4
9
cos x sin x

Câu 3 (1,0 điểm). Tìm m để phương trình x ( 4 − x ) + m x 2 − 4 x + 5 + 2 = 0 có nghiệm x ∈  2;2 + 3  .
Câu 4 (1,0 điểm). Tính nguyên hàm I = ∫

x(3cot 2 2 x − cos 2 x) + sin x(cos x − x sin x)
dx.
2cos 4 x + 1

10
AB. Tam giác ACD
2
cân tại A có G là trọng tâm. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của CD và AB. Gọi (P) là mặt phẳng qua SA và
song song với GC. Biết rằng mặt phẳng (P) và mặt phẳng (SCJ) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD).

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành với AD =

Khoảng cách giữa AI và SB bằng a 3 . Góc giữa mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính thể
tích khối chóp S.ABI và khoảng cách giữa hai đường thẳng MC và SA theo a, với M là trung điểm SD.
Câu 6 (1,0 điểm). Cho ba số thực x, y, z thuộc đoạn [0; 2] và thỏa mãn x + y + z = 3 .
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x 2 + y 2 + z 2 − xy − yz − zx .

II. PHÂN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn
Câu 7.a (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn

( C ) : ( x − 1)2 + ( y + 1)2 = 20 .

Biết rằng AC = 2BD, điểm B có hoành độ dương và thuộc đường thẳng

d : 2 x − y − 5 = 0 . Viết phương trình cạnh AB của hình thoi.

Câu 8.a (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;1; −1), B (1;1;2), C (−1;2; −2) và
mặt phẳng (P): x – 2y + 2z + 1 = 0. Mặt phẳng (Q) đi qua A, vuông góc với mặt phẳng (P), cắt đường thẳng
BC tại I sao cho IB = 2IC. Viết phương trình của mặt phẳng (Q).

Câu 9.a (1,0 điểm). Tìm hệ số của x13 trong khai triển

(

)

n

x − 3x 2 , (với x >0, n nguyên dương) biết rằng

tổng tất cả các hệ số trong khai triển bằng −2048.

B. Theo chương trình Nâng cao
27
và
4
đường thẳng d : 3 x − 4 y + m − 7 = 0 . Tìm m để trên d có duy nhất một điểm M mà từ đó kẻ được hai tiếp

