Ktl-icon-tai-lieu

Anh hùng vô lệ - Hồi 6

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Hoià 6

Thaát Cap
á Phuø Ñoà

M

oàng moät thaùng hai.
Lyù trang, Töø AÂn Töï.

Tröôùc bình minh.
Tuyeát ñaõ baét ñaàu rôi töø ñeâm hoâm qua, cho ñeán baây giôø vaãn chöa ngöøng, thieàn vieän
môùi ñöôïc queùt doïn saïch seõ laïi phuû moät lôùp tuyeát baïc traéng.
Thaàn chung aâm vang, trong gioù laïnh aån öôùc truyeàn ñeán tieáng tuïng nieäm ñeàu ñeàu,
truyeàn vaøo moät gian thieàn phoøng maët phaûi.
Tö Maõ Sieâu Quaàn ñang tónh taïi ngoài treân moät thieàn saøng laéng nghe, tónh laëng uoáng
moät bình röôïu laïnh maø ñeâm hoâm qua y töï tay mang ñeán.
Röôïu ñeá laïnh ñeán möùc gioáng nhö baêng, uoáng vaøo laïi gioáng nhö coù moät ngoïn löûa
thieâu ñoát.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ tieán vaøo, ñang moät möïc laïnh luøng nhìn y.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi giaû nhö khoâng bieát.
Traùc Ñoâng Lai chung quy nhòn khoâng ñöôïc phaûi môû mieäng.
“Hieän taïi baét ñaàu uoáng röôïu coù phaûi quaù sôùm khoâng ?” Haén laïnh luøng hoûi hoï Tö Maõ:
“Hoâm nay ngöôi cho duø coù muoán uoáng röôïu, coù phaûi cuõng neân ñôïi laùt nöõa môùi uoá ng ?
- Taïi sao ?
- Bôûi vì ngöôi phaûi ñöông ñaàu vôùi moät ñoái thuû raát maïnh, raát coù theå coøn maïnh hôn
nhieàu so vôùi trong töôûng töôïng cuûa boïn ta.
- OÀ ?
- Cho neân cho duø nhaát ñònh phaûi uoáng röôïu, toái thieåu cuõng neân ñôïi ñeán sau khi
ngöôi giao thuû vôùi haén roài môùi uoáng nöõa.
Hoï Tö Maõ chôït cöôøi:
- Ta vì sao phaûi ñôïi ñeán luùc ñoù ? Ngöôi leõ naøo ñaõ queân ta laø Tö Maõ Sieâu Quaàn vónh
vieãn baát baïi ?
Trong nuï cöôøi cuûa y mang theo moät thöù cheá nhaïo khoù noùi.
“Ta ñaõ khoâng theå baïi, cho duø coù uoáng say boø laên ra, cuõng tuyeät khoâng theå baïi, bôûi
vì ngöôi nhaát ñònh ñaõ sôùm coù an baøi, chuyeän gì cuõng ñeàu an baøi hoaøn haûo”. Tö Maõ Sieâu
dòch giaû: Quaàn Xaø Loûn

84

Hoià 6

Anh Huøng Voâ Leä

Kho Taøng Kieám Hieäp

NwHwwN
MÔN QUAN
.nhanmonquan.com

nguyeân taùc :

