Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3

Được đăng lên bởi duong@
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 468 lần   |   Lượt tải: 1 lần
O

¸

T
Líp 3/2

N

KiÓm tra bµi cò

KiÓm tra bµi cò
§iÒn sè vµo « trèng

8

:2

21

:7

4
3

GÊp 7 lÇn

GÊp 6 lÇn

28
18

VÝ dô 1

Sè con gµ ë hµng
trªn gÊp mÊy lÇn
sè con gµ ë hµng
d­ưới?
Hµng trªn: 6 con gµ

Hµng dưới: ­­­6­­:­­3­­
3 =­

2 (con gµ)

Sè con gµ hµng trªn gi¶m ®i
mÊy lÇn th× ®îc sè con gµ ë
hµng dưới?

Sè con gµ ë hµng trªn gi¶m ®i 3 lÇn
th× ®îc sè con gµ ë hµng d­ưới

VÝ dô 2
­­­­­8­cm

Muèn gi¶m 8 cm ®i 4
lÇn ta lµm như thÕ nµo?
B §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm

­A
D

C
2­cm

§é dµi ®o¹n th¼ng CD: ­8­­:­­
8­­:­­4­­=
­4­ 2 (cm)
­­­­­­

§é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn th×
®îc ®é dµi ®o¹n th¼ng CD.

VÝ dô 1:
Hµng trªn: 6 con gµ
Hµng d­ưới: ­­­6­­:­­3­­
3 =­ 2 (con gµ)
Sè con gµ ë hµng trªn gi¶m ®i 3 lÇn th× ®îc sè con gµ ë
hµng díi
VÝ dô 2:
­A
C

­­­­­8­cm

Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu
lÇn ta lµm như­­thÕ nµo?

B §é dµi ®o¹n th¼ng AB: 8 cm
D
§é dµi ®o¹n th¼ng CD: ­8­­:­­4­­=
8­­:­­­4­
2 (cm)
2­cm
­­­­­­
§é dµi ®o¹n th¼ng AB gi¶m ®i 4 lÇn th× được­®é dµi
®o¹n th¼ng CD.

Muèn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn ta chia sè ®ã
cho sè lÇn.

Bµi 1: ViÕt (theo mÉu)

Bµi to¸n cho biÕt g×?
Sè ®· cho

12

48

36

24

Gi¶m 4 lÇn

12 : 4 = 3 48­:­4­=12 36­:­4­=­9 24­:­4­=­6­

Gi¶m 6 lÇn

12 : 6 = 2

48­:­6­=­8

36­:­6­=­6 24­:­6­=­4

Bµi to¸n yªu cÇu g×?

Bµi 2: Gi¶i bµi to¸n (Theo bµi gi¶i mÉu)
a)MÑ cã 40 qu¶ bưởi , sau khi ®em b¸n th× sè bưởi gi¶m ®i 4 lÇn .
Hái mÑ cßn l¹i bao nhiªu qu¶ bưởi ?
Bµi gi¶i (mÉu)
Tãm t¾t
40 qu¶
Sè qu¶ bưởi cßn l¹i lµ
40 : 4 = 10 (qu¶)
§¸p sè: 10 qu¶ bëi

Cã:
Cßn l¹i:

? qu¶
giê nÕu lµm b»ng m¸y th× thêi
b)Mét c«ng viÖc lµm b»ng tay hÕt 30 giê,
gian gi¶m 5 lÇn
lÇn. Hái lµm c«ng viÖc ®ã b»ng m¸y hÕt mÊy giê ?
Tãm t¾t

30 giê

Lµm b»ng tay
Lµm b»ng m¸y

? giê

Bµi gi¶i

Số­giờ­làm­công­việc­đó­bằng­máy­là:
30 : 5 = 6 (giê)
§¸p sè: 6 giê

Bµi 3
§o¹n th¼ng AB dµi 8cm.
a) VÏ ®o¹n th¼ng CD cã ®é dµi lµ ®é dµi cña ®o¹n th¼ng AB
gi¶m ®i 4 lÇn.
b) VÏ ®o¹n th¼ng MN cã ®é dµi lµ ®é dµi cña ®o¹n th¼ng AB
gi¶m ®i 4cm
Bµi lµm

hµnh
vÏ8 : 4 = 2(cm)
§é dµi ®o¹nThùc
th¼ng
CD:
§é dµi ®o¹n th¼ng
MN: 8 - 4 = 4(cm)
8cm
A
C
M

B
2cm

D
N
4cm

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3 - Người đăng: duong@
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Bài giảng điện tử môn Toán lớp 3 9 10 111