Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Đạo Hàm và vi phân

Được đăng lên bởi trungdhsphn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 1392 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C3. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1. ĐẠO HÀM HÀM SỐ MỘT BIẾN
1.1 Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trong khoảng (a,b)
và x0  (a,b). Nếu tồn tại
f (x)  f (x 0 )
lim
x  x0
x x0
thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số f(x) tại x 0. Ký
hiệu f’(x0), y’(x0)
Đặt x = x – x0, ta có x = x0 + x và đặt y = f(x0 + x) – f(x0) thì
y
y'  lim
x  0 x
Ký hiệu dy/dx, df/dx
08/07/14 03:28 PM

Đạo hàm - Vi phân

1

C4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
y
- Đạo hàm bên phải: y'  lim
x  0 x

- Đạo hàm bên trái:

y
y'  lim
x  0 x

- Hàm số f(x) có đạo hàm trên khoảng (a,b) nếu nó có đạo hàm
tại mọi điểm trong khoảng đó,
- f(x) có đạo hàm trên đoạn [a,b] nếu nó có đạo hàm tại mọi
điểm trong khoảng (a,b), có đạo hàm phải tại a và đạo hàm trái
tại b
Ví dụ: Tìm đạo hàm của y = x2, y = sinx
08/07/14 03:28 PM

Đạo hàm - Vi phân

2

C4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1.2 Đạo hàm của tổng thương tích của hai hàm số:
Nếu các hàm số u, v có đạo hàm tại x thì:
1) u + v cũng có đạo hàm tại x và (u + v)’ = u’ + v’
2) u.v cũng có đạo hàm tại x và (u.v)’ = u’v + v’u
'
 u   u ' v  v' u
3) u/v cũng có đạo hàm tại x(V(x)0) và 
 v
v2
1.3 Đạo hàm của hàm số hợp:
Nếu hàm số u = u(x) có đạo hàm theo x, hàm y = f(u) có đạo
hàm tương ứng u = u(x) thì hàm số hợp f ou có đạo hàm theo x
và y’(x) = y’(u).u’(x).

08/07/14 03:28 PM

Đạo hàm - Vi phân

3

C4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1.4 Đạo hàm của hàm số ngược:
Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm tại x, f’(x) ≠ 0 và có hàm
số ngược x = f-1(y) thì hàm số x = f-1(y) có đạo hàm tại y = f(x):
(f

1

1
1
)' ( y) 

f ' ( x ) f '[f  1 ( y)]

Ví dụ, tìm đạo hàm của y = arcsinx

08/07/14 03:28 PM

Đạo hàm - Vi phân

4

C4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1.5 Đạo hàm các hàm số sơ cấp cơ bản:
1
(c)’ = 0 (c: hằng số)
(log a x )' 
(a  0, a 1, x  0)
x ln a
(x)’ = x-1 (  R, x > 0)
1
(ax)’ = axlna (a > 0, a ≠ 1)
(ln x )'  ( x  0)
x
x
x
(e )’ = e
1
(arcsin x )' 
( x  1)
(sinx)’ = cosx
2
1 x
1
(cosx)’ = -sinx
(arccos x )' 
( x  1)
2
1 x
1
1
( tgx )'  2 (x /2  k, k  Z) (arctgx )' 
cos x
1 x2
1
1
(arc cot gx )' 
(cot gx )' 
(x

k

,
k

Z)
2
2
1

x
sin x
08/07/14 03:28 PM

Đạo hàm - Vi phân

5

C4. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1.6 Đạo hàm cấp cao :
Nếu hàm số y = f(x) có đạo hàm thì y’ = f’(x) gọi là đạo
hàm cấp 1. Đạo hàm, nếu có, của đạo hàm cấp 1 gọi là đạo
hàm cấp 2. Ký hiệu: y’’(x), f’’(x)
d 2 y d 2f
,
2
dx dx 2
Tương tự, đạo hàm của đạo hàm cấp (n-1) là đạo hàm
cấp n. Ký hiệu: f(n)(x), y(n)(x).
dn y dnf
,
n
dx dx n
Ví dụ: Cho y = x (  R, x > 0), y = kex, tìm y...
08/07/14 03:28 PM Đạo hàm - Vi phân 1
C3. ĐẠO HÀM – VI PHÂN
1. ĐẠO HÀM HÀM SỐ MỘT BIẾN
1.1 Định nghĩa: Cho hàm số f(x) xác định trong khoảng (a,b)
và x0 (a,b). Nếu tồn tại
0
0
xx
xx
)x(f)x(f
lim
0
thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số f(x) tại x
0
. Ký
hiệu f’(x
0
), y’(x
0
)
Đặt x = x – x
0
, ta có x = x
0
+ x và đặt y = f(x
0
+ x) – f(x
0
) thì
x
y
lim'y
0x
Ký hiệu dy/dx, df/dx
Bài giảng Đạo Hàm và vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Đạo Hàm và vi phân - Người đăng: trungdhsphn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Bài giảng Đạo Hàm và vi phân 9 10 556