Câu 7.b (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ...
Tham gia trn vn khóa LTĐH Luyn gii đề để đạt 8 đim Toán tr lên! www.moon.vn
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỀ THAM KHO
ĐỀ THI TH ĐẠI HC NĂM 2013
Môn thi: TOÁN; khi A và khi A1, ln 5
Thi gian làm bài: 180 phút
I. PHÂN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (7,0 đim)
Câu 1 (2,0 đim). Cho hàm s
3 2 2 3
3 3( 1) 1
y x mx m x m
= + +
, có
đồ
th
là (C), (v
i m là tham s
).
a)
Kh
o sát s
bi
ế
n thiên và v
đồ
th
c
a hàm s
(C) khi m = 1.
b)
Tìm t
t c
các giá tr
c
a m
để
hàm s
(1) có c
c
đạ
i, c
c ti
u
đồ
ng th
i kho
ng cách t
đ
i
m c
c
đạ
i c
a
đồ
th
đế
n g
c t
a
độ
b
ng
2 10
.
Câu 2
(1,0 đim).
Gi
i ph
ươ
ng trình
4 2
160 1 2
(1 cot .cot 2 ) 0.
9 cos sin
x x
x x
+ =
Câu 3
(1,0 đim).
Tìm m
để
ph
ươ
ng trình
( )
2
4 4 5 2 0
x x m x x
+ + + =
có nghi
m
x
+
.
Câu 4
(1,0 đim).
Tính nguyên hàm
2 2
(3cot 2 cos ) sin (cos sin )
.
2cos4 1
+
=
+
x x x x x x x
I dx
x
Câu 5
(1,0 đim).
Cho hình chóp S.ABCD
đ
áy ABCD là hình bình hành v
i
10
.
2
AD AB
= Tam giác ACD
cân t
i A có G tr
ng tâm. G
i I, J l
n l
ượ
t là trung
đ
i
m c
a CD và AB. G
i (P) là m
t ph
ng qua SA và
song song v
i GC. Bi
ế
t r
ng m
t ph
ng (P) m
t ph
ng (SCJ) ng vuông góc v
i m
t ph
ng (ABCD).
Kho
ng cách gi
a AI SB b
ng
3
a
. Góc gi
a m
t ph
ng (SAB) và m
t ph
ng (ABCD) b
ng 60
0
. Tính th
tích kh
i chóp S.ABI và kho
ng cách gi
a hai
đườ
ng th
ng MCSA theo a, v
i M là trung
đ
i
m SD.
Câu 6
(1,0 đim).
Cho ba s
th
c x, y, z thu
c
đ
o
n [0; 2] và th
a mãn
3
x y z
+ + =
.
Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nh
t c
a bi
u th
c
2 2 2
P x y z xy yz zx
= + +
.
II. PHÂN RIÊNG (3,0 đim). Thí sinh ch được làm mt trong hai phn (phn A hoc phn B)
A. Theo chương trình Chun
Câu 7.a
(1,0 đim).
Trong m
t ph
ng t
a
độ
Oxy, cho hình thoi ABCD ngo
i ti
ế
p
đườ
ng tròn
(
)
2 2
:( 1) ( 1) 20
C x y
+ + =
. Bi
ế
t r
ng AC = 2BD,
đ
i
m B hoành
độ
d
ươ
ng và thu
c
đườ
ng th
ng
: 2 5 0
d x y
=
. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình c
nh AB c
a hình thoi.
Câu 8.a
(1,0 đim).
Trong không gian v
i h
t
a
độ
Oxyz cho ba
đ
i
m
(1;1; 1), (1;1;2), ( 1;2; 2)
A B C
m
t ph
ng (P): x 2y + 2z + 1 = 0. M
t ph
ng (Q)
đ
i qua A, vuông góc v
i m
t ph
ng (P), c
t
đườ
ng th
ng
BC t
i I sao cho IB = 2IC. Vi
ế
t ph
ươ
ng trình c
a m
t ph
ng (Q).
Câu 9.a
(1,0 đim).
Tìm h
s
c
a
13
x
trong khai tri
n
(
)
2
3
n
x x
, (v
i x >0, n nguyên d
ươ
ng) bi
ế
t r
ng
t
ng t
t c
các h
s
trong khai tri
n b
ng
2048.
B. Theo chương trình Nâng cao
Câu 7.b
(1,0 đim).
Trong m
t ph
ng v
i h
t
a
độ
Oxy
, cho
đườ
ng tròn
2 2
27
( ): ( 2) ( 3)
4
C x y + + = và
đường thng
:3 4 7 0
d x y m
+ =
. Tìm m đ trên d duy nht mt đim M t đó k được hai tiếp
tuyến MA, MB ti (C) (vi A, B là các tiếp đim) sao cho
0
120 .
=AMB
Câu 8.b (1,0 đim). Trong không gian vi h ta độ Oxyz, cho đường thng
1 1
:
2 3 1
x y z
+ +
= =
và hai đim
(1;2; 1),
A
(3; 1; 5)
B
. Viết phương trình đường thng d đi qua đim A và ct đường thng sao cho
kho
ng cách t B đến đường thng d là ln nht, nh nht.
Câu 9.b (1,0 đim). Gii h phương trình
2
1 2
1 2
2log ( 2 2) log ( 2 1) 6
log ( 5) log ( 4) 1
x y
x y
xy x y x x
y x
+
+
+ + + + =
+ + =
_De thi thu DH nam 2013_Lan 5 đại hoc sư phạm hà nội - Người đăng: thuong-hoai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
_De thi thu DH nam 2013_Lan 5 đại hoc sư phạm hà nội 9 10 536