Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM

Được đăng lên bởi chungzzz99
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

CHÖÔNG

TS. Nguyeãn Thò Baûy

I. DOØNG CHAÛY TREÂN BAÛN PHAÚNG
Lôùp bieân taàng ngaàm coù beà daøy
δtaàng ngaàm
Caùc maáu nhaùm

δroái
δtaàng

L=0

L=Ltôùi haïn
Ñoaïn daàu chaûy taàng
Re = VL/ν < Rephaân giôùi
ÖÙùng vôùi lôùp bieân chaûy taàng

DUONG ONG 1

Ñoaïn chaûy roái
Re = VL/ν > Rephaân giôùi
ÖÙùng vôùi lôùp bieân chaûy roái

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

II. DOØNG CHAÛY TRONG OÁNG
Ta hình dung doøng chaûy trong oáng gioáng nhö doøng chaûy qua baûn phaúng ñöôïc
cuoän troøn laïi. Nhö vaäy theo lyù thuyeát , ôû ñaàu vaøo cuûa oáng coù moät ñoaïn maø
doøng chaûy ôû cheá ñoä chaûy taàng, roài sau ñoù môùi chuyeån sang chaûy roái.
Vò trí lôùp bieân
taàng ñaõ phaùt
trieån
hoaøn
toaøn

Vaãn toàn taïi lôùp bieân taàng ngaàm
coù beà daøy δtaàng ngaàm

Loõi roái

L=0

L=Ltôùi haïn

Ñoaïn ñaàu oáng chaûy taàng

Ñoaïn tieáp theo chaûy roái

III. PHÖÔNG TRÌNH CÔ BAÛN CHO DOØNG ÑEÀU TRONG OÁNG
Trong oáng xeùt ñoaïn vi phaân doøng chaûy ñeàu hình truï coù dieän tích dA nhö hình veõ:
1

Löïc taùc duïng treân phöông doøng chaûy
( phöông s) :

L

F1=p1dA

Gsinα

(z − z 2 )
γLdA 1
+ p1dA − p 2dA − τχL = 0
L

(z1 +

2

Fms

G sin α + F1 − F2 − Fms = 0

G

p1
p
τL
τL
⇔ hd =
) − (z 2 + 2 ) =
γ
γ
γR
γR

α

τ =0
2

z1
Maët chuaån

Ta coù : J = hd / L laø ñoä doác thuyû löïc, L laø chieàu daøi ñoaïn doøng chaûy
Suy ra:

τ = γJR

Phöông trình cô baûn cuûa doøng ñeàu

Hay:

τ = γJr / 2

ÖÙùng suaát tieáp tyû leä baäc nhaát theo r

Töø pt cô baûn coù theå vieát :

τ max = γJ

F2=p2dA

1

r0
2

hay

DUONG ONG 2

τ = τ max

r
r0

z2

τ =τmax

s

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay

IV.PHAÂN BOÁ VAÄN TOÁC TRONG DOØNG CHAÛY TAÀNG PHAÙT TRIEÅN HOAØN
TOAØN TRONG OÁNG
r

P.Tr.C.Baûn
τ = γJ

r
2

Newton

τ = −μ

r0
dr

du
dr

r

r
o

u

parabol

du
r
= γJ
dr
2
r2
u = − γJ
+C
4μ

du = − γJ

−μ

u=

(

γJ 2
ro − r 2
4μ

)

r
dr
2μ

u = ∫ − γJ

r
dr
2μ

Taïi r=r0 ta coù u=0

C = γJ

r02
4μ

Taïi r=0 ta coù u=umax

u max =

γJ 2
ro
4μ

⎛ ro2 − r 2 ⎞
⎟⎟
u = u max ⎜⎜
2
r
⎝ o ⎠

( )

⎛
r2 ⎞
u = u max ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟
ro ⎠
⎝

hay

Phaân boá vaän toác trong chaûy taàng coù daïng Parabol
Löu löôïng vaø vaän toác trung bình trong doøng chaûy taàng trong oáng :
dA

⎛ r2 ⎞
u = u max ⎜⎜ 1 − 2 ⎟⎟
⎝ ro ⎠

r
ro

r0

r

2πumax 0 2 2
dQ = udA = u.2πrdr ⇒ Q = 2π ∫ urdr =
(r0 − r )rdr
2
∫
r0 0
0
Q u
πr02 umax
⇒Q=
⇒ V = = max
2
A
2

DUONG ONG 3

PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; ww...
PGS.TS. Nguyen Thi Bay, DHBK tp. HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay
DUONG ONG 1
CHÖÔNG
TS. Nguyeãn Thò Baûy
δ
taàng
Ñoaïn daàu chaûy taàng
Re = VL/ν < Re
phaân giôùi
ÖÙùng vôùi lôùp bieân chaûy taàng
L=0
L=L
tôùi haïn
Ñoaïn chaûy roái
Re = VL/ν > Re
phaân giôùi
ÖÙùng vôùi lôùp bieân chaûy roái
δ
roái
Caùc maáu nhaùm
Lôùp bieân taàng ngaàm coù beà daøy
δ
taàng ngaàm
I. DOØNG CHAÛY TREÂN BAÛN PHAÚNG
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM - Người đăng: chungzzz99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
bài giảng cơ lưu chất ĐHBK HCM 9 10 578