Ktl-icon-tai-lieu

ăn mòn điện hoá

Được đăng lên bởi quang-xuong-th-quang-ngoc
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 3905 lần   |   Lượt tải: 7 lần
1

Chương 6. Các dạng ăn mòn
Trịnh Xuân Sén

Ăn mòn và bảo vệ kim loại. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2006.
Từ khoá: Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Ăn mòn điện hóc học, Ăn mòn.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 6

Các dạng ăn mòn...............................................................................................2

6.1
Ăn mòn đều .............................................................................................................2
6.2
Ăn mòn cục bộ.........................................................................................................2
6.2.1 Ăn mòn tiếp xúc (còn gọi là ăn mòn Ganvanic) ....................................................2
6.2.2 Sự ăn mòn kim loại do sự chênh lệch khí..............................................................7
6.3
Ăn mòn lỗ hay còn gọi là ăn mòn điểm (pitting corrosion)......................................10
6.4
Một số dạng ăn mòn khác.......................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn ranh giới ...............................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn nứt do ứng suất .....................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn mỏi .......................................................................................................14
6.5.1 Ăn mòn chọn lọc ................................................................................................15
6.5.1 Ăn mòn mài mòn................................................................................................15
6.5.1 Ăn mòn do ma sát ..............................................................................................15
6.5
Ảnh hưởng của môi trường đến quá trình ăn mòn kim loại.....................................16
6.5.1 Ăn mòn trong môi trường khí quyển...................................................................16
6.5.2 Ăn mòn khí quyển vùng thành phố và khu công nghiệp ......................................18
6.5.3 Ăn mòn trong khí quyển biển .............................................................................18
6.5.4 Ăn mòn trong môi trường đất .............................................................................18
6.5.5 Ăn mòn trong ...
1
Ăn mòn và bo v kim loi. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2006.
T khoá:
Ăn mòn và bo v kim loi, Ăn mòn đin hóc hc, Ăn mòn.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 6c dng ăn mòn...............................................................................................2
6.1 Ăn mòn đều .............................................................................................................2
6.2 Ăn mòn cc b.........................................................................................................2
6.2.1 Ăn mòn tiếp xúc (còn gi là ăn mòn Ganvanic) ....................................................2
6.2.2 S ăn mòn kim loi do s chênh lch khí..............................................................7
6.3 Ăn mòn l hay còn gi là ăn mòn đim (pitting corrosion)......................................10
6.4 Mt s dng ăn mòn khác.......................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn ranh gii ...............................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn nt do ng sut .....................................................................................13
6.5.1 Ăn mòn mi .......................................................................................................14
6.5.1 Ăn mòn chn lc................................................................................................15
6.5.1 Ăn mòn mài mòn................................................................................................15
6.5.1 Ăn mòn do ma sát ..............................................................................................15
6.5 nh hưởng ca môi trườ
ng đến quá trình ăn mòn kim loi.....................................16
6.5.1 Ăn mòn trong môi trường khí quyn...................................................................16
6.5.2 Ăn mòn khí quyn vùng tnh ph và khu công nghip ......................................18
6.5.3 Ăn mòn trong khí quyn bin .............................................................................18
6.5.4 Ăn mòn trong môi trường đất .............................................................................18
6.5.5 Ăn mòn trong bêtông ct thép ............................................................................19
6.5.6 Ănn vi sinh...................................................................................................21
Chương 6.c dng ăn mòn
Trnh Xuân n
ăn mòn điện hoá - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ăn mòn điện hoá - Người đăng: quang-xuong-th-quang-ngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ăn mòn điện hoá 9 10 374