Ktl-icon-tai-lieu

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 Môn thi: VẬT LÝ – Mã đề 817

Được đăng lên bởi lequocdo
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hsmath.net

BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011
Môn thi: VẬT LÝ – Mã đề 817

(Thời gian làm bài: 90 phút)

Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.10-34J.s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt điện áp u = U 2 cos 2π ft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp
gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi tần số là f1 thì cảm kháng và
dung kháng của đoạn mạch có giá trị lần lượt là 6Ω và 8 Ω. Khi tần số là f2 thì hệ số công suất của đoạn mạch
bằng 1. Hệ thức liên hệ giữa f1 và f2 là

2
f1.
3

A. f2 =

Khi f = f1:

B. f2 =

3
f1.
2

C. f2 =

3
f1.
4

D. f2 =

4
f1.
3

2
ZL
Z
6 3
f2 3
f
3
= 4π2 LCf12 = = ; Khi f = f2: L = 4π2 LCf 22 = 1 ⇒ 12 = ⇒ 1 =
f1.
⇒ f2 =
ZC
ZC
8 4
f2
2
f2 4
3

Câu 2: Lần lượt đặt các điện áp xoay chiều u1 = U 2 cos(100π t + ϕ1 ) ; u2 = U 2 cos(120π t + ϕ2 ) và u3
= U 2 cos(110π t + ϕ3 ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện
có điện dung C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 =

2π
2π
) và i3 = I ' 2 cos(110π t − ) . So sánh I và I’, ta có:
3
3

I 2 cos100π t ; i2 = I 2 cos(120π t +
A. I = I’.

B. I = I ' 2 .

C. I < I’.

D. I > I’.

Khi ω = ω1 = 100π rad/s và ω = ω2 = 120π rad/s thì I1 = I 2 = I ⇒ Z1 = Z 2 ⇔ Lω1 −

1
1
=
− Lω2
Cω1
Cω2

1
1
1⎛ 1
1 ⎞
1
1
=
− Lω2 ⇒ L(ω1 + ω2 ) = ⎜ +
. Khi ω = ω0 =
thì Imax (cộng
⎟ ⇒ ω1ω2 =
Cω1 Cω2
C ⎝ ω1 ω2 ⎠
LC
LC
U
U
. Khi ω = 0 thì I = 0 và ω→ ∞ thì I →
hưởng) ⇒ ω0 = ω1ω2 ≈ 109,5π rad/s. Ta có: I = =
Z
1 ⎞
⎛
2
R + ⎜ Lω −
⎟
Cω ⎠
⎝
0. Đồ thị I theo ω như hình vẽ. Từ hình vẽ, ta thấy khi ω = ω3 = 110π ⇒ ω0 < ω3 < ω2 rad/s ⇒ I3 = I’ > I.
⇒ Lω1 −

I (A)
Imax
I’
I

O ω1 ω0 ω3 ω2

ω(rad/s)

