Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng amino axit của Moon

Được đăng lên bởi quyettamdaudaihoc97-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 2249 lần   |   Lượt tải: 9 lần
TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496)

M037. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẶC BIỆT VỀ
AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN
(Tư liệu học bài)

Dạng 1. Lý thuyết về tính axit – bazơ của một số hợp chất chứa nitơ
Ví dụ 1. Cho các chất: H2N-CH2-COOH; HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH; H2NCH2COOC2H5;
CH3COONH4; C2H5NH3NO3. Số chất lưỡng tính là:
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Ví dụ 2. Trong số các chất: glyxylalanin, etylamino axetat, etylamin, phenylamoni clorua, amoni axetat, số
chất tác dụng ñược cả với dung dịch HCl và dung dịch NaOH là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Ví dụ 3. (B7) Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của
aminoaxit (T). Dãy gồm các loại hợp chất ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH và ñều tác dụng ñược với
dung dịch HCl là
A. X, Y, T.
B. X, Y, Z.
C. Y, Z, T.
D. X, Y, Z, T.
Ví dụ 4. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H9O2N. Biết X tác dụng với NaOH và HCl. Số công thức
cấu tạo thỏa mãn là
A. 4
B. 3
C. 1
D. 2
Dạng 2. Phương pháp biện luận xác định cấu tạo của hợp chất chứa nitơ (este, muối amoni, …)
Ví dụ 5. (C9) Chất X có công thức phân tử C4H9O2N.
X + NaOH → Y + CH4O
Y + HCl (dư) → Z + NaCl
Biết:
Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là
A. NH2-CH2-CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
B. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH.
C. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH.
D. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH.
Ví dụ 6. Chất hữu cơ Y mạch thẳng có công thức phân tử C3H10O2N2. Y tác dụng với NaOH tạo khí NH3; Mặt
khác, Y tác dụng với axit tạo muối của amin bậc 1, nhóm amino nằm ở vị trí α. Công thức cấu tạo ñúng của Y
là:
A. NH2CH2-CH2-COONH4
B. CH3-NH-CH2-COONH4
C. NH2-CH2-COONH3CH3
D. CH3CH(NH2)COONH4
Ví dụ 7. Các chất X, Y, Z có cùng CTPT C2HxO2N. X tác dụng ñược cả với HCl và Na2O. Y tác dụng ñược
với nguyên tử hiñro mới sinh tạo ra Y1. Y1 tác dụng với H2SO4 tạo ra muối Y2. Y2 tác dụng với NaOH tái tạo lại
Y1. Z tác dụng với NaOH tạo ra một muối và khí NH3. CTCT ñúng của X, Y, Z lần lượt là:
A. X (CH2NH2COOH); Y (CH3CH2NO2); Z (CH3COONH4).
B. X (CH3COONH4); Y (HCOOCH2NH2); Z (CH2NH2COOH).
C. X (HCOOCH2NH2); Y (CH3COONH4); Z (CH2NH2COOH).
D. X (CH3COONH4); Y (CH2NH2COOH); Z (HCOOCH2NH2).
Liên hệ học offline tại Hà Nội: Thầy Lê Phạm Thành (E-mail: thanh.lepham@gmail.com – Phone: 0976.053.496)

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC và LUYỆN THI ðẠI HỌC – Thầy Lê Phạm Thành (0976.053.496)

