Ktl-icon-tai-lieu

ANCOL - PHENOL

Được đăng lên bởi linh10101010
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2046 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

ANCOL - PHENOL
I - ANCOL
1. Công thức phân tử
Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
CnH2n+2O; ROH; R(OH) n
Phân loại
-

Theo bậc : ancol bậc I, II và III.

-

Theo số nhóm chức : đơn và đa

-

Theo gốc : no, không no, thơm
Ancol

Phân loại theo cấu tạo

Phân loại theo theo số

gốc hiđrocacbon

lượng nhóm hiđroxyl

(*)

C2H5OH

Ancol no, bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)

Xiclo – C6H11OH
(CH3)3COH
HO-CH2CH2-OH

Ancol no, bậc II
Ancol no, bậc III
Ancol no, bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)
Ancol đơn chức (monoancol)
Ancol đa chức (poliancol)

HO-CH2CHOHCH2-OH

Ancol no, bậc I, II

Ancol đa chức (poliancol)

CH2=CH-CH2-OH
C6H5CH2OH

Ancol không no, bậc I
Ancol thơm bậc I

Ancol đơn chức (monoancol)
Ancol đơn chức (monoancol)

2. Danh pháp
Ngoài đồng phân nhóm chức (chẳng hạn CH3CH2OH và CH3OCH3), ancol có đồng phân mạch cacbon và đồng
phân vị trí nhóm chức. Thí dụ :
CH3CH2CH2CH2OH CH3CH2CH(OH)CH3
ancol butylic

(CH3)2CHCH2OH

ancol sec-butylic

 Tên thông thường (tên gốc - chức) :

ancol isobutylic

Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic

Thí dụ :
CH3OH
ancol metylic

(CH3)2CHOH
ancol isopropylic

CH2 =CHCH2OH
ancol anlylic

*

Đề-hóa.vn – trắc nghiệm hóa học online

-1-

C6H5CH2OH
ancol benzylic

(CH3)3COH
ancol tert-butylic

Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555

 Tên thay thế :

Tên hiđrocacbon tương ứng theo mạch chính + số chỉ vị trí + ol

Mạch chính được quy định là mạch cacbon dài nhất có chứa nhóm OH.

Số chỉ vị trí được bắt đầu từ phía gần nhóm OH hơn.
Thí dụ :
CH3CH2CH2CH2OH

butan-1-ol

3. Tính chất vật lí
Ở điều kiện thường, các ancol từ CH 3OH đến khoảng C12H25OH là chất lỏng, từ khoảng C 13H27OH trở lên là chất
rắn.
Các ancol có từ 1 đến 3 nguyên tử C trong phân tử tan vô hạn trong nước. Khi số nguyên tử C tăng lên thì độ tan
giảm dần.
Các poliol như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và có vị ngọt.
Các ancol trong dãy đồng đẳng của ancol etylic đều là những chất không màu.
Liên kết hiđro
Khái niệm về liên kết hiđro
Người ta nhận thấy rằng nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với
hiđrocacbon, dẫn xuất halogen hoặc ete có phân tử khối chênh lệch nhau không nhiều.
CH3CH3

CH3OH

CH3F

CH3OCH3

M, đvC

30

32

34

46

o

tnc, C

-172

-98

-142

-138

o

-89

65

-78

-24

0,007



0,25

7,6

ts , C
Độ tan, g/100gH2O

Nguyên tử H mang một phần điện tích dương (+) của nhóm –OH này khi ở gần nguy...
Gv: Lê Quốc Huy SĐT : 01645950555
ANCOL - PHENOL
I - ANCOL
1. Công thức phân t
Ancol là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có nhóm hiđroxyl (
OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.
C
n
H
2n+2
O; ROH; R(OH)
n
Phân loại
- Theo bậc : ancol bậc I, II và III.
- Theo số nm chức : đơn đa
- Theo gốc : no, không no, tm
Ancol
Phân loại theo cấu tạo
gốc hiđrocacbon
Phân loại theo theo số
lượng nhóm hiđroxyl
C
2
H
5
OH
Ancol no, bậc I
(*)
Ancol đơn chức (monoancol)
Xiclo – C
6
H
11
OH Ancol no, bậc II Ancol đơn chức (monoancol)
(CH
3
)
3
COH Ancol no, bậc III Ancol đơn chức (monoancol)
HO-CH
2
CH
2
-OH Ancol no, bậc I Ancol đa chức (poliancol)
HO-CH
2
CHOHCH
2
-OH Ancol no, bậc I, II Ancol đa chức (poliancol)
CH
2
=CH-CH
2
-OH Ancol không no, bậc I Ancol đơn chức (monoancol)
C
6
H
5
CH
2
OH Ancol thơm bậc I Ancol đơn chức (monoancol)
2. Danh pháp
Ngoài đồng phân nhóm chức (chẳng hạn CH
3
CH
2
OH CH
3
OCH
3
), ancol đồng phân mạch cacbon đồng
phân vị trí nhóm chức. Thí dụ :
CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
OH CH
3
CH
2
CH(OH)CH
3
(CH
3
)
2
CHCH
2
OH (CH
3
)
3
COH
ancol butylic ancol sec-butylic ancol isobutylic ancol tert-butylic
Tên thông thường (tên gốc - chức) :
Thí dụ :
CH
3
OH (CH
3
)
2
CHOH CH
2
=CHCH
2
OH C
6
H
5
CH
2
OH
ancol metylic ancol isopropylic ancol anlylic ancol benzylic
*
Đề-hóa.vn – trắc nghiệm hóa học online - 1 -
Ancol + tên gốc hiđrocacbon + ic
ANCOL - PHENOL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ANCOL - PHENOL - Người đăng: linh10101010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
ANCOL - PHENOL 9 10 600