Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng địa lí 10 bài 20

Được đăng lên bởi Điền Trần
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1206 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C©u 1: Th¶m thùc vËt
®Æc trng cña lo¹i ®Êt
P«td«n?
A. Rõng l¸ kim
B. Rõng l¸ réng
C. Rõng cËn nhiÖt ®íi
D. Rõng xÝch ®¹o

C©u 2: Th¶m thùc vËt
xavan cã nhiÒu ë
kiÓu khÝ hËu nµo ?
A. NhiÖt ®íi giã mïa
B. ¤n ®íi lôc ®Þa
C. NhiÖt ®íi lôc ®Þa
D. XÝch ®¹o

C©u 3: Nhãm ®Êt phæ
biÕn ë vïng ®åi nói n
íc ta ?
A. ®Êt ®en
B. ®Êt x¸m
C. ®Êt mïn vµng ®á
D. ®Êt ®á vµng

C©u 4: KiÓu khÝ hËu «n
®íi lôc ®Þa thÝch hîp
cho kiÓu thùc vËt
nµo ?
A. Th¶o nguyªn
B. Rõng l¸ réng
C. Rõng cËn nhiÖt ®íi
Èm
D. Xavan

C©u 5: Sù ph©n bè ®Êt
vµ sinh vËt dùa vµo
c¸c yÕu tè chñ yÕu
nµo ?
A. Theo vÜ ®é
B. Theo khÝ hËu
C. Theo ®é cao
D. Theo ®é Èm

Bµi 20:

Líp vá ®Þa lý

néi dung
bµi häc

Kh¸i niÖm quy luËt thèng nhÊ t vµ
hoµn chØnh
BiÓu hiÖn cña quy luËt

ý nghÜa thùc tiÔn
v…v…

Mét vµi vÝ dô minh häa

Nghiªn cøu h ×nh vÏ 20.1 cho
biÕt:
- Líp vá ®Þa lý lµ g×?
- ChiÒu dµi cña líp vá ®Þa lý ?

- Líp vá ®Þa lý lµ g ×?
- ChiÒu dµi cña líp vá ®Þa lý ?

Khí quyển
Thủy quyển

Sinh
quyển
Thổ
nhưỡng

Thạch quyển

§
- Lµ líp vá cña Tr¸i Êt, ë ®ã c¸c
líp vá bé phËn (khÝ quyÓn,th¹ch
quyÓn,thñy quyÓn,thæ nhìng
quyÓn vµ sinh quyÓn) x©m nhËp
vµ t¸c ®éng lÉn nhau

Nghiªn
cøu
×
h nh vÏ 20.1
cho biÕt:
- Líp vá
× ®Þa
lý lµ g ?
- ChiÒu dµi
cña líp vá
®Þa lý ?

Thạch
quyển

Sinh
quyển

Thổ nhưỡng
Quyển

Khí
quyển

Thủy
quyển

Các thành phần địa lí trong tự nhiên

ThÕ nµo lµ mèi quan hÖ quy
®Þnh lÉn nhau ?

Là mối quan hệ
phụ thuộc giữa
thành phần này
liên quan đến
thành phần khác
trong tự nhiên,
tạo thành một hệ
thống thống nhất
và hoàn chỉnh

Thạch
quyển

Sinh
quyển

Thổ nhưỡng
Quyển

Khí
quyển

Thủy
quyển

Các thành phần địa lí trong tự

§
- Lµ líp vá cña Tr¸i Êt, ë ®ã c¸c
líp vá bé phËn (khÝ quyÓn,th¹ch
quyÓn,thñy quyÓn,thæ nhìng
quyÓn vµ sinh quyÓn) x©m nhËp
vµ
t¸c ®éng
lÉn líp
nhau
-ChiÒu
dµy cña
vá ®Þa lý
30-35 km

Nghiªn
cøu
×
h nh vÏ 20.1
cho biÕt:
- Líp vá
× ®Þa
lý lµ g ?
- ChiÒu dµi
cña líp vá
®Þa lý ?

VỎ ĐỊA
LÍ Ở ĐẠI
DƯƠNG

VỎ ĐỊA LÍ
Ở LỤC ĐỊA

11 12 1
10
2
3
9
4
8
7 6 5

So sánh sự khác nhau giữa lớp vỏ địa lí và lớp vỏ lục địa.
địa
ĐẶC ĐIỂM

CHIỀU DÀY

VỎ TRÁI ĐẤT
570 KM

VỎ ĐỊA LÍ
3035 KM

PHẠM VI

Từ bề mặt trái
đất đến bao
manti

Từ giới hạn dưới tầng
ôzôn đến đáy vực thẳm
đại dương(ở đại dương),
đáy lớp vỏ phong hoá(lục
địa)

TRẠNG THÁI,
THÀNH PHẦN

Vỏ cứng gồm
các lớp trầm
tích,
granít,bazan.

Gồm 5 quyển khác
nhau;khí quyển,thạch
quyển,thuỷ quyển,thổ
nhưỡng quyển,sinh
quyển

§
- Lµ líp vá cña Tr¸i Êt, ë ®ã c¸c
líp vá bé phËn (khÝ quyÓn,th¹ch
quyÓn,thñy quyÓn,thæ nhìng
q...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng địa lí 10 bài 20 - Người đăng: Điền Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
Bài giảng địa lí 10 bài 20 9 10 51