Ktl-icon-tai-lieu

angten2

Được đăng lên bởi trimaxosx
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 737 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÖÔNG 5 MỘT SỐ LOAÏI ANTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Dipole daûi roäng
Anten Yagi
Anten Helic
Anten parabol
Anten vi dải

1.

Dipole daûi roäng

 Baêng thoâng cuûa anten
– Pattern bandwidth
– Impedance bandwidth

Dipole daûi roäng
Dipole coù ñöôøng kính lôùn
Dipole daïng noùn keùp
Dipole beû voøng

Dipole daûi roäng

Dipole coù ñöôøng kính lôùn

l


2

l


2

l


2

Dipole daïng noùn keùp

Trôû khaùng vaøo cuûa
dipole noùn keùp coù
chieàu daøi höõu haïn

Moät soá daïng dipole noùn keùp caûi bieân

Dipole beû voøng

Trôû khaùng vaøo cuûa dipole beû voøng
Trường hợp: l 


2

Mode ñöôøng truyeàn soùng:

Zt  
 It  0
Mode anten:

Ia 

V /2
Z dipole

I toång:

I in  I t 

Ia
V /2
 0
2
2.Z dipole

 Zin 

V
 4.Z dipole
I in

Trường hợp tổng quát:

Dipole beû
voøng ñöôïc
noái vôùi nguoàn
coù trôû khaùng

Dipole ñöôïc noái vôùi
nguoàn coù trôû khaùng

Moät soá daïng Monopole

2.

Anten Yagi

Thoâng thöôøng phaàn töû chuû ñoäng coäâng höôûng töông öùng vôùi chieàu daøi 0, 45  0, 49
Coù daïng dipole thöôøng hoaëc dipole beû voøng.
Trong khi ñoù caùc phaàn töû höôùng xaïcoù chieàu daøi khoaûng 0, 4  0, 45
vaø chuùng khoâng nhaát thieát phaûi coù chieàu daøi baèng nhau.
Khoaûng caùch giöõa caùc phaàn töû höôùng xaï khoaûng 0,3  0, 4 vaø chuùng
cuõng khoâng nhaát thieát phaûi caùch ñeàu nhau.
Chieàu daøi phaàn töû phaûn xaï lôùn hôn phaàn töû chuû ñoäng vaø noù caùch phaàn
töû chuû ñoäng khoaûng 0, 25

Xeùt moät anten Yagi:

Kết quả moâ phỏng moät anten Yagi:

Anten Yagi vôùi caùc chaán töû voøng

3.

Anten Helic

4.

Anten Parabol

Minh họa một số mặt parabol

Mặt phản xạ

Hệ số ñònh höôùng :

Vôùi G laø haøm ñònh höôùng cuûa boä kích thích theo goùc

'

Anten parabol với mặt phản xạ phụ

5.

Anten Vi dải

Hình dạng anten vi dải

Kích thích anten vi dải

Phân tích anten vi dải:

Mô hình đường truyền sóng
Mô hình hộp cộng hưởng

Mô hình đường truyền sóng

Mô hình hộp cộng hưởng

Anten vi dải với phân cực tròn

...
CHÖÔNG 5 MT S LOAÏI ANTEN
1. Dipole daûi roäng
2. Anten Yagi
3. Anten Helic
4. Anten parabol
5. Anten vi di
angten2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
angten2 - Người đăng: trimaxosx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
angten2 9 10 132