Câu 3: Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng
các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Phản ứng hạt nhân này
A. thu năng lượng 18,63 MeV.
B. thu năng lượng 1,863 MeV.
C. tỏa năng lượng 1,863 MeV.
D. tỏa năng lượng 18,63 MeV.
Năng lượng của phản ứng hạt nhân: W = (mtrước – msau)c2 = -0,02.931,5 MeV = -18,63 MeV < 0 ⇒ Phản ứng hạt
nhân này thu năng lượng 18,63 MeV.
Câu 4: Bắn một prôtôn vào hạt nhân 37 Li đứng yên. Phản ứng tạo ra hai hạt nhân X giống nhau bay ra với cùng
tốc độ và theo các phương hợp với phương tới của prôtôn các góc bằng nhau là 600....
BÀI GII CHI TIT ĐỀ THI TUYN SINH ĐẠI HC KHI A NĂM 2011
Môn thi: VT LÝ – Mã đề 817 (Thi gian làm bài: 90 phút)
Cho biết: hng s Plăng h=6,625.10
-34
J.s; độ ln đin tích nguyên t e = 1,6.10
-19
C; tc độ ánh sáng trong chân
không c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
.
I. PHN CHUNG CHO TT C THÍ SINH (40 câu, t câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Đặt đin áp u =
2cos2Uft
π
(U không đổi, tn s f thay đổi được) vào hai đầu đon mch mc ni tiếp
gm đin tr thun R, cun cm thun có độ t cm L và t đin có đin dung C. Khi tn s là f
1
thì cm kháng và
dung kháng ca đon mch có giá tr ln lượt là 6Ω và 8 Ω. Khi tn s là f
2
thì h s công sut ca đon mch
bng 1. H thc liên h gia f
1
và f
2
A. f
2
=
1
2
.
3
f
B. f
2
=
1
3
.
2
f
C. f
2
=
1
3
.
4
f
D. f
2
=
1
4
.
3
f
1
Khi f = f
1
:
22
L
1
C
Z
63
4LCf
Z8
= =
4
; Khi f = f
2
:
22
L
2
C
Z
4LCf 1
Z
= π=
2
11
2
2
2
ff
33
4f 2
f
=⇒ =
f
2
=
1
2
.
3
f
Câu 2: Ln lượt đặt các đin áp xoay chiu u
1
=
1
2cos(100 )Ut
π ϕ
+
; u
2
=
2
2 cos(120 )Ut
π ϕ
+
và u
3
=
3
2 cos(110 )Ut
π ϕ
+
vào hai đầu đon mch gm đin tr thun R, cun cm thun có độ t cm L và t đin
đin dung C mc ni tiếp thì cường độ dòng đin trong đon mch có biu thc tương ng là: i
1
=
2 cos100
I
t
π
; i
2
=
2
2 cos(120 )
3
It
π
π
+
và i
3
=
2
' 2 cos(110 )
3
It
π
π
. So sánh I và I’, ta có:
A. I = I’. B. I =
'2I
. C. I < I’. D. I > I’.
Khi rad/s và
1
100ω=ω = π
2
120ω = π
rad/s thì
II
12 1 2
IZZ= =⇒ =
12
12
11
LL
CC
ω− = ω
ωω
1212 1
12 12
11 111 1
LLL()
CC C L
⎛⎞
⇒ω− = ω ω+ω = + ωω=
⎜⎟
ωω ωω
⎝⎠
2
C
. Khi
0
1
LC
ω=ω =
thì I
max
(cng
hưởng)
012
109,5ω= ωω π
rad/s. Ta có:
2
UU
I
Z
1
RL
C
==
⎛⎞
⎜⎟
ω
⎝⎠
. Khi ω = 0 thì I = 0 và ω→ thì I
0. Đồ th I theo ω như hình v. T hình v, ta thy khi
303
110
2
ω = π⇒ω
rad/s I
3
= I’ > I.
I (A)
0
I
max
Câu 3: Gi s trong mt phn ng ht nhân, tng khi lượng ca các ht trước phn ng nh hơn tng khi lượng
các ht sau phn ng là 0,02 u. Phn ng ht nhân này
A. thu năng lượng 18,63 MeV. B. thu năng lượng 1,863 MeV.
C. ta năng lượng 1,863 MeV. D. ta năng lượng 18,63 MeV.
Năng lượng ca phn ng ht nhân: W = (m
trước
– m
sau
)c
2
= -0,02.931,5 MeV = -18,63 MeV < 0 Phn ng ht
nhân này thu năng lượng 18,63 MeV.
Câu 4: Bn mt prôtôn vào ht nhân
7
3
L
i
đứng yên. Phn ng to ra hai ht nhân X ging nhau bay ra vi cùng
tc độ và theo các phương hp vi phương ti ca prôtôn các góc bng nhau là 60
0
. Ly khi lượng ca mi ht
ω
O
I
I’
1
ω
ω(rad/s)
2
ω
3
ω
hsmath.net
BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 Môn thi: VẬT LÝ – Mã đề 817 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 Môn thi: VẬT LÝ – Mã đề 817 - Người đăng: lequocdo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
BÀI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KHỐI A NĂM 2011 Môn thi: VẬT LÝ – Mã đề 817 9 10 661