Coå Long

Quaàn cöôøi lôùn: “Tieåu töû Cao Tieäm Phi ñoù ñaõ khoâng theå khoâng baïi, khoâng theå khoâng cheát”.
Traùc Ñoâng Lai khoâng cöôøi, khoâng thöøa nhaän, cuõng khoâng phuû nhaän, treân maët caên
baûn khoâng coù bieåu tình gì.
Tö Maõ Sieâu Quaàn nhìn y:
- Laàn naøy ngöôi coù theå noùi cho ta bieát ngöôi thaät ra ñaõ an baøi ra sao khoâng ?
Traùc Ñoâng Lai laïi traàm maëc moät hoài raát laâu môùi höõng hôø ñaùp:
- Coù nhöõng chuyeän voán luùc naøo cuõng coù theå xaûy ra, gioáng nhö ta khoâng caàn phaûi
an baøi vaäy.
- Ng...
Kho Taøng Kieám Hieäp
A
A
n
n
h
h
H
H
u
u
ø
ø
n
n
g
g
V
V
o
o
â
â
L
L
e
e
ä
ä
nguyeân taùc :
C
C
o
o
å
å
L
L
o
o
n
n
g
g
N
N
H
N
N
M
M
Ô
Ô
N
N
Q
Q
U
A
N
N
www.nhanmonquan.com
dòch giaû:
Quaàn Xaø Loûn
84
H
H
o
à
à
i
i
6
6
H
H
H
o
o
o
à
à
à
i
i
i
6
6
6
T
T
T
h
h
h
a
a
a
á
á
á
t
t
t
C
C
C
a
a
a
á
á
á
p
p
p
P
P
P
h
h
h
u
u
u
ø
ø
ø
Ñ
Ñ
Ñ
o
o
o
à
à
à
oàng moät thaùng hai.
Lyù trang, Töø AÂn Töï.
Tröôùc bình minh.
Tuyeát ñaõ baét ñaàu rôi töø ñeâm hoâm qua, cho ñeán baây giôø vaãn chöa ngöøng, thieàn vieän
môùi ñöôïc queùt doïn saïch seõ laïi phuû moät lôùp tuyeát baïc traéng.
Thaàn chung aâm vang, trong gioù laïnh aån öôùc truyeàn ñeán tieáng tng nieäm ñeàu ñeàu,
truyeàn vaøo moät gian thieàn phoøng maët phaûi.
Maõ Sieâu Quaàn ñang tónh taïi ngoài treân moät thieàn saøng laéng nghe, tónh laëng uoáng
moät bình röôïu laïnh maø ñeâm hoâm qua y töï tay mang ñeán.
Röôïu ñeá laïnh ñeán ùc gioáng nhö baêng, uoáng vaøo laïi gioáng nhö c moät ngoïn löûa
thieâu ñoát.
Traùc Ñoâng Lai ñaõ tieán vaøo, ñang mt möïc laïnh luøng nhìn y.
Tö Maõ Sieâu Quaàn laïi giaû nhö khoâng bieát.
Traùc Ñoâng Lai chung quy nhòn khoâng ñöôïc phaûi môû mieäng.
“Hieän taïi baét ñaàu uoáng röôïu coù phaûi quaù sôùm khoâng ?” Haén laïnh luøng hoûi hoï Tö Maõ:
“Hoâm nay ngöôi cho duø coù muoán uoáng röôïu, coù phaûi cuõng neân ñôïi laùt nöõa môùi uoáng ?
- Taïi sao ?
- Bôûi ngöôi phaûi ñöông ñaàu vôùi mt ñoái thuû raát maïnh, raát coù theå coøn maïnh n
nhieàu so vôùi trong töôûng töôïng cuûa boïn ta.
- OÀ ?
- Cho neân cho duø nhaát ñònh phaûi uoáng röôïu, toái thieåu cuõng neân ñôïi ñeán sau khi
ngöôi giao thuû vôùi haén roài môùi uoáng nöõa.
Hoï Tö Maõ chôït cöôøi:
- Ta sao phaûi ñôïi ñeán luùc ñoù ? Ngöôi leõ naøo ñaõ queân ta laø Maõ Sieâu Quaàn vónh
vieãn baát baïi ?
Trong nuï cöôøi cuûa y mang theo moät thöù cheá nhaïo khoù noùi.
“Ta ñaõ khoâng theå baïi, cho duø c uoáng say boø laên ra, cuõng tuyeät khoâng theå baïi, bôûi
ngöôi nht ñònh ñaõ ùm coù an baøi, chuyeän cuõng ñeàu an baøi hoaøn haûo”. Tö Maõ Sieâu
M
M
M
Anh hùng vô lệ - Hồi 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Anh hùng vô lệ - Hồi 6 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Anh hùng vô lệ - Hồi 6 9 10 653