Ví dụ 8. Chất X có công thức phân thử C8H15O4N. X tác dụng với NaOH tạo Y, C2H6O và CH4O. Y là muối
natri...
TRUNG TÂM BI DƯỠNG KIN THC và LUYN THI ðẠI HC – Thy Lê Phm Thành (0976.053.496)
Liên h
hc offline ti Hà Ni
: Thy Lê Phm Thành (E-mail:
thanh.lepham@gmail.com
– Phone: 0976.053.496)
M037. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẶC BIỆT VỀ
AMIN – AMINO AXIT – PROTEIN
(Tư liệu học bài)
Dạng 1. Lý thuyết về tính axit – bazơ của một số hợp chất chứa nitơ
Ví d 1. Cho các cht: H
2
N-CH
2
-COOH; HOOC-CH
2
-CH
2
-CH(NH
2
)-COOH; H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
;
CH
3
COONH
4
; C
2
H
5
NH
3
NO
3
. S cht lưỡng tính là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Ví d 2. Trong s các cht: glyxylalanin, etylamino axetat, etylamin, phenylamoni clorua, amoni axetat, s
cht tác dng ñược c vi dung dch HCl và dung dch NaOH là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Ví d 3. (B7) Cho các loi hp cht: aminoaxit (X), mui amoni ca axit cacboxylic (Y), amin (Z), este ca
aminoaxit (T). Dãy gm các loi hp cht ñều tác dng ñược vi dung dch NaOH ñều tác dng ñược vi
dung dch HCl là
A. X, Y, T. B. X, Y, Z. C. Y, Z, T. D. X, Y, Z, T.
Ví d 4. Hp cht hu cơ X có công thc phân t C
3
H
9
O
2
N. Biết X tác dng vi NaOH và HCl. S công thc
cu to tha mãn là
A. 4 B. 3 C. 1 D. 2
Dạng 2. Phương pháp biện luận xác định cấu tạo của hợp chất chứa nitơ (este, muối amoni, …)
Ví d 5. (C9) Cht X có công thc phân t C
4
H
9
O
2
N.
Biết: X + NaOH
Y + CH
4
O Y + HCl (dư)
Z + NaCl
Công thc cu to ca X và Z ln lượt là
A. NH
2
-CH
2
-CH
2
COOCH
3
và CH
3
CH(NH
3
Cl)COOH.
B. CH
3
CH(NH
2
)COOCH
3
và CH
3
CH(NH
3
Cl)COOH.
C. CH
3
CH(NH
2
)COOCH
3
và CH
3
CH(NH
2
)COOH.
D. H
2
NCH
2
COOC
2
H
5
và ClH
3
NCH
2
COOH.
Ví d 6. Cht hu cơ Y mch thng có công thc phân t C
3
H
10
O
2
N
2
. Y tác dng vi NaOH to khí NH
3
; Mt
khác, Y tác dng vi axit to mui ca amin bc 1, nhóm amino nm v trí α. ng thc cu to ñúng ca Y
là:
A. NH
2
CH
2
-CH
2
-COONH
4
B. CH
3
-NH-CH
2
-COONH
4
C. NH
2
-CH
2
-COONH
3
CH
3
D. CH
3
CH(NH
2
)COONH
4
Ví d 7. Các cht X, Y, Z có cùng CTPT C
2
H
x
O
2
N. X tác dng ñược c vi HCl Na
2
O. Y tác dng ñược
vi nguyên t hiñro mi sinh to ra Y
1
. Y
1
tác dng vi H
2
SO
4
to ra mui Y
2
. Y
2
tác dng vi NaOH tái to li
Y
1
. Z tác dng vi NaOH to ra mt mui và khí NH
3
. CTCT ñúng ca X, Y, Z ln lượt là:
A. X (CH
2
NH
2
COOH); Y (CH
3
CH
2
NO
2
); Z (CH
3
COONH
4
).
B. X (CH
3
COONH
4
); Y (HCOOCH
2
NH
2
); Z (CH
2
NH
2
COOH).
C. X (HCOOCH
2
NH
2
); Y (CH
3
COONH
4
); Z (CH
2
NH
2
COOH).
D. X (CH
3
COONH
4
); Y (CH
2
NH
2
COOH); Z (HCOOCH
2
NH
2
).
Bài giảng amino axit của Moon - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng amino axit của Moon - Người đăng: quyettamdaudaihoc97-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Bài giảng amino axit của Moon 9